„Zašto JU Apoteke Sarajevo nije u sistemu elektronskih recepata i ne pruža građanima usluge izdavanja lijekova, ortopedskih i ostalih pomagala što dovodi ustanovu koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo u neravnopravan položaj u odnosu na privatne apoteke?"

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.03.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva, i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo:

"Zašto Javna ustanova Apoteke Sarajevo nije u sistemu elektronskih recepata i ne pruža građanima usluge izdavanja lijekova, ortopedskih i ostalih pomagala što dovodi ustanovu koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo u neravnopravan položaj u odnosu na privatne apoteke?"

Pitanje uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor: 

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo je u sklopu primopredaje sa dosadašnjim ministrom zdravstva dobila između ostalog i kopiju akta upućenog Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo te Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo broj: 01-01-1194-3/14 od 11.12.2014.godine kojim JU Apoteke Sarajevo ukazuju na problem nedovoljno definisanog Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo,
Na osnovu tog akta, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je uputilo Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo akt broj 10-37-5154/15 od 31.3.2015.godine kojim je traženo da se svi Ugovori o pružanju farmaceutskih usluga osiguranim licima Kantona Sarajevo dopune ili Anexom ugovora detaljno definišu na obostrano zadovoljstvo kako potpisnika ugovora tako i na zadovoljstvo osiguranika Kantona Sarajevo, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.
Naime, na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10 i 75/13) i tačke XIII st. 3. i 4. Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/09), po prethodno pribavljenim mišljenjima zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdilo Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine FBiH“ br. 34/13, 90/13 - Izmjene i dopune)
Pomenutom metodologijom su bliže utvrđeni kriteriji i mjerila koji predstavljaju obavezni minimalni polazni osnov za ugovaranje pružanja usluga zdravstvene zaštite s ciljem ujednačavanja uslova u korištenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i zaključivanja ugovora između kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove odnosno privatnog zdravstvenog radnika.
Tačkom XIV jasno su definisani elementi ugovora, a u prilogu br.1 Aneks 3D dat je model ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranim licima kantona a prema našim saznanjima Ugovori koje je Zavod zdravstvenog osiguranja dostavio pružaocima farmaceutskih usluga nisu u potpunosti usklađeni sa navedenom metodologijom.
Neusklađenost Ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i svih pružalaca farmaceutskih usluga na istovjetan način, najviše su osjetili osiguranici Kantona Sarajevo a posebno JU Apoteke Sarajevo jer ova ustanova je četiri mjeseca ukazivala na nedorečenost i nedovoljnu definisanost određenih stavki ugovora.
Usljed nepotpisivanja Ugovora, ova ustanova je neopravdano isključena i iz mogućnosti primjene elektronskih recepata a da se pri donošenju takve odluke nije vodilo računa da je JU Apoteke Sarajevo najveća zdravstvena ustanova za izdavanje lijekova na području Kantona Sarajevo sa svojih 40 ogranaka ravnomjerno raspoređenih po čitavom kantonu te da trebaju biti uključeni i u projekat elektronskih recepata na jednak način kao i druge privatne apoteke i privatne zdravstvene ustanove.
Na inicijativu JU Apoteke Sarajevo, dana 07.04.2015.godine održan je sastanak na kojem je postignut dogovor o uključivanju poslovnih jedinica ove ustanove u sistem elektronskih recepata, tako da od 08.04.2015.godine isti funkcioniše.
Odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01-4-5319 od 3.4.2015.godine, na zastupničko pitanje ne možemo vam proslijediti s obzirom da je isti pisan prije pomenutog sastanka i ne odražava ažurne i precizne informacije.