Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa Vladi KS i Ministarstvu pravde i uprave KS da poduzmu sve aktivnosti na izmjeni pravnog okvira kojim bi se zabranilo direktorima javnih preduzeća i ustanova plaćanje intervjua u printanim i elektronskim medijima.

Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se za Škole skijanja obezbijedi kupovina dječijih SKI karata po 50% nižim cijenama od trenutno predloženih bez obzira na broj upisane djece u SKI škole ili da se instruktorima koji potpišu Ugovor sa JP ZOI 84 obezbijedi kupovina takozvanih tačkica za stazu K1.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za broj zaposlenih u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da VLADA KS i resorna ministarstva poduzmu korake ka propisivanju nadležnosti kroz donošenje odgovarajućeg akta kroz koji bi se definisalo koji organ ili institucija bi bila zadužena za uspostavu, kontinuirano unošenje, praćenje i ažuriranje online baze službenih automobila Kantona Sarajevo, a sve na prijedlog Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo sadržan u aktu broj 17-05-18645-177/19 od 28.06.2019. godine”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed i adaptiraju bivši vrtić “Aerodromsko naselje” koji se nalazi u ulici Tomića 1. Općina Novi Grad. Poslovni prostor je poslije agresije na BiH vraćen Općini Novi Grad.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih uvrste stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu za projekat proširenja OŠ „Zahid Baručija” u Vogošći sa novim učionicama i sportskom salom za odvijanje tjelesnog odgoja.

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa u saradnji sa Vijećem roditelja Srednje škole Peta gimnazija podnosim inicijativu o nabavci skijaške opreme za učenike ove škole.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Čuperak plavi" koji se nalazio u ulici Drinska 1. općina Novo Sarajevo. JU “Djeca Sarajeva” nije objekat nakon agresije na BIH preuzela i isti je vraćen vlasniku FDS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih što prije iznađu stavku u Budžetu Kantona Sarajevo za potpunu adaptaciju vrtića „Vjeverica" koji se nalazi u ulici Trg međunarodnog prijateljstva na broju 19, Općina Novi Grad. JU “Djeca Sarajeva” izvršila uknjižbu objekta, ali je isti potpuno devastiran tokom agresije na BiH.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Mladen Stojanović” koji se nalazi u ulici Džidžikovac na broju 11. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Francuska amabasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Pitanje o sanitarnim zaštitarima u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Poslaničko/zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema ministarstvu komunalne privrede, “da pristupi izradi propisa kojima bi se definisao rezidentni parking, uslovi njegovog korištenja, kao i mjere za provođenje istih”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu “da se pacijentima koji se liječe na medicini rada omogući korištenje usluga laboratorijskih analiza u domovima zdravlja.

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za postavljanje usporivača saobraćaja, oznake škola i stacionarnog radara na dionici Južne longitudinale, ulica Zagrebačka kod Šumarskog fakulteta na isti način na koji je to urađeno u ulici Terezija.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KSF, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo koji se odnosi na pravo na pitku vodu, te na osnovu 184. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo predložio sljedeći amandman na Ustav Kantona Sarajevo koji glasi:

Ministarstvo privrede, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za pošumljavanje u periodu od 2015. godine do danas.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

Općina Hadžići, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

- “Molim Vas da mi se dostavi informacija da li je urbanističkim planom na Velikom polju na Igmanu planiranja izgradnja strelišta za BIATLON. Ako nije, zašto nije obzirom da je riječ o nordijskoj olimpijskoj planini.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KCUS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Iznos sredsava za finansiranje KCUS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori