Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 46/21

Na osnovu čl. 26., 28. stav (1) i 31. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 54. stav (2) tačka 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Kantona Sarajevo, na 49. sjednici održanoj 04.11.2021. godine, donijela je
 

UREDBU
O OSNIVANJU KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
 

Član 1.
(Predmet)

Ovom uredbom osniva se Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kabinet), utvrđuje njegov djelokrug, uređuje rukovođenje Kabinetom, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje Kabineta.

Član 2.
(Djelokrug rada)

Kabinet vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, radi obezbjeđivanja ostvarivanja njihovih funkcija utvrđenih ustavom.

Član 3.
(Saradnja sa drugim organima)

U izvršavanju stručnih i drugih poslova iz člana 2. ove uredbe, Kabinet sarađuje sa odgovarajućim organima države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vladom Kantona Sarajevo, ministarstvima Kantona Sarajevo i drugim organima kantonalne uprave, organizacijama, institucijama i privrednim društvima u zemlji i inostranstvu, kao i sa odgovarajućim organima stranih država ili njihovih predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Član 4.
(Rukovođenje Kabinetom)

(1) Kabinetom rukovodi šef Kabineta, kojeg postavlja Vlada Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/16 i 45/19) (u daljem tekstu: Zakon) i drugim propisima koji uređuju ovu oblast. 

(2) Šef Kabineta ima status rukovodioca stručne službe koju obrazuje Vlada, a u smislu člana 10. stav (1) tačka (a) Zakona.

(3) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti šefa Kabineta, u poslovima rukovođenja Kabinetom, zamjenjuje ga državni službenik kojeg on ovlasti.

(4) Šef Kabineta za svoj rad odgovara Vladi Kantona Sarajevo.

Član 5.
(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)

(1) Unutrašnja organizacija Kabineta utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kabineta donosi šef Kabineta, uz pribavljeno mišljenje predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo i prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

 

Član 6.
(Sredstva za rad)

(1) Sredstva za rad Kabineta utvrđuju se u Budžetu Kantona Sarajevo.

(2) Kabinet ima svojstvo pravnog lica.

Član 7.
(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda za pojmove u ovom zakonu uključuje oba roda.

Član 8.
(Prelazne odredbe)

Danom stupanja na snagu ove uredbe, Kabinet nastavlja vršiti stručne i administrativno-tehničke poslove koje je vršio do donošenja ove uredbe, te preuzima državne službenike, namještenike, arhivu i dokumentaciju dosadašnjeg Kabineta.

Član 9.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/03).

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-04-40041-7/21

04. novembra 2021. godine

Sarajevo

Po ovlaštenju premijera

Ministar Davor Čičić, s. r