Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove a. Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2019. godinu;