Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zakupu između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Unitic d.o.o. – Ujedinjena investiciona i trgovačka kompanija d.o.o. za zemljište označeno kao dio k.č. br. 902/2 i dio k.č. br. 902/52

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zakupu između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Unitic d.o.o. – Ujedinjena investiciona i trgovačka kompanija d.o.o. za zemljište označeno kao dio k.č. br. 902/2 i dio k.č. br. 902/52 K.O. Sarajevo VII, ukupne površine 1684,50 m2 na period od 5 (pet) godina;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
20
Protiv: 
1
Suzdržan: 
3