Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

KJKP ZOI84, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za smanjenje cijene dnevnih i poludnevnih karti za 20% u mjesecu februaru i 30% u martu i aprilu za studentice i studente u skijaškom kompeksu Bjelašnica-Igman.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu zahtjeva etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na adresi Kolodvorska broj 3 gdje su etažni vlasnici donijeli odluku da pravno lice “Worker-elevator inžinjering” preuzme održavanje liftova na pomenutoj adresi, a što Sarajevostan d.d. kao upravnik odbija izvršiti.

Upravnik postupa suprotno članu 50. stav (1) tačka c), a sve u vezi sa članom 29. stav (2) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17)

Upravnik je postupio i suprotno nalogu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj 05/03-19-1972/21 od 22.01.2021. godine, a sve u suprotnosti sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-39939-4/20 od 03.11.2020. godine.

Upravnik je također postupio suprotno članu 35. stav (1), te članu 97. stav (1) i (3) Zakona ostvarnim pravima (Službene novine FBIH 66/13).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Gras, Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od nadležnih kantonalnih javnih organa da se isplate ostali doprinosi za Hujić Senada bivšeg uposlenika GRAS-a odnosno u potpunosti izvrši presuda Vrhovnog suda FBIH broj 65 0 Rs 5333536 22 Rev

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Ilidža, Vlada Kantona

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe porodice Delić koja ima prebivalište na adresi Džemala Bijedića 279L molim gore pomenute javne organe da izvrše inspekcijski nadzor u okviru svoje zakonske nadležnosti.

Porodica Delić već dvije godine ima problem sa ogromnom količinom vlage koja se pojavljuje u njihovom stanu koja i pored korištenja uređaja za odvlaživanje (Trotec) se nastavlja pojavljivati.

Zgrada na pomenutoj adresi je imala pojavu vlage i sličnih problema u više stambenih jedinica koje su se pojavljivale zbog nepravilno izvedenih građevinski radova na prostorima za reklame na fa-sadama zgrade.

Radovi su se obavili i na fasadi reklamnog prostora koji je vanjski zid stana porodice Delić, ali to nije riješilo problem.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.01.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo i ministru saobraćaja i ljubazno molim da nas izvjeste o rezultatima provedenih aktivnosti o Zaključku koji je Skupština Kantona Šaraj evo usvojila 13.09.2021. godine na 41. Radnoj sjednici, kojim je upućna inicijativa, da se u što kraćem periodu obzbijede jednaki uslovi za korištenje prevoza željezničkim saobraćajem za stanovnike Tarčina i Raštelice, te da se na isti način kao i na relaciji Šaraj evo-Pazarić-Šaraj evo postigne dogovor sa ŽFBiH i uspostavi prijevoz u istim terminima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.12.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje pomoćne/krizne telefonske linije s ciljem prevencije ili sprečavanja samoubistva/suicida.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.12.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje Programa: “Sarajevo – Središte IT industrije”,

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Usvajanje okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekata izgradnje gradskih saobračajnica u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa
invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti
na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima
lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima,
privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje
lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno
ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to najmanje jedno lice sa
invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.
Subjekti koji ne ispune navedenu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća
obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa
invaliditetom novčani iznos u visini 25% od prosječne plaće u Federaciji za svako lice
sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Uzimajući u obzir da trenutna Uredba o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ne predviđa mogućnost
raspisivanja posebnog javnog oglasa na koji bi se mogle prijaviti samo Osobe sa
invaliditetom, niti da u redovnoj proceduri zapošljavanja osobe sa invaliditetom imaju
prednost, smatram da je potrebno u Uredbi o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo usvojiti poglavlje o posebnim
procedurama zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se osigurala inkluzija i
minimalni omjer 1 osoba sa invaliditetom na 16zaposlenih u javnom sektoru u
Kantonu Sarajevo.
Također svako zapošljavanje osoba sa invaliditetom u organe državne službe u
Kantonu Sarajevo bi bilo finansijski podržano o strane federalnih vlasti ukoliko se radi
o osobama sa invaliditetom većim od 60%
Uzimajući u obzir da za ovu inicijativu potrebno izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo,
molim da se o inicijativi izjasni na narednoj sjednici Skupštine.

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pokretanje i realizaciju projekta obnove fasadnog platna Pravosudne palate u Sarajevu ( Univerziteta u Sarajevu)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.12.2022

Puni tekst pitanja:

• Molim Vas da nam pružite informacije da li je Vlada Kantona Sarajevo realizirala aktivnosti koje je više puta najavio ministar zdravstva, a u pravcu pokrivanja deficita JU Apoteka Sarajevo koji su nastali donošenjem i primjenom novoga kolektivnog ugovora koji obuhvata uposlenike ove institucije?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za finansiranje popravke podova i krova bolnice, nastavka rekonstrukcije liftova i obezbjeđenje kadra za projekat razduživanja lijek-pacijent u Javnoj ustanovi Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo zdravstva KS dobilo zahtjev za zapošljavanje specijalista koji su i dalje na birou, a ako jeste kada će odlučivati po tom pitanju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.12.2022

Puni tekst pitanja:

Da li etažni vlasnici u skladu sa članom 41. stav (1) tačka m) mogu podnijeti zahtjev upravniku za godišnji izvještaj o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade u prethodnoj kalendarskoj godini putem elektronske pošte, te isti dobiti elektronskim putem?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije o uslugama i cijenama usluga po koje komunalna preduzeća pružaju apartmanskim objektima na Babinom Dolu na Bjelašnici?

Regulacionim planom Babin Do na Bjelašnici, je predviđen kao poslovna zona, na kojem se grade isključivo poslovni objekti za sport i rekreaciju. Općina Trnovo nakon izgradnje objekata i tehničkog prijema izdaje Upotrebnu dozvolu za Poslovni objekat, sa apartmanima i poslovnim prostorima. Poslovni objekat, u smislu odredbi Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, je građevina sa isključivom poslovnom namjenom. Dakle svaki objekat, koji je testiran kao apartman u sklopu poslovnog objekta, ne može imati tretman stambenog objekta obzirom na namjenu. Međutim, većina komunalnih preduzeća su svoje usluge prodavala i prodaju po cijenama za domaćinstva, što je definitivno suprotno onome što je uređeno Zakonom o komunalnim djelatnostima i njihovim tarifnim sistemima. Pitanje koje se postavlja je koja je razlika između poslovnog prostora u nekom objektu kolektivnog stanovanja u Sarajevu u odnosu na apartman u poslovnom prostoru na Bjelašnici.Obzirom na namjenu nema razlike sa aspekta Zakona o prostornom uređenju KS, ali komunalna preduzeća su, vjeroatno, bez saglasnosti Ministarstva odobravale tarife za domaćinstva, čime je definitivno pocinjena steta za ta javna preduzeća.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti da upozori upravnike na obavezu izrade i dostavljanja godišnjih planova i izvještaja shodno članu 41. stav (1) tačke k) i l) Zakonu o upravljanju zajedničkih dijelova zgrade (Službene novine KS 19/17) kao i da upozorite putem upravnika predstavnike etažnih vlasnika na njihove obaveze u vezi postavljanja godišnjih izvještaja i planova na vidno mjesto u zgradi shodno članu 54. stav (1) tačke g) i h), kao i obavezu održavanja skupa etažnih vlasnika shodno članu 50. stav (7), a njihovo sazivanje je obaveza pred-stavnika etažnih vlasnika shodno članu 54. stav (1) tačka k)

Izvršavanje pomenutih obaveza upravnika i predstavnika etažnih vlasnika biće predmet inspekcijskih nadzora iniciranih od strane Skupštine Kantona Sarajevo u budućnosti

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.12.2022

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da tamo gdje je Kanton Sarajevo nosilac obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti, da se utvrdi protokol: ko će govoriti, ko će držati historijski čas i da se isključivo drži utvrđenih činjenica vezanih za taj događaj koji se obilježava, da se ne dopušta svakome da se obraća bez protokola. Pod činjenicama mislim da treba navesti tačno ko je poginuo, koliko osoba, ko ih je gađao, s kojih položaja i tako dalje. Insisitiram da se imenuje agresor, Vojska RS-a.

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima,privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to najmanje jedno lice sa invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.

Subjekti koji ne ispune navedenu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom novčani iznos u visini 25% od prosječne plaće u Federaciji za svako lice sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Uzimajući u obzir da trenutni Zakon o državnoj službi Kantona Sarajevo ne predviđa mogućnost raspisivanja posebnog javnog oglasa na koji bi se mogle prijaviti samo Osobe sa invaliditetom, niti da u redovnoj proceduri zapošljavanja osobe sa invaliditetom imaju prednost, smatram da je potrebno u Zakonu o državnoj službi Kantona Sarajevo usvojiti poglavlje o posebnim procedurama zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se osigurala inkluzija i minimalni omjer 1 osoba sa invaliditetom na 16zaposlenih u organima državne službe u Kantonu Sarajevo.
Također svako zapošljavanje osoba sa invaliditetom u organe državne službe u kantonu Sarajevo bi bilo finansijski podržano o strane federalnih vlasti ukoliko se radi o osobama sa invaliditetom većim od 60% Uzimajući u obzir da za ovu inicijativu potrebno izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo, molim da se o inicijativi izjasni na narednoj sjednici Skupštine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Skupštine Kantrona Sarajevo se obavezno uvrsti tačka koja će obuhvatiti informacije Vlade KS i resornih ministarstava o realiziranim aktivnostima glede zaključaka Tematske sjednice o stanju obrazovanja u KS iz novembra 2019. i Tematske sjednice o položaju mladih iz decembra 2019.

Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu molbe JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dostavljam Prijedlog plana realizacije otvaranje dnevne bolnice za preventivni i terapijski program za pacijente sa posttraumatskim poremećajem, kao i pacijente sa stresom i traumom uvjetovanim poremećajem.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se popune sistematizovana radna mjesta u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove zbog odlaska sedam inspektora u penziju u toku 2023. godine.
Naročito skrećem pažnju na nedostajuće građevinske inspektore pri Inspektoratu urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije, te molim da se odmah izvrše interni premještaji inspektora koji imaju potrebne uslove za građevinskog inspektora, a sve shodno Zakonu o državnoj službi KS (Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 31/2016 i 45/2019)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor u vezi sa pomorom ribe u rijeci Zujevini, kao i nadzor pravnih lica, privrednih subjekata čiji bi proizvodni procesi mogli biti uzrokom pomora.

U nadzoru molim da se provjere da li pravna lica imaju potrebne vodne dozvole, kao i da li ispun-javaju ostale potrebne zakonske uslove.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se popune sva tri sistematizovana radna mjesta inspektora u stambenoj oblasti pri Inspektoratu urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije KUIP-a zbog velikog broja inspekcijskih nadzora u ovoj oblast i preko 4000 zgrada na području Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar, a nakon krađe hidrantskih crijeva iz naselja, mo-lim KUCZ KS da me obavijesti da li postoji mogućnost da građani od strane KUCZ KS ili drugog javnog organa, uprave ili ustanove dobiju besplatno hidrantska crijeva, a sve na osnovu neprovjerene in-formacije koje su stanari dobili da je KUCZ KS ili neka druga općinska uprava CZ to radila u prošlosti kod ovakvih slučajeva.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo se često susreću sa krađom protupožarne opreme najčešće u vidu krađe PP aparata i hidrantskih crijeva.

Smatram da gore pomenuti javni organ i uprave u koordinaciji treba da donesu zajedničku pre-poruku i obavijeste etažne vlasnike na prikladan način.

Ljubazno molim ukoliko možete preporučiti tehničko rješenje koje bi etažni vlasnici mogli poduzeti kako bi se kradljivcima otežalo ili onemogućilo otuđenje istih.

Ukoliko je moguće da navedete vrstu, tip hidrantskih ormara, ormara za PP aparate koji bi se mogli postaviti, koristiti u gore pomenute svrhe.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori