Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu