Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Incijativa da se preispitaju okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je izvršena od strane direktorice škole

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu novog Prostornog plana KS i produženje važenja starog prostornog plana KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se obezbjede sredstva za kupovinu ili izgradnju nove zgrade za potrebe KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu i dostavljanje Izvještaja o realizaciji projekta/programa za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i dr. pr.l.sa područja Srebenice, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

koliko je posjeta ministar Bečarević imao RCUO "smiljevići? Dali je upoznat sa programom aktivnosti predviđenih za 2023. godinu? Da li su realizirana sredstva predviđena za ovu namjenu izdvojena u Budžet KS za 2023. godinu

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima kroz zajedničku komunalnu potrošnju finansiraju održavanje čistoće na zaštićenim područjima JU Zaštićena prirodna područja nakojima nije uspostavljen sistem naplate ulaza (Bentbaša, Skakavac..)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u Javnom pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih sa kriterijima za dodjelu subvencija u dijelu kr.: -ugovor kupopr. ovjeren kod notara doda "ili potpisan i ovjeren predugovor za stanove u izgradnji sa vlasnikom-inv

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi rješavanju problema grijanja u JU Srednjoškolski centar Vogošća te da odobre sredstva za energetski efikasnu sanaciju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS zatraži hitnu reviziju svih diploma u Zavodu Pazarić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vladi KS organizira tematsku sjednicu pod radnim nazivom kurikularna reforma

Puni tekst pitanja:

Da li je ministrica odgoja i obraz.gđa.Hota Muminović upoznata sa činjenicom da je vijeće roditelja Osnovne škole Abdulah Nakaš podnijelo inicijativu da školsko igralište bude nazvano po poginulom maloljetnom borcu Karlu Ivandiću?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se ispitaju navodi te postupi po pristigloj peticiji roditelja da li jedna od odgajateljica ne postupa u skladu sa utvrđenim pravilima i normama ponašanja a sve zbog hitnijeg rješavanja problema zbog sigurnosti djece i njihovog psiho-fizi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, Kantonalno tužilaštvo KS, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS od nadležnih institucija traži unaprijeđenje boravka svih štićenika Zavod Pazarić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori, 11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS prilikom dostavljanja izvještaja o finansijskoj reviziji javnog sektora KS, dostavlja i Program mjera/akcione planove za otklanjanje nepravilnosti revidiranih subjekata i unapređenje rada i poslovanja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno pokrene procedura sa ciljem objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje mladih u rješavanju njihovog stambenog pitanja u KS za 2023. godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Šta su ministarstva uradila po pitanju zaštite prava i osiguranja neometanog nastavka školovanja učenika D.R. kojeg je majka drugog dječaka pretukla u prostorijama osnovne škole Saburina?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda gospodin Samir Suljuagić?

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se po hitnom postuopku da saglasnost za uspostavu ambulanti za veterane odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite boračke populacije

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori, 11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zakona o Gorskoj službi spašavanja KS

Ministarstvo kulture i sporta, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu Turističke zajednice KS za 2024. godinu za projektovanje i sufinansiranje I faze rekonstrukcije "Ljetne pozornice ilidža" zajedno sa općinom Ilidža u iznosu od 500.000,00 KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori, 12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu KS za 2024.godinu za projekat podrške porodiljama kao nosilac aktivnosti uz sufinansiranje sa lokalnim zajenicama iu KS putem "Torbe za porodilje"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi rješavanju otkupa parcela planiranih regulacionim planom Alipašin most za izgradnju vrtića i osnovne škole za potrebe stanovnika stambenih naselja u ovom dijelu Kantona, a prema rastućim potrebama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, za ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, Kantonalni stambeni fond, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom tražim da svoje aktivnosti izgradnje stambenih objekata, za početak jedan pilot objekat, prilagode poljednjim standardima zelene gradnje EU kako slijedi:-Da mjere energetske efikasnoti budu u službi zaštite okoliša..

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori, 11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kabinet premijera KS, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Zašto još uvijek nije formiran Ured Vlade KS za podršku Srebrenici?

Puni tekst pitanja:

Koliki je ukuoan iznos sredstava doznačen za pomoć povratnicima u Srebrenici? Koliko udruženja i organizacija je dobilo sredstva, koji subjekti i iznosi sredstava? Koliko tih subjekata ima sjedište u Sarajevu ili izvan Srebrenice?