Prijedlog odluke

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na osnivanje Naučnoistraživačkog instituta „Blum“ za računarske nauke i inženjerstvo, umjetnu inteligenciju i autonomne robotske sisteme, kao ustanove pod nazivom Naučnoistraživački institut „Blum“ za računarske

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da prenese pravo vlasništva nad opremom (40 pištolja 9 mm koji se ne koriste) na Upravu policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podri

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za doniranje sanitetskog vozila sa pratećom opremom marke Peugeot, broj šasije VF3YBBPFBPG067335, broj motora 10DZ944251849 Zdravstvenoj ustanovi Ambulanta za liječenje, zd

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, bro

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti „Dr. Ernest Grin“ za 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu ka