Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.03.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22) upućujem ministru saobraćaja gdinu. Šteti i molim Vas da mi odgovorite što je prije moguće, na osnovu čega je red vožnje izjmjenjen na štetu građana općine Hadžići, odnosno smanjen broj linija te potpuno ukinut posljednji polazak za liniju 33 Ilidža – Vukovići u 22:30?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obilježavanje autobuskih stajališta adekvatnim znakovima sa popratnim informacijama o nazivima autobuskih linija.

Puni tekst pitanja:

Da mi se dostavi zvanični red vožnje autobusa na relaciji Drvenija – Donji Velešići

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

1. Građani kao i savjeti MZ „Briješće“ i MZ „Naselje heroja Sokolje“ unazad dvije godine traže produženje Centrotrans linije Otoka – Sokolje do okretaljke na spoju ulica Briješće Brdo sa Adema Buće. Nekada ranije iz Ministarstva saobraćaja KS im je odgovoreno da je ova linija registrovana kao privremena autobuska linija na period od tri mjeseca. Međutim linija funkcioniše već dvije godine i nema više status privremene.

Iniciram da se linija Otoka – Sokolje modifikuje i produži do spoja ulica Briješće Brdo i Adema Buće. Produženjem ove linije pomenuti prevoz bi mogli koristiti stanovnici mjesnih zajednica Briješće i Alipašin Most I.

Ono što je posebno važno jeste da pomenutu liniju koriste djeca koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ koja svakodnevno moraju pješačiti velike dionice do prve autobuske stanice.

Modifikacijom i produženjem linije Otoka – Sokolje sigurnost djece koja pohađaju nastavu u OŠ“Sokolje“ bi se poboljšala a svakako i svakodnevica svih građana prilikom odlaska na posao.

2. Iniciram korekciju reda vožnje kombi vozila koje saobraća na relaciji Otoka – Briješće.

Građani su 2018. godine pisali peticiju i tražili da se red vožnje koriguje tako da posljednji red vožnje bude u 23:00 h, kao i da se vikendom ubace dodatni redovi vožnje jer su postojeći nedostatni.

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za produženje saobraćajnih traka za bočna skretanja gdje je to moguće na raskrsnicama glavne gradske saobraćajnice, jer su nedovljne dužine te automobili zbog toga zau-zimaju još jednu dodatnu traku, te se stvara dodatna gužva na raskrsnicama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na sred gradske saobraćajnice, pristupni put prema Zetri, izgrađena je i postavljena rampa te se na toj lokaciji obavlja naplata parkinga. Prema informacijama kojim raspolažemo za istu nije dobijena dozvola nadležnih niti je istu moguće dobiti, s obzirom da cesta pripada gradskim saobraćajnicama. Da li su pomenuti navodi tačni?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.03.2023

Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da omogući obavljanja volonterskog staža mladim ljudima u ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo.

Puni tekst pitanja:

Zbog čega Vlada Kantona Sarajevo i ministar zdravstva Haris Vranić nikada nisu dali saglasnost za upošljavanje kadra u KCUS na pozicije koje su upražnjene, zbog smrti ili odlaska u penziju uposlenika?

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi izrade Zakona o Registru osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo sa ciljem prikupljanja podataka o uzroku, vrsti, stepenu i oštećenju zdravlja osoba s invaliditetom. U skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom kao i propisima i standardima EU ovakav Zakon će omogućiti Registar osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i elektroničnog vođenja baze podataka kao zbirnim statističkim pokazateljem.

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi izrade Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo.

U praksi se susrećemo sa preklapanjem nadležnosti sa drugim nivoima vlasti koje usporavaju i blokiraju procese rada i s tim u vezi Zakon je potrebno usaglasiti sa jedinicama lokalne samouprave, a sve u skladu sa federalnim zakonom i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi koju je potpisala i BiH. Ovakav Zakon će otvoriti set drugih bitnih zakonskih rješenja koja su bitna za našu lokalnu zajednicu kao i pitanja raspodjele javnih prihoda, komunalne infrastrukture, javni prijevoz, vodovov i kanalizacija, grijanje, parking, tržnice i osnovno obrazovanje.

Puni tekst pitanja:

Da mi se dostavi Studija društveno ekonomske opravdanosti uspostave holdinga
javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo koja je naručena i
realizirana tokom 2018. godine

Puni tekst pitanja:

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo hitno poduzimanje aktivnosti ka povećanju finansijskih
sredstava za jačanje Kantonalne uprave civilne zaštite i Direkcije za robne rezerve za djelovanje
u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda.
Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da se utvrdi stanje raspoložive opreme i spremnosti svih
uključenih aktera za brzo djelovanje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i elementarnih
nepogoda

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, Vlada Kantona

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.03.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu Poslovnika Skupštine KS, ponovo upućujem inicijativu za planiranje sredstava i uvođenje programa poticaja/sufinansiranja kod ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrične energije, sistema toplotnih pumpi i slično, kako za individualna domačinstva tako i za poslovne subjekte u Kantonu Sarajevo kao odvojena dva programa.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.03.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa

a) Izuzimanje ustanova kulture u Kantonu Sarajevo od primjene člana 2 Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i člana 4 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave i javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

b) Ako izuzimanje ovih institucija iz navedene obaveze nije moguće, druga opcija inicijative predlaže da ove trroškove snosi direktno Ministarstvo pravde iz posebnih budžetskih sredstava predviđenih za tu godinu..

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi digitalizacije procesa prijema radnika u predškolskim ustanovama i osnovnim školama Kantona Sarajevo što podrazumjeva izmjenu normativa.

Prijem radnika u osnovnim školama vrši se u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22).

Procedure koje sprovodimo kao i zakonska regulativa trebaju održavati procese prohodnim , a ne kompliciranim i otežavajućim. U ovom slučaju tokom procesa prijema radnika opterećenje je i na radnicima koji su imenovani u komisijama za obradu pristigle dokumentacije ujedno i na kolegama aplikantima koji imaju i dodatne finansijske troškove.

Digitalizacijom procesa prijema radnika štedimo vrijeme, smanjujemo troškove, potičemo transparentnost , smanjujemo nejednakost u bodovanju i sl.

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Zakona o pozorišnoj djelatnosti

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova čija je djelatnost zaštita reproduktivnog zdravlja žena i materinstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite i specijalistučko – konsultativna dijagnostika. Obzirom da smo svjedoci na žalost čestih teških dijagnoza a u nedostatku opremljenosti Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka,

Iniciram kupovinu ultrazvučnog aparata sa tri sonde za potrebe Lokaliteta Novi dispanzerski centar – Otoka.

Nabavka ovag ultarzvučnog aparata pacijenticama sa područja općine Novi Grad Sarajevo pružila bi se kompletnija i kvalitetnija ginekološka i radiološka zdravstvena usluga.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

U periodu od par dana na Dobrinji, na istoj lokaciji na žalost automobilom su udarena dva pješaka. Na ovaj problem upozoravalo se i u ranijem periodu ali se ništa nije poduzelo da se pješački prelaz na spoju ulica Salke Nezečića i Grada Bakua učini bezbijednim za svakodnevnu upotrebu.

Iniciram da se na pomenutoj lokaciji ograniči kretanje automobila na brzinu od 50km/h i da se postavi radarska kontrola.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u ulici Gajevi bb. MZ „Gajevi“, Općina Ilijaš postavi pet sijalica ulične

rasvjete.

Obrazloženje

Elektrodistribucija Ilijaš je u protekloj godini postavila pet stubova za priključak električne

energije domaćinstvima u ulici Gajevi bb. Obzirom da je ulica Gajevi bb mjesto gdje stanuju

ljudi i gdje se nalaze i određeni broj vikend objekata te da se ovaj dio puta koristi za odlazak u

područnu školu, iz sigurnosnih razloga iniciram postavljanje rasvjetnih tijela na postojeće stubove.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće, odnosno utvrđena vrijednost građevinskog dijela objekta u izgradnji, ne prelazi iznos od 180.000,00 KM, prema ugovoru o kupoprodaji stana ili kuće, odnosno rješenju nadležnog organa o uplati naknade za izgradnju skloništa, poveća na iznos od 200.000,00 KM zbog povećanja cijene nekretnina, te da se javni poziv proširi i na kategoriju samohranih majki

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li je Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo? Izmjena Uredbe uvodi novi termin “apartman - posebni dio stambenog, poslovnog ili stambeno-poslovnog objekta koji ima status stambenog prostora”, kojeg ne prepoznaje navedeni Zakon u kojem su samo poznati termini „stambeni“ ili „poslovni prostor“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom i problemima sa kojima se susreću studenti Američkoga univerziteta i da li je pokrenulo određene aktivosti u cilju rješavanja njihovoga statusa?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Ponovo tražim da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekli pravo da budu oslobođeni plaćanja, ostali uskraćeni za vraćanje iste? Ako ste upoznati zanima nas da nam pojasnite razlog nastanka ove situacije i šta je resorno ministarstvo učinili da se ova zakonska obaveza ispoštuje?

Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo podrže i usvoje, a Vlada Kantona Sarajevo da osigura neophodna sredstva za Kreiranje digitalne mape plana evakuacije stanovnika u slučaju velikih prirodnih katastrofa na prostoru Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 08.02.2023

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postojeći program ZZOIR Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori