Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite kopije sljedećih dokumenata:

1. Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika o izboru predstavnika etažnih vlasnika na adresi Se-mira Frašte 1,2

2. Zapisnik o odlučivanju etažnih vlasnika o potpisivanju ugovora sa izabranim upravnikom na pomenutoj adresi, kao i kopiju ugovora između etažnih vlasnika i upravnika

3. Godišnje planove i izvještaje za 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022. godinu sa SVIM podacima shodno članu 45. i 46. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17)

4. Sve kopije naloga i dokumente o rashodima u 2020. godini sa računa zgrade Semira Frašte 1 za “USLUGA UPRAVITELJA” pod šifrom 2051 u iznosu 3256,75 KM, za “KOOPERANTSKA USLUGA” pod šifrom 2052 u iznosu 70,20 KM, za “IZLAZAK NA INTERVENCIJU” pod šifrom 2100 u iznosu 238,68 KM, za “RAD STRUČNOG LICA PO NORMA SATU” pod šifrom 2103 u iznosu 661,05 KM, za “UTROŠENI MATERIJAL” pod šifrom 2999 u iznosu 561,46 KM

5. Sve kopije naloga i dokumente o rashodima u 2021. godini sa računa zgrade Semira Frašte 1 za “USLUGA UPRAVITELJA” pod šifrom 2051 u iznosu 3730,44 KM, za “IZLAZAK NA INTERVENCIJU” pod šifrom 2100 u iznosu 336,96 KM, za “RAD STRUČNOG LICA PO NORMA SATU” pod šifrom 2103 u iznosu 1076,40 KM, za “UTROŠENI MATERIJAL” pod šifrom 2999 u iznosu 1249,05 KM

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za planiranje sredstava i uvođenje programa poticaja/sufinansiranja kod ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrične energije, sistema toplotnih pumpi i slično, kako za individualna domačinstva tako i za poslovne subjekte u Kantonu Sarajevo kao odvojen dva programa.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za planiranje sredstava u iznosu od 45.000,00 KM za sanaciju podova (25.000,00 KM) i mokrog čvora (20.000,00 KM) u JU "Deveta osnovna škola" Ilidža kroz prgram utroška sredstava na kontu 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje ( 821600 LAX0B7 098F Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el. Instalacija kotlovnica i sl.)

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", brojevi 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Vladi Kantona Sarajevo upućujem inicijativu o proglašenju temeljnih institucija kulture Bosne i Hercegovine od posebnog značaja za Kanton Sarajevo:

- Zemaljski muzej BiH,

- Umjetnička galerija BiH,

- Historijski muzej,

- Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH,

- Kinoteka BiH,

- Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i

- Biblioteka za slijepa i slabovida lica BiH.

Puni tekst pitanja:

U pripremi kurikularne reforme za osnonvo obrazovanje u kantonu Sarajevo su napisani predmetni kurikulumi - ko su ljudi koji su radili na njima i kolike su honorare dobili za taj rad?

· Nakon izrade predmetnih kurikuluma kreirani su timovi/komisije za izradu akata, za edukaciju nastavnika itd. Koliko grupa ovakvih timova ili komisija je osnovano nakon izrade predmetnih kurikuluma, a u okviru reforme?

· Ko su članovi tih timova/komisija i kako su odabrani, da li su s njima potpisani ugovori i ako jesu - na koji period i kolike honorare dobivaju članovi svake od tih timova/komisija

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Uzimajući u obzir činjenicu da je Bosna i Hercegovina postala punopravnom članicom Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu upućujem Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da pokrene proceduru donošenja Zakona o gorskim službama, kojim bi se uredio sistem funkcionisanja gorskih službi spašavanja na nivou Kantona Sarajevo. Kako su gorske službe spašavanja udruženja građana, na ovakav način bi se uredila oblast angažovanja iste u planinama, na nepristupačnim područjima i u drugim vanrednim okolnostima, način rada Gorske službe spašavanja, saradnja sa ostalim organima, kao i angažman svakog pojedinca-člana Gorske službe spašavanja, koji je u radnom odnosu, a učestvuje u intervenciji za vrijeme radnog vremena.

Vlada Kantona Sarajevo je Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja i jedinica specijalizovane namjene Kantona Sarajevo, a zbog svog značaja i povezanosti sa djelatnošću civilne zaštite, Gorsku službu spašavanja- stanica Sarajevo i Gorsku službu spašavanja Kantona Sarajevo proglasila Službom zaštite i spašavanja na području Kantona Sarajevo, koje su tehnički i materijalno opremljene za spašavanje iz lavina, potrage i spašavanje na vodi i pod vodom. Obje Gorske službe spašavanja imaju veliku ulogu kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti odgovarajuću opremu za spašavanje na pogođenom području. Obje Gorske službe spašavanja broje cca 86 pripadnika, koji su sistematizovani kroz ličnu formaciju. Posebne rezultate su pokazali pri pronalasku izgubljenih planinara i turista, te na obezbjeđenju skijališta. Njihova uloga je nezaobilazna u sistemu zaštite i spašavanja, ima humanitarni karakter i pripadnici obje Gorske službe i spašavanja učestvuju u svim akcijama zaštite i spašavanja prilikom proglašenja stanja prirodne i dr. nesreće.

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za davanje jednokratne pomoći u iznosu od 15 000.00 KM od strane Kantona Sarajevo za sve opštinske i kantonalne GSS KS za kupovinu nove opreme, i to za:

GSS Novi Grad

GSS Ilidža

GSS Kanton Sarajevo

GSS stanica Sarajevo

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se projektu ‘Mala scena Narodnog pozorišta sa radionicama i smještajnim kapacitetima’ koji je bio dijelom Programa javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2018-2020 ( Zaključak broj 02-05-30402-21/17 od 12.10.2017 ) vrati isti status ili da se kroz druge povoljne prilike riješi akutno otvoreno pitanje koje se prevashodno odnosi na sigurnost havarisanog objekta Radionica JU Narodno pozorište.

Ovaj objekat se nalazi u ulici Terezije 52,Skenderija i njegova trenutna namjena su usluge izrade i skladištenja scenografija JU Narodnog pozorišta. Sigurnost ovog objekta je ugrožena radi klizišta koje se nalazi neposredno uz objekat i stanje se dodatno pogoršalo nakon izgradnje novih objekata iznad ove lokacije. U objektu Radionica nalazi se i plinsko postrojenje za grijanje koje dodatno predstavlja ozbiljnu prijetnju jer klizište svojim stalnim radom ostavlja vidljive tragove na zidovima, podovima, plafonima, potpornim zidovima i vrši fizičko ugrožavanje objekta općenito. Do sada su dva inspekcijska nalaza stavila u fokus alarmantno lošu sigurnosnu situaciju ovog objekta.

Do danas osim izrade Idejnog rješenja novog objekta i izmjena Regulacionog plana Podgaj - Tekija nije bilo drugih aktivnosti. Plan budućih aktivnosti prevashodno se odnosi na privremeno izmještanje Radionica na drugu lokaciju koja je adekvatna za izvršenje poslova izrade i skladištenja scenografija, a sve u skladu sa stručnim zahtjevima ( kvadratura i visina prostora, stepen vlage i slično, udaljenost od Pozorišta radi svakodnevnog transporta kamionom ). Ovaj privremeni prostor može služiti i za povremeno igranje predstava i biti u funkciji prostora Male scene.

Nakon izmještanja sljedeće aktivnosti su rušenje havarisanog objekta uz sve druge predradnje ( urbanistička, građevinska dozvola i drugi planski dokumenti). U posjedu ovog zemljišta gdje se nalazi objekat upisani su JU Narodno pozorište i fizičko lice koje posjeduje jedan manji dio rubnog dijela lokacije. Potrebno je planirati pravne radnje radi povrata ovog dijela zemljišta u posjed JU Narodnog pozorišta.

Urađeno Idejno rješenje novog objekta koristi vertikalne mogućnosti u smislu iskoristivosti prostora za druge namjene koje su neophodne Pozorištu i potrebama kulture općenito.

Novi objekat je osmišljen na način da se u suterenu zadrži prostor za radionice i fundus scenografija, a vertikalno su planirani prostori Male scene i u gornjoj zoni smještajni kapaciteti za gostujuće umjetnike Pozorišta.Trenutno za ovaj smještaj izdvajaju se velika sredstva ( hoteli ili privatni smještaj).

Prostor Male scene projektovan je u istim dimenzijama kao i velika pozornica JU Narodnog pozorišta i kapaciteta od 250 sjedišta.Višestruke su vrijednosti ovog projekta, a tiču se stvaranja boljih uslova za rad (rasterećenje rada na velikoj pozornici - aktivnosti tri umjetnička ansambla, najam sale, festivali, gostujuće predstave i slično ),bolje uslove rada u Radionicama, uštede u smislu smještaja gostujućih umjetnika i svakako veliki doprinos u bogatijoj kulturnoj sceni BiH. Ulaganjem u kulturu ulažemo u kulturni kapital koji akumulira sve kulturne vrijednosti.

Mjere sigurnosti su primarne i u ovom trenutku ozbiljno ugrožavaju živote uposlenika, kao i živote svih drugih koji žive i rade u neposrednoj blizini. Molim vas da krajnje ozbiljno prihvatite ovu inicijativu i pokrenete sve dalje aktivnosti definisane metodologijom projekata koji su dio Programa javnih investicija ili drugih povoljnih prilika koje će donijeti rješenje za ovakvu situaciju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo i to na način da se „Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša" preimenuje u „Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša", te u skladu s tim da se promjene njegove nadležnosti, a da se komunalna infrastruktura i komunalna privreda, dodaju u nadležnosti „Ministarstva saobraćaja" i „Ministarstva privrede" tim redom.

Puni tekst pitanja:

Zastupnička incijativa za HITNO davanje saglasnost za prijem kadra i popuna upražnjenih radnih mjesta na neodredeno vrijeme (prijem u radni odnos radnika na neodredeno vrijeme: 161) u skladu sa usvojenim Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. god , te Ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima KS od 22 04.2022. godine i Aneksom Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima KS od 13.07.2022. godine zaključenim između KCUS-a i ZZOKS.

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštinr Kantona Sarajevo podrže, a svakako i usvoje, zajednički amandman na Budžet Kantona Sarajevo za 2023 godinu čiji će Nacrt biti razmatran na sjednici 08.02.2023 godine u kojoj će zatražiti od vlade da se izdvajanja iz budžeta Kantona Sarajevo namjenjeno za finansiranje stranaka koje participiraju u Skupštini Kantona Sarajevo smanje najmanje 50% a optimalno 80%

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu izdvoje sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za pomoć Općini Hadžići, koju je u proteklom periodu zadesilo veliko nevrijeme uslijed čega su u kratkom vremenskom periodu bujične poplave nanijele znatnu materijalnu štetu lokalnom stanovništvu Trčina a dijelom i Pazarića, te da se novčana sredstva usmjere za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih potoka, potpornih zidova, putne infrastructure kao i nastale materijalne štete građanima na privatnim posjedima.

OBRAZLOŽENJE

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, i ljubazno ga molim da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativi kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti za dostavljanje izvještaja za svaki zaključeni ugovor svih ministarstava, kantonalnih institucija i javnih preduzeća, obezbijedi punu transparentnost i dostupnost podataka koji podliježu tretmanu načela transparentnosti i javnosti.

Također i kvartalno izvještavanje o fizičkom napretku postignutog u implementaciji projekata do određenog dana tokom cijelog perioda realizacije, stvarne ili očekivane poteškoće ili odlaganja u implementaciji projekata i njihov utjecaj na plan implementacije, te konkretne korake poduzete ili planirane da bi se prevazišle poteškoće i izbjegla odlaganja, očekivane ili neočekivane promjene datuma završetka projekata, ključne kadrovske promjene osoblja projektnih entiteta, jedinica za implementaciju projekta, konsultanata ili izvođača, pitanja koja mogu utjecati na troškove projekata i svaki događaj ili aktivnost koja može štetno djelovati na ekonomsku održivost bilo kojeg dijela projekata.

Inicijativom tražim i dostavljanje finansijskih izvještaja koji pokazuju detaljne izdatke nastale po svakom dijelu projekata i povlačenja sredstava po zajmovima, zajedno sa izvještajima koji pokazuju: originalne predviđene troškove, revidirane predviđene i nepredviđene troškove, ako ih ima, sa razlozima promjena, predviđene i stvarne izdatke do određenog datuma, razloge odstupanja stvarnih izdataka od predviđenih izdataka do određenog datuma i procjene izdataka za preostale kvartale te godine. Kratki pregled o statusu poštivanja svih obaveza sadržanih u ugovoru o kojem se izvještava.

Molim Vladu Kantona Sarajevo da zastupnike izvjesti o poduzetim aktivnostima, na narednoj sjednici SKS.

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativ kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se provela anketa u kojoj bi učestvovale osobe sa invaliditetom u KS sa jedne strane gdje bi unijeli podatke o obrazovanju, stepenu invalidnosti, koje poslove mogu obavljati i mjesečnim primanjima i sa druge strane prikupili podaci iz ministarstava, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona Sarajevo o svakom 16-om radnom mjestu koje osobe sa invaliditetom sljeduje po Zakonu i koje bi mogle obavljati u tim javnim organizacijama. Radna mjesta kao što su operateri na telefonskim centralama, mjesta fizio terapeutskih tehničara, mjesta za unos i obradu podataka, za inavalidne osobe a naročito za slijepe i slabovidne osobe i sva radna mjesta za koja se osobe sa invaliditetom anketom izjasne da bi mogli obavljati u skladu sa svojim obrazovanjem i sposobnostima, te da javne orgnizacije KS označe kao radna mjesta za koja pioritet pri zapošljavanju nakon ispunjenih općih i posebnih uslova imaju osobe sa invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10).

Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u narednom period planira i izdvoji sredstva za Općinu Hadžići a koja će se koristiti za stavljanje u funkciju Silosa za žitarice u Tarčinu, te da se također sredstva izdvoje i kreiraju programi podsticaja za narednu sezonu sjetve za poljoprivrednike Kantona Sarajevo koji žele isključivo zasijati žitarice ove godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštinr Kantona Sarajevo podrže, a svakako i usvoje, zajednički amandman na Budžet Kantona Sarajevo za 2023 godinu čiji će Nacrt biti razmatran na sjednici 08.02.2023 godine u kojoj će zatražiti od vlade da se izdvajanja iz budžeta Kantona Sarajevo namjenjeno za finansiranje stranaka koje participiraju u Skupštini Kantona Sarajevo smanje najmanje 50% a optimalno 80%

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu akta broj 05/03-19-51808-84/22 TD od 15.02.2023. godine koje ste mi dostavili, kao i drugih akata i informacija od strane etažnih vlasnika OKI Upravitelj ne izrađuje godišnje izvještaje shodno članu 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službene novine KS 19/17) prema kojem izvještaj sadrži za sve rashode podatke o vrsti i opisu rashoda, broju dokumenta po kome je izvršeno plaćanje, datumu nastanka rashoda i iznosu rashoda, već se oni samo zbirno navode poput stavke „USLUGA UPRAVITELJA“.

Budući sam i ranije upozoravala na ovakvu pojavu, da je Ministarstvo čak izradilo i urnek godišnjeg izvještaja, molim da provedete nadzor na upravnikom OKI Upravitelj i kaznite ih shodno članu 70. stav (1) tačka i) zbog neizvršavanja obaveze iz člana 41. stav (1) tačka l), a sve u vezi člana 46. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade KS (Službene novine KS 19/17).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da ponovite nadzor jer održavatelj liftova pravno lice “WORKER-ELEVATOR INŽINJERING” d.o.o. Sara-jevo ima odobrenje o stručnoj osposobljenosti broj 01-31-89-XII/22 od 12.12.2022. godine izdato od imeno-vanog tijela ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, te ispunjava sve zakonske obaveze vezane za Naredbu o sig-urnosti liftova. U prilogu inicijative dostavljam kopiju odobrenja o stručnoj osposobljenosti.

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi regulisanje uklanjanja, deponovanja i prodaje napuštenih vozila
zapačeto usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o uređenju saobraćaja u Kantonu
Sarajevo od dana 28.12.2021. godine?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da mjesečna, pretplatna karta važi u svim vozilima gradskog prevoza, GRASA i CENTROTRANSA, sa izuzetkom komercijale Baščarsija - Dobrinja.

Puni tekst pitanja:

Ko je nadležan za uređenje autobuskog stajališta na Groblju Vlakovo?

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Klub zastupnika Narod i Pravda upućuje inicijativu za planiranje sredstava u iznosu od 2.100.000,00 KM u Budžetu za 2023.godinu za rekonstrukciju kolektora Bjelašnica - Hadžići, dionica Hadžićki kolektor - Brezovača.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća,
proizvođače proizvoda od voća i povrća i obrtnike.

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekli pravo da budu oslobođeni plaćanja, ostali uskraćeni za vraćanje iste? Ako ste upoznati zanima nas da nam pojasnite razlog nastanka ove situacije i šta je resorno ministarstvo učinili da se ova zakonska obaveza ispoštuje?

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Pokrećem incijativu prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu zakona o dopunskim pravima boraca- branitelja Kantona Sarajevo na način da se izmijeni član 57. navedenog zakona (novčana egzistencijalna naknada) u stavu 2. ovog zakona na slijedeći način:

pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branioc do navršavanja 57. godina života pod uvjetom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležene službe za zapošljavanje Kantona prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava... ostali tekst ovog stava ostaje nepromijenjen.

Uvodi se novi stav 3. u članu 57. stav 3. koji glasi: zahtjev za ostvarivanje prava demobilizirani branilac koji je bio zaposlen i ostao bez posla, pod uslovima navedenim u stavu 2. može podnijeti nakon što mu istekne period primanja od JU „Službe za zapošljavanje KS" koji ostvaruje po osnovu gubitka radnog mjesta (tri, šest, devet mjeseci).

Stav 3. navedenog člana postaje stav 4.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori