Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, KJKP VIK, KJU za zaštićena prirodna područja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo kulture i sporta, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća, KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Vlada Kantona

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.12.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu „da se u Budžetu za 2020.godinu osigura 1 milion KM za završetak projekta izgradnje sportsko-rekreacionog centra s bazenenima na Dobrinji”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.12.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona