Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu;