Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade

Zvonko Marić
Pitanje

Poslanik/zastupnik Zvonko Marić na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko/zastupničko pitanje ministru za obrazovanje, nauku i mlade:
"Poznato je da se u procesu srednjeg i osnovnog obrazovanja organiziraju stručni ispiti na kojima su ispitivači sa sarajevskih fakulteta. Isto tako znano je da se ti ispiti ne finansiraju na teret budžeta već kandidati sami plaćaju svoje ispite. Grupa profesora koja je angažirana na tim ispitima do sada nije dobijala naknadu za ispite tako da su bili prinuđeni da više ne učestvuju u tom procesu. Zato pitam gdje je novac koji su uplaćivali kandidati da bi polagali stručni ispit i s obzirom da je proces organiziranja tih ispita blokiran kada će i nakoji način biti to odblokirano kako bismo imali stručno osposobljene predavače u srednjim i osnovnim školama."

Odgovor: 

ODGOVOR:

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju, te podzakonskim aktima (Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika, Odluka o rokovima i cjenovniku za polaganje stručnog ispita) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ima obavezu organizovanja i realizovanja polaganja stručnih ispita nastavnika, odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se pred komisijom koju imenuje ministar iz reda stručnih saradnika Ministarstva, nastavnika metodike na visokoškolskim ustanovama, profesora i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Stručni ispit polaže se u tri ispitna roka: oktobar, mart i maj.
Sredstva za realizaciju stručnih ispita obazbjeđuju se od uplata kandidata i predstavljaju vlastiti prihod Ministarstva, koji se u Budžetu Kantona Sarajevo evidentira na razdjelu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, na poziciji 613900 LAK005- Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika.
Način sticanja i raspodjele vlastitih prihoda koje ostvaruje Ministarstvo regulisan je Pravilnikom o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. U skladu sa navedenim Pravilnikom najmanje 20% prihoda ostvarenog od uplate kandidata za polaganje stručnih ispita raspoređuje se za finansiranje/sufinansiranje troškova Ministarstva, dok se ostatak raspoređuje za naknade članovima komisija.
Problem u vezi isplate naknada članovima komisija za polaganje stručnih ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika pojavio se u 2014. godini, nakon usvajanja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu. Iako je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u Zahtjevu za sredstvima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu planiralo i tražilo sredstva za realizaciju stručnih ispita u iznosu 120.000 KM za tri ispitna roka (kopija zahtjeva u prilogu), u odbrenom Budžetu za 2014. godinu na navedenoj poziciji sredstva nisu odobrena. U proceduri izrade i donošenja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, korekciju dostavljenih zahtjeva uradilo je Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, te su na poziciji 613900 LAK005 Komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika, a na prijedlog Ministarstva finansija odobrena sredstva u iznosu od 27.400 KM. Ova sredstva bila su dovoljna samo za isplatu naknada članovima komisija koji su učestvovali u realizaciji stručnih ispita u martovskom ispitnom roku.
S obzirom da su se stručni ispiti organizovali i realizovali u martovskom, majskom i oktobarskom ispitnom roku, te da su kandidati uplatili sredstva, da bi mogli izmiriti obaveze prema imenovanim članovima komisija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je u skladu sa zakonskim propisima, upućivalo Ministarstvu finansija zahtjeve za unos sredstava u Budžet, kao i zahtjeve za preraspodjelu sredstava (kopija zahtjeva u prilogu). Zahtjevi za preraspodjelu uvaženi su krajem godine, te su naknade članovima komisija koji su učestvovali u realizaciji stručnih ispita u majskom i oktobarskom ispitnom roku isplaćene u februaru 2015. godine.
Kako su u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015. godinu odobrena sredstva za navedenu namjenu, nadamo se da neće biti problema oko isplate naknada. Proces realizacije stručnih ispita je „odblokiran“, te su stručni ispiti za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u martovskom ispitnom roku u 2015. godini već relizovani, a u proceduri je i realizacija isplate naknada članovima komisija.

Odgovor: