Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

JKP Sarajevo Šume, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izvrše sve potrebne aktivnosti kroz saradnju sa Gradskom upravom GS radi izvršenja poslova uređenja vodotoka i čišćenja korista rijeke Miljacke na lokaciji od Vijećnice do Skenderije. Za izvršenje ovih poslova u etapnim fazama u potpunosti je kapacitirano predizeće KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. koje je u nadležnosti Ministarstva privrede KS. Preduzeće posjeduje tehnološku opremu, mašine najnovije generacije sa ekološkim performansama koje mogu izvršiti najkvalitetniju uslugu čišćenja vodotoka, stoga smatram neophodnim da se povežu svi nivoi vlasti i iskoriste kapaciteti koje posjedujemo za opšte dobro.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja iznimnoproblematične situacije u JU "Djeca Sarajeva" koja se odnosi na način prijave i upisa djece u vrtić, kao i načina rezervisanja mjesta za djecu koja su ranije koristila usluge vrtića. Na terenu se susrećemo sa ozbiljnim poremećajem rada sistema EMIS programa koji je dovao do situacije da mnogobrojni roditelji nisu uspjeli izvršiti rezervaciju mjesta i upis svoje djece u vrtiće. S tim u vezi tražim hitno preispitivanje online upisa kroz EMIUS program koji proizvodi nevolje i probleme kako roditeljima tako i uposlenicima JU "Djeca Sarajeva". Očigledno je da u procesu ove reforme na terenu postoje ozbiljni propusti i ovakvi poremećaji nepovoljno utiču na porodicu, našu djecu i ugrožavaju radna mjesta uposlenika JU "Djeca Sarajeva" što je nedopustivo. Prednosti koje se nude u vrtićima kao što su socijalizacija, emocionalni i intelektualni rast djeteta su benefiti važni za dobrobit naše djece u kasnijoj dobi i nemamo pravo odvojiti našu djecu od mogućnosti za njihov napredniji razvoj. Dobrobit naše djece mora biti naš prioritet.

Puni tekst pitanja:

- S obzirom na početak nove školske godine da li sve škole sa prostora KS imaju izrađene illi ažurirane, po trenutnoj situaciji na terenu, evakuacijske planove u sl. prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi?
-Da li se provode i koliko često u svim srednjim i osnovnim školama u KS evakuacijske vježbe za slučajeve prirodnih i dr.nesreća i dojava bombi, a po navedenim evakuacijskim planovima?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obavezno provođenje evakuacijskih vježbi u osnovnim i srednjim školama u KS minimalno jednom u toku jednog polugodišta (početkom svakog polugodišta) po evakuacijskim planovima škola kako u javnim tako i u privatnim obrazovnim ustanovama na području KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

U budžetu KS za 2023. godinu na razdjelu Ministarstva za odgoj i obrazovanje je planirano 3.200.000 KM za mele efektivne projekte (MEP) odnosno po 30.000 KM za svaku osnovnu i srednju školu u KS a tiču se brzih i efektivnih projekata rekonstrukcije i investicionog održavanja kao i nabavke opreme u školama.
koliko je sredstava (koji se odnose na male efektivne projekte MEP) utošeno sa 31.8.2023. godine ili je planirano za utrošiti do kraja tekuće godine, po kojim konkretnim projektima i po svakoj školi pojedinačno?

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu o proglašenju temeljnih strukovnih udruženja profesionalaca iz oblasti kulture od posebnog značaja za Kanton Sarajevo.

Prije proglašenja, potrebno je formirati stručnu komisiju sastavljenu od osoba sa rezultatima u oblasti kulture, ustanoviti kriterije za izbor udruženja (godine rada, kvalitet i broj projekata, uticaj na kulturnu scenu, značaj za kulturne radnike itd.), a potom raspisati javni poziv i proglasiti temeljna strukovna udruženja od značaja za Kanton Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Incijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za proglašenje Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-1995. od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.
Vlada KS je još 2029. godine donijela odluku da će se 5. maj obilježavati kao Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, a 2023. godine je Vlada KS donijela odluku da će ubuduće na taj datum biti proglašen i Dan žalosti u KS.S obzirom na tu činjenicu i na činjenicu da je Udruženje roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-19995. udruženje koje svih ovih godina nakon završetka rata, opsade i agresije na Sarajevo i BiH, neumorno radi na jačanju i njegovanju kulture sjećanja na našu ubijenu djecu, smatram da je proglašenje ovog udruženja od posebnog interesa za KS neophodno i jako bitno.

Direkcija za robne rezerve KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Direkciji za robne rezerve KS za pomoć u vidu robnih paketa iz zaliha direkcije roditeljima članovima Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva 92-95
Udruženje roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-¸1995. udruženje koje svih ovih godina nakon završetka rata, opsade i agresije na Sarajevo i BiH, neumorno radi na jačanju i njegovanju kulture sjećanja na našu ubijenu djecu. U druženje je i dobitnik 6.aprilske nagrade Grada Sarajeva za svoj iskreni rad u njegovanju kulture sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. S obzirom da su roditelji članovi udruženja biološki uglavnom u trećoj životnoj dobi, mnogi i egzistencijalno ugroženi, smatram da bi jedan oblik podrške KS u vidu robnih paketa bilo od simbolične pomoći ovim roditeljima i njihovim obiteljima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Gradska Služba za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove Grada Sarajeva, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Novo Sarajevo, Općinsko vijeće općine Novo Sarajevo, Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma općine Novo Sarajevo, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za :
1. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 01-05-1816/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno planirano stanje;
2. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I" broj: 01-05-1817/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno stanje;
3. Pokretanje procedure za stavljanje van sange "Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 02OV-02-2-10625/22 od 18.10.2022 godine("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/22) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
4. Pokretanje procedura donošenja nove Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Hrasno I" kroz nadležne općinske službe kao i Općinsko vijeće Novo sarajevo, kako bi se održale nove javne rasprave na temu izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", jer stanari okolnih zgrada u navedenom naselju kao zainteresirane strane u postupku, nisu upoznati sa izmjenama Regulacionog plana "Hrasno I", a koje su vršene 2006. godine i da se s obzirom na protok vremena od donošenja ovih izmjena donese nova prostorno planska dokumentacija koja će uvažiti i primjedbe građana stanara okolnih zgrada kao zainteresiranih strana u postupku.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP Centar "Skenderija" doo, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo:
1. Na 8. radnoj sjednici Skupštine KS prezentirani su izvještaji o radu KJP Centar "Skenderija". Prema posljednjim materijalnima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće N.Colsalting doo Sarajevo koje je iskazalo svoje suzdržano mišljenje što izražava sumnju da finansijski izvještaji nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom predutzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka izi mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispoštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP Centar "Skenderija" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. koji su konkretno resursi potrebni i koja je konkretna pomoć potrebna od strane Skupštine KS, Vlade KS i Ministarstva privrede KS da bi KJP Centar "Skenderija" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budućći revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću?

KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo:
1. Na dnevnom redu 8. radne sjednice Skupštine KS nalazi se izvještaj o radu KJP "Veterinarska stanica" za 2020. godinu. Prema posljednjim materijalima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće Zuko doo Sarajevo koje je iskazalo svoje mišljenje sa rezervom što izražava sumnju da dijelovi finansijskih izvještaja nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom preduzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka iz mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispopštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. Na osnovu koje odluke i kojeg organa je KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo umanjila poziciju i iznos osnovnog kapitala za 1.028.278 mKM u 2020. godini i da li je ta pozicija u narednim godinama zaključno sa 30.6.2023. izmjenjena i na osnovu kojih odluka?
4. Koji su konkretno resursi potrebni i koja je konkretno pomoć potrebna od strabne Skupštine KS, Vlade KS i Mionistarstva privrede KS da bi KJP "Sarajevo-šume" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budućći revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću, a kako bi osnivač imao puno informaciju o radu i stanja u preduzeću koje upravlm značajnom imovinom građana KS?

KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo:
1. Na dnevnom redu 8. radne sjednice Skupštine KS nalazi se izvještaj o radu KJP "Sarajevo-šume" za 2020. godinu. Prema posljednjim materijalima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće Baker Tilly Re Opinion doo Sarajevo koje je iskazalo svoje mišljenje sa rezervom što izražava sumnju da dijelovi finansijski izvještaja nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom preduzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka iz mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispoštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP "Sarajevo-šume" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. Koji su konkretno resursi potreni i koja je konkretna pomoć potrebna od strane Skupštine KS, Vlade KS ioi Ministarstva privrede KS da bi KJP "Sarajevo-šume" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budući revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću a kako bi osnivač imao puno informaciju o radu i stanju u preduzeću koje upravlja značajnom imovinom građana KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se ispravi diskriminacija po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2023. godinu od 18.05.2023. godine

Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje radne grupe za izradu Nacrta zakona o gorskoj službi spašavanja u KS

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za podršku projektu izgradnje stadiona u općini Stari Grad Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za podršku projektu izgradnje sportsko rekreacijske zone u općini Stari Grad Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za podršku projektu podzemne garaže Trg Austrije

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Odlukom o zaštiti izvorišta iz 1987. godine ukupna površina vodozaštitne zone iznosi 58.000 hektara (48.000 hektara na prostoru FBiH i oko 10.000 hektara na prostoru RS), dok novim Nacrtom privremene odluke površina zaštitnog područja izvorišta iznosi svega 16.095 hektara, što znači da bi prostor vodozaštitne zone novim nacrtom bio smanjen za oko 32.000 hektara. Tako bi prva zona sanitarne zaštite (Ilidža-Konaci-Vrelo Bosne), ona koja se nalazi uz samo izvorište i koja mora biti pod stogim mjerama zaštite i nadzora, novim Nacrtom bila reducirana sa 351 hektara na 54,8 hektara. Također, granica prve zone sanitane zaštite Sokolovići bila bi reducirana novim Nacrtom privremene odluke sa prijašnjih 121 hektar, na svega 5 hektara.

Zašto se Nacrtom privremene odluke katastrofalno smanuje zona vodozaštitne zone izvorišta vode za piće Saraj polje, i zašto se redukuju mjere zaštite propisane dosadašnjom Odlukom?

Na osnovu kojih istraživanja se može potvrditi da Nacrtom privremene odluke propisane mjere zaštite osiguravaju bolju zaštitu izvorišta u odnosu na one iz do sada važeće Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju iz 1987. godine?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši izmjena člana 60. (Zavojni materijal) Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva u smislu brisanja dobne granice

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izradi digitalnu brošuru o načinu postupanja stanovnika Kantona Sarajevo u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije na prostoru van Bosne i Hercegovine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kolegij Skupštine, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo, u saradnji sa resornim Ministarstvom, imenuje komisiju koja će utvrditi zdravstveno i higijensko stanje štićenika, kao i kapacitiranost stručnih kadrova za evidentirani broj štićenika u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u saradnji sa JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, izvrši reviziju Programa mjera aktivnih politika zapošljavanja sa ciljem mogućih zloupotreba Programa.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, što hitnije, obezbijedi dovoljne količine zaliha i riješi čest i kontinuiran problem nedostatka citostatika za onkološke pacijente.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo upoznato sa terminima realizacije završetka sanacije dijela saobraćajnice ulice Alipašina (dio od stadiona Koševo prema Barama) i na koji način Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo može ubrzati ovaj proces s obzirom da je riječ o federalnoj cesti koja je veoma preopterećena, a čiji završni dio sanacije je već duže vrijeme zaustavljen?

Ured za reviziju institucija, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se putemVlade KS uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u FBiH da izvrš ivanrednu reviziju cijene gasa kod snabdjevača gasom Energoinvesta dd Sarajevo
OBRAZLOŽENJE
Ured za reviziju FBiH je izvrsio kompletnu reviziju poslovanja Energoinvesta dd Sarajevo u sklopu kojeg je utvrdio prihode Energoinvesta po osnovu prodaje gas a kao i rashode nastale po osnovu nabavke gasa. Prihodi su iznosili 108 mil. KM, a rashodi 102 mil. KM. Istovremeno, u javnosti je prisutna polemika o nabavnoj i prodajnoj cijeni gasa, te je zatraženo da Energoinvest javnoobjavi fakturu ruskog Gazproma ili da prezentuje nabavnu cijenu gasa. Kako Energoinvest, kompanija u većinskom vlasnistvu FBiH, ne želi da objavi cijenu nabavke gasa tražim da ovom inicijativom Ured za reviziju uradi istu analizu kao 2021. godine. Ured je nadležan za reviziju poslovanja kompanija u državnom vlasnistvu i stoga želim da na bazi ove skupštinske inicijative Ured analizira i da odgovore na javno postavljena pitanja i gdje ce gradjani KS saznat ipunu istinu kao što se to vidi za 2021. godinu. Revizija se traži za 2022. Godinui prva 3 mjeseca 2023. godine. Vlada KS je podržala resorno ministarstvo u pogledu zahtjeva za dodatno smanjenje cijene gasa i stoga, tražim o istinu putem revizije poslovanja Energoinvesta u dijelu nabavke gasa.