Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 11/00, 28/01, 8/03, 16/04