Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

“Molim Vladu KS i sva njena resorna ministarstva da izvrše nadzor nad provedbom UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 11. Uredbe (Službene novine KS, 21/19), te me obavijeste o poduzetim aktivnostima kao i utvrđenom stanju.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za skrining program dojki za žene u dobi od 55 do 65 godina starosti.

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Vlada odnosno Skupština KS uvede pripravnički staž u privrednim institucijama za sve one koji imaju višu i visoku stručnu spremu. U ovom prijedlogu je sadržana i naknada od 40% prosječne plate u Federaciji BiH”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se Štabu civilne zaštite priključi direktorica Robnih rezervi i direktor Centra za socijalni rad.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi ​SVA javna preduzeća, ustanove, kao i samostalne kantonalne organizacije dostave informacije o ​svakom pravnom licu koje ima dug prema njima, tražim spisak ​SVIH pravnih lica-dužnika bez obzira na njihov broj, visinu duga, period dugovanja. Tražena informacija odnosi se na dugove nastale od 2010. godine.

• Spisak pravnih lica-dužnika treba sadržavati:

1. Ime pravnog lica
2. Visinu ukupnog duga
3. Period nastanka duga
4. Informaciju da li je pravno lice na vrijeme utuženo zbog duga.

Odgovor:

Potpuni odgovor uručen zastupniku

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema resornom ministarstvu da pristupi izradi propisa kojima će definirati pružanje određene finansijske pomoći penzionerima koji nisu trajno riješili stambeno pitanje.

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Tražim da mi se dostavi informacija o svim uzrocima smrtnosti u kategorizaciji uzroka smrti koji su vezani za respiratorne organe?
• Vodećih pet uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1996. do 2018. godine sa brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, učešću uzroka specifičnog uzroka smrtnosti u strukturi ukupnog broja umrlih na području Kantona Sarajevo raspodijeljeni po općinama koje pripadaju Kantonu Sarajevo?
• Dostaviti informaciju o pet uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1990. do 1995. godine sa brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, učešću uzroka specifičnog uzroka smrtnosti u strukturi ukupnog broja umrlih na području koje je 1991. obuhvatalo opštine Trnovo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Stari Grad Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zašto odluka Vlade KS nije u primjeni a radi se o izmjenama i dopunama odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva, konkretno o usvojenoj izmjeni o smanjenju iznosa takse za registraciju autoškola sa 7.000 na 1.000 hiljadu KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje video nadzora u Velikom parku gdje se nalazi skulptura oca Rame koji doziva svog sina Nermina.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO RUDARSTVA, INDUSTRIJE I ENERGETIKE FBIH, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA BH-GAS D.O.O. SARAJEVO, Vlada FBIH, Vlada Kantona

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za usvajanje Programa raspodjele finansijskih sredstva za 2020.godinu za razvoj i podsticaj industrijske proizvodnje i sufinansiranje industrijskih zona u općinama Kantona Sarajevo”.

Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačke staze (trotoara) u ulici Ante Babića u smjeru od kružnog toka Mojmilo do Bulevara Meše Selimovića.Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedene pješačke staze”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačkih staza (trotara) u ulicima Olimpijska (nastavak A transferzale nakon kružnog toka Mojmilo), Hasiba Brankovića (dio koji se spaja sa Olimpijskom) do spoja sa ulicom Safeta Hadžića. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedenih pješačkih staza”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zahtijev upućen inspekciji na postupanje

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Da li je ispoštovana zakonska procedura kod prijema radnika u radni odnos u slučaju prijema Ene Avdibegović u stalni radni odnos u KJKP RAD na osnovu raspisanog javnog oglasa od 10.08.2019 godine ?
• Tražim da mi se hronološki dostave svi podatci vezani za uslovi konkursa, broj prijavljenih kandidata, način postupka za prijem od strane komisije , postupak kod žalbi kao i svi drugi dokumenti za koje ne postoji prepreka u odnosu na zakon o zaštiti ličnih podataka vezane za konkretan predmet ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite podatke za prethodnih 10 godina sa prikazom po godinama i podatkom za svaku godinu kada je grijna sezona počela, odnosno završila ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Tražim objašnjenje zašto se obračunava i naplačuje puni iznos računa za mjesece početka i kraja grijne sezone a građani uslugu koriste pola mjeseca, plate uslugu za jedan mjesec u punom iznosu u toku grijne sezone a ista nije izvršena ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za subvencioniranje troškova javnog prevoza (Gras i Centrotrans) za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Ministarstvo privrede, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Koliko je Turistička zajednica zabilježila posjeta pećini Megara

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/2014-prečišćeni tekst, 38/2016, 44/17 i 28/18). U dijelu Zakona koji se odnosi na novčanu pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, i to u članu 157. St.1 koji glasi: “Novčanu pomoć žena-majka ostvaruje u iznosu 30% od prosječne plaće“. Novčana pomoć iz prethodnog stava isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana porođaja.

Inspektorat za zaštitu od požara, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Požar na adresi Grbavička 6a

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori