Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

- Imajući u vidu da je počela nova školska godina, te da se nastava konačno odvija u učionicama, a da Kanton Sarajevo u protekle dvije godine nije uspio napraviti značajnije pomake kada je u pitanju kvalitet zraka posebno u zimskom periodu, pitam premijera da li su poduzete aktivnosti za osiguranje prečistača zraka za osnovne i srednje škole?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativu "da Vlada Kantona Sarajevo u skladu sa svojim ingerencijama, poduzme sve potrebne korake i pokrene
aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa na području obuhvata gradskog groblja Vlakovo, konkretno, na dijelu zemljišta koje koristi UPI Zemljoradnička zadruga „Ilidža“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Vladi Kantona Sarajevo upućujem inicijativu za uspostavljanje posebne sekcije na stranici Vlade Kantona Sarajevo koja bi
vodila na www. ferzaposljavanje.ba na kojem se nalaze podaci o poslovanju javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo, te izvrši eventualno revidiranje objavljenih podataka.
- Također, iniciram da Vlada KS izvrši provjeru dostupnosti izvještaja o poslovanju preduzeća kao obaveznu na njihovim web stranicama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

- Da li je Vlada Kantona Sarajevo imenovala interdisciplinarnu radnu grupu čiji bi rezultati rada u prvoj godini od imenovanja trebali biti izrada: Akcionog Plana za zaštitu djece i mladih osoba od zagađenja zraka u zatvorenom prostoru, Nacrt zakona o kvaliteti zraka u zatvorenom u Kantonu Sarajevo, Nacrt zakona o građenju u Kantonu Sarajevo, Izmjene i dopune Pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i didaktičkih sredstava predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 09.08.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Da Vlada Kantona Sarajevo rebalansom budžeta za 2021. i nacrtom budžetom za 2022 godinu predvidi i obezbijedi sredstva za finansiranje studija u akademskoj 2021/2022 godini koji realiziraju samofinansirajući redovni studenti Univerziteta u Sarajevu a koji su položili sve ispite iz prethodne školske godine prosjekom većim od 8.0.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

- Iz kojeg razloga ste, Rješenjem od 07.05.2021. godine do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, za v.d. direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo imenovali osobu koja ne ispunjava uslove propisane Odlukom o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo u pogledu radnog staža (5 godina)?

- Zašto je tek mjesec dana (02.09.2021. godine) nakon isteka gore navedenog Rješenja (07.08.2021. godine), Rješenjem o izmjeni Rješenja produžen mandat na šest mjeseci retroaktivno od 07.05.2021. godine imenovanom licu koje ne ispunjava uslove za v.d. direktora iako se to imenovanje vrši prema Zakonu o ministarskim i vladinim imenovanjima i Odluci o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo? 

- Da li je i šta do sada urađeno po podnesenoj prijavi Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na gore navedeno?

Na osnovu naprijed navedenog tražim da pokrenete adekvatne mjere za sankcionisanje odgovornih osoba i da mi dostavite informacije o do sada poduzetim aktivnostima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, da se vanredni studij studenata sa invaliditetom izjednači sa redovnim, kako bi studenti sa invaliditetom ostvarili prava da budu stipendirani, kao i nagrađivani, a sve zbog toga što vanredni način studiranja biraju kao olakšavajuću okolnost zbog svog otežanog kretanja.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Općina Hadžići, Vlada Kantona

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13.09.2021

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo:
“Da, u postupcima koji se odnose na refundaciju lijeka Clexan, kao i drugim sličnim postupcima, voditelj postupka pribavlja potvrdu zdravstvene ustanove kojom se dokazuje da navedeni lijek ili usluga nije bio dostupan na taj dan, a ne da to rade stranke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona