Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

• Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na osnovu kojeg propisa je Premijer Kantona Sarajevo donio Rješenje 01.07.2021. godine, kojim se Belmi Barlov v.d. Direktoru Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uvećava plaća u procentu od 20%. Da li je Premijer ovlašten da donosi ovakvo rješenje, odnosno da li je on rukovodilac organa državne službe? Da li je Belma Barlov sama sebe predložila za navedeno uvećanje obzirom da je Kolektivnim ugovorom propisano da rukovodilac organa na prijedlog neposrednog rukovodioca donosi ovakvo rješenje?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

1. Podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede,  infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša formira radnu grupu, te u roku od  30 dana pripremi i donese Uredbu o obavljanju pogrebnih djelatnosti, upravljanju i održavanju  aktivnih i separatnih grobalja, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl.novine  KS“ broj: 14/16, 43/16, 10/17, 19/17, 20/18 i 22/19). 

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova BiH pribavilo saglasnosti kantona u Federaciji BiH da Kanton Sarajevo preuzme finansiranje i pravo na upravljačke strukture sedam institucija kulture upućujem pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta da li su zaprimili očitovanje Ministarstva civilnh poslova BiH, odnosno, u kojoj fazi je ovaj značajni projekat započet od strane ministra Alikadića.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Direkcija za puteve, KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Profesionalna vatrogasna brigada, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

1. da Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede,
infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalnom upravom
Civilne zaštite, Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, KJKP „Park“ d.o.o. i
Profesionalnom vatrogasnom brigadom Kantona Sarajevo poduzme potrebne
aktivnosti kako bi se na lokalitetu Stupske petlje postojeći jarboli / stubovi reparirali,
te postavile zastave Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.
2. da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo obezbijedi potrebna novčana sredstva za
inicijalnu reparaciju stubova, provjeru statike, eventualno učvršćivanje, premazivanje
antikorozivnim zaštitnim sredstvom, montažu elemenata za kačenje, spuštanje i
dizanje zastave, nabavku čeličnih užadi, koturova i kočnica za koturove, te nakon toga
predmetne stubove uz saglasnost o preuzimanju na redovno održavanje preda
Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
3. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
obezbijedi sredstva za redovno održavanje do kraja tekuće godine, te isto pripremi i u
Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
4. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
u saradnji sa KJKP „Park“ d.o.o. pripremi plan održavanja, pranja i zamjene zastava,
redovne provjere statike i periodičnog obnavljanja antikorozivnog premaza, pregled,
podmazivanje i reparaciju elemenata za kačenje, podizanje i spuštanje zastava.
5. da Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo pruži svu potrebnu tehničku
pomoć i podršku za realizaciju predmetnih aktivnosti.
6. da se sve navedene aktivnosti realizuju zaključno sa 23.11.2021. godine, kako bi se
zastave simbolično podigle na Dan državnosti Bosne i Hercegovine
25.11.2021.godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU BKC, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ZA OBNOVU LOKALITETA I NAMJENE PROSTORA
OTVORENOG KINA “BOSNA” KAO OBJEKTA OD ZNAČAJA ZA KULTURU
KANTONA SARAJEVO :
1) Vlada KS da pruži punu podršku Javnoj ustanovi “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” –
Bosanskom kulturnom centru, kao vlasniku parcele na katastarskoj čestiti 491/1 – lokalitetu
nekadašnjeg otvorenog kina “1. maj” / “Bosna”, da pokrene aktivnosti na stavljanju ovog prostora u funkciju građana i građanki Kantona Sarajevo.
2) Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da izvrši provjere o trenutnom status bilo kakvih eventualnih imovinsko-pravnih sporova u vezi sa parcelom 491/1 koji bi mogli ugroziti,
usporiti ili osujetiti napore da se objekat privede namjeni i stavi u funkciji građana/ki Kantona
Sarajevo. Ukoliko postoji, tražimo da se postavi kao medijator u sporazumnom rješavanju ovog
dijela imovine, kako bi se isti što prije stavio u funkciju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za uvođenje online vrtića, odnosno izradu platforme JU Djeca Sarajeva koja će imati sledeće:
• Upute i sekciju za e-upis,
• Spisak vrtića sa kartom gdje se nalaze,
• Jelovnik,
• Zdravstveni kutak,
• Pedagoški kutak,
• Logopedski kutak,
• Vrtić kod kuće,
i druge sekcije koje se u okviru izrade projekta pokažu kao neophodne i važne za razvoj i socijalnu uključenost naše djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj
25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), upućujem sljedeću zastupničku inicijativu kojom se obavezuje
Ministarstvo zdravstva:
 da radi veće pouzdanosti u rad zdravstvenih ustanova, prikuplja podatke od institucija nadležnih za
verifikaciju opreme zdravstvenih ustanova i vodi Registar verifikovanih svih zdravstvenih ustanova i
apoteka kojima je osnivač Kanton Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u
skladu sa obavezama koje proizilaze iz važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za
koju su registrovane, koji će se ažurirati na mjesečnom nivou kao redovna aktivnost.
 da na stranici Ministarstva zdravstva KS u cilju transparentnosti bude postavljen i stalno dostupan
javnosti link sa Registrom verifikovanih zdravstvenih ustanova i apoteka kojima je osnivač Kanton
Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u skladu sa obavezama koje proizilaze iz
važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za koju su registrovane, koji se ažurira na
mjesečnom nivou.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo sa naglaskom na Ministarstvo pravde i uprave da razmotre mogućnost proširivanja javnih priznanja Kantona Sarajevo i uspostavu priznanja "Jovan Divjak" za izniman doprinos obrazovanju i priznanje "Tetka Zilha" za nesebičan humanitarni rad.