Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, bro

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
26