Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Pitanje: Kada i na koji će se način riješiti pitanje parkinga stanovnika naselja Koševo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Da li će Vlada KS obezbijediti sredstva za penzionisane uposlenike GRASa koji već 7 godina čekaju da počnu ostvarivati pravo na penziju? Obzirom da grupi bivših uposlenika nikada nisu uplaćeni doprinosi za njihov rad, da li će I kada ovo pravo ostvariti?

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Koji je način realizacije nastave na fakultetima Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru 2021./2022.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo za stavljanje van snage Odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj 02-04-5574-24/22 od 24.2.2022. godine („Službene novine Kantona sarajevo“ broj 9/2022 od 3.3.2022.godine). Svrha je omogućavanje nastavnicima Kulture življenja da realizuju nastavne sadržaje u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Kurikulumom, a u cilju unapređenja zdravlja i života naše djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Incijativa Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Podrška projekata u organizaciji Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka.

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Stavljanje Diazepam klizmi 5mg I 10 mg na esencijalnu listu lijekova .

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva, gospodinu Vraniću, da izvrši izmjenu Odluke koju je donio bez saglasnosti Ministarstva za boračka pitanja i Saveza RVI (koji ostvaruju dopunska prava boraca) na način da izbriše pojam da doktori (opće prakse i ortopedi) propisuju ortopedsko pomagalo za RVI obzirom da je o riječ trajnom pravu koje se ne mjenja i da ZZO KS i Ministarstvo zdravstva KS instanca koja provjeraava i odobrava kada korisnik se stekne to pravo /datum ,mjsec i godina/.

Kabinet premijera, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Zbog sve lošije ekonomske situacije izazvane unutrašnjim I vanjskim faktorima I činjenici da sve ukazuje na vrlo vjerovatne nestašice hrane I lijekova , da li Direkcija za robne rezerve ima dovoljne količine zaliha istih I za koji period ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za otvaranje budžetske stavke KK Bosna u iznosu od 2 miliona KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem KJKP Vodovod i kanalizacija, kao i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša zbog toga što je nadležno resorno ministarstvo i gore pomenuto preduzeće propustilo uspostaviti ekonomsku cijenu vode za urbani dio Bjelašnice koji treba biti višestruko veći zbog potrošnje električne energije za pumpe koje vodu moraju dopremiti sa izvorišta Sarajevsko polje na veliki nadmorsku visinu i time se nanosi ekonomska šteta preduzeću, kao i diskriminacija ostalih potrošača.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša po pitanju Regulacionog plana i Urbanističkog projekta Igman-Veliko polje, te utvrdi da li su se primjedbe navedene u aktu Ministarstva broj 05-23-3836-13/19 VI od 18.11.2020. godine ispoštovale kod nove Strateške studije uticaja na okoliš, kao i drugih navedenih primjedbi na RP i UP Igman-Veliko polje.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica.

Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim da me obavijestite da li se Općina Trnovo obraćala po ovom pitanju u vezi utvrđivanja obaveze izrade nove Strateške procjene uticaja na okoliš zbog novih izmjena i dopuna pomenutog regulacionog plana shodno članu 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju KS.

Molim Ministarstvo da ukoliko se Općina Trnovo nije još uvijek obratila po pitanju obaveze izrade Strateške procjene uticaja na okoliš da obavezno utvrde obavezu izradu iste zbog već učinjenje štete na okoliš u prethodnim godinama.”

Puni tekst pitanja:

molim Ministarstvo da zatraži od Tužilaštva Kantona Sarajevo informaciju o stanju podnesene krivične prijave protiv bivšeg upravitelja EKO ING d.o.o. koju je Ministarstvo podnijelo zbog zloupotreba sredstava etažnih vlasnika na računima zgrada

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu ukoliko do sada ništa nije poduzeto za sanaciju dijela kolektora Igman-Hadžići na Brezovači koja bi bila uvrštena u rebalans budžeta 2022. godine zbog izlijevanja fekalnog sadržaja na Vrelo Bosne čime izvorište Sarajevsko polje ugroženo, a dodatnom urbanizacijom Bjelašnice stanje se pogoršava. Ukoliko je potrebno pozivam Vladu Kantona Sarajevo da zajedno sa resornim ministarstvima se i kreditno zaduži, jer pitka voda nema cijenu.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Da li su informacije koje posjedujem ispravne, a govore da je cijena ogrijevnog drveta kod KJP Sarajevo-šume najviša u odnosu na druga javna preduzeća koja se bave gospodarenjem šumom u BIH, ali i u regionu?

Cijena ogrijevnog drveta u JPŠ Šume RS je na panju od 23-38 KM ovisno o klasi, dok je u KJP Sarajevo-šume cijena 60 KM, skuplje je i “na putu” i “stovarištu”

Cijena drveta na panju u BP Kantonu je oko 50 KM, u US Kantonu od 31-40 KM, dok je u Republici Hrvatskoj između 31-60 KM, a drvo za izvoz oko 90 KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo u toku su planovi za izgradnju dijela saobraćajnice ratnog puta na Igmanu od Glavogodine do Osmica.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije provjeri da li su Ministarstvo saobraćaja i Općina Ilidža prilikom projektovanja vodili računa da se ispoštuju uslovi iz Odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje iz 1987. godine. Također molim da pratite i tok izgradnje pomenute saobraćajnice jer izvorište Sarajevsko polje moramo u svako segmentu štiti kao najveće izvorište pitke vode koje nema alternativu u skorijoj budućnosti.”

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Da li je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove shodno Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo od 29.09.2021. godine dostavila Vladi Kantona Sarajevo prijedloge izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz svih oblasti u kojima vrši nadzor u cilju poboljšanja istih, a za što je rok bio kraj 2021. godine?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upravni inspektorat, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Molim Skupštinu Kantona Sarajevo i njene službe da izvrši analizu zastupničkih pitanja i inicijativa upućenih javnim organima, javnim preduzećima i ustanovama na kantonalnom nivou, te utvrdi tačan broj neodgovorenih pitanja i inicijativa na koje nije odgovoreno više od 3 mjeseca, te potom uputi zahtjev za inspekcijski nadzor javnih organa i preduzeća Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo zbog šutnje administracije.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar-Stup ljubazno molim da izvršite nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža izvršila je inspekcijski nadzor nad postavljanjem reklama i utvrdila kako to stoji u aktu broj 15-19-2149/20 od 07.09.2020. da investitor Bulevar d.o.o. ima odobrenje za postavljanje istih izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža što pobija akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. a sve vezano za akt broj 13-04-5153–2/20 od 15.11.2021. u kojem stoji da Služba za prostorno uređenje nije izdala urbanističku saglanost za postavljanje reklama u naselju, što inspektor u svome nadzoru u 2020. godine propustio utvrditi tokom inspekcijskog nadzora.

U narednom inspekcijskom nadzoru inspektori Faruk Pijalović i Amir Arnautović u nadzoru od 20.12.2021. godine akt broj 11-19-SL/21 opet utvrđuju gore pomenutu činjenicu u vezi odobrenja za postavljanje izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža

zanemarujući opet akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova koje propisuje Odluka o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Prema informacijama od strane etažnih vlasnika inspektor je naložio otklanjanje nedostataka zbog buke i vlage koje izazivaju reklame u zadnjem inspekcijskom nadzoru, ali sve gore pomenute činjenice je propustio provjeriti i postupiti po zakonskom okviru.

Etažni vlasnici i dalje imaju probleme sa bukom i vlagom i dalje se pitaju ko je dozvolio postavljanje reklama bez urbanističke saglasnosti i ispunjenih uvjeta iz Odluke o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Tražim da dostavite tačnu informaciju o odlasku/napuštanju novinara u zadnjih 12 mjeseci sa ovog medija? (Jasmin Begić, Sunčica Šehić, Lejla Kurbegović, Aid Mršić, Lejla Lipa)

2. Koliko je uredničkih ugovora zaključeno u posljednja 24 mjeseca i po kojem osnovu?

3. Koliko je disciplinskih mjera izrečeno zbog lakših ili težih povreda na radu radnicima u zadnja 24 mjeseca i po kojem osnovu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

Prijedlog je bio da se ovaj Dan obiježi na način da Ministarstvo prethodno uputi dopis direktorima škola svake godine, da se u svim osnovnim i srednjim školama u KS trebaju organizirati tematski časovi/predavanja ili gledati filmovi koji govore o vršnjačkom nasilju. Uz to se mogu organizirati časovi ispovijesti o nasilju, kako bi se razbile sve predrasude koje imamo o ovoj temi i ohrabrila djeca, žrtve vršnjačkog nasilja da javno i glasno o tome govore, bez straha od stigmatizacije i diskriminacije od svojih vršnjaka u istim školskim klupama. Jedino na ovakav način možemo ublažiti nesagledive pogubne posljedice koje vršnjačko nasilje ima na svako dijete i mladog čovjeka, koji je bio žrtva ili će tek postati žrtva vršnjačkog nasilja.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju?

2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

1. Da li je u budžetu za 2020. godinu bilo predviđeno povećanje plata za zaposlene u socijalnim ustanovama za posebne tj. otežane uslove rada?

2. Da li će raditi izmjene zakona o platama u ustanovama socijalne zaštite i kada će se naći u skupštinskoj proceduri? Da li se planira da se ovaj Zakon mijenja u hitnoj proceduri ili redovnoj? 3. Kada očekujete da bi plate zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite mogle biti uvećane?