Pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova.

Selma Filipović
Pitanje

Zastupnica/poslanica Selma Filipović, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za finansiranje visokoškolskih ustanova.

"Kada će Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih utvrditi kriterije za finansiranje visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, što je bio zahtjev provedene revizije budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu"?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

ODGOVOR: Odredbom člana 128. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13-Prečišćeni tekst i 13/15) propisano je: „Visokoškolska ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton, finansira se ili sufinansira iz Budžeta po osnovu kriterija za finansiranje visokoškolskih ustanova kao javnih ustanova, koje na prijedlog Ministarstva utvrđuje Vlada“.
Istovremeno u stavu 4. istog člana Zakona o visokom obrazovanju propisano je: „Sredstva koja obezbjeđuje Kanton utvrđuju se u skladu sa kriterijima iz stava (1) ovog člana, zavisno od prirode, značaja i finansijskih zahtjeva nastavnih programa koji se realiziraju na visokoškolskoj ustanovi, općih pretpostavki za ostvarivanje prihoda visokoškolskih ustanova iz sopstvenih izvora, statusne strukture studenata i nastavnog osoblja te drugih parametara“.

Prema Programu rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2015. godinu predviđeno je dostavljanje Vladi Kantona Sarajevo prijedloga kriterija za buduće sufinansiranje Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica te metodologije za raspodjelu budžetskih sredstava u okviru Univerziteta u Sarajevu.

Istovremeno, koristimo priliku informisati Vas da je ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 15.05.2015.godine imenovao Komisiju sa zadatakom da u vremenskom roku do 60 dana od dana imenovanja izradi prijedlog kriterija i utvrdi metodologije za raspodjelu budžetskih sredstava u okviru Univerziteta u Sarajevu.

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Prof. dr. Elvir Kazazović