Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu da zbog zabrinjavajućeg stanja po pitanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru Skupština Kantona Sarajevo na dnevni red narednih radnih sjednica uvrsti tačku dnevnog reda o gore pomenutom problemu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prostornog uređenja i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove pripremi cjelovitu informaciju o stanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru za predloženu tačku dnevnog reda.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Proslijeđeno:
KJKP VIK
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE KS
Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove za pojašenjenje kako je moguće da pravna lica upotrebljavaju ugalj Rudnika mrkog uglja Miljevina i da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u svojim nadzorima utvrdi da takav ugalj ima dokument koji potvrđuje da ugalj Miljevina ima ukupni sadržaj gorivog sumpora ispod 1% u skladu sa članom 17. Odluke o zaštiti i poboljšanju zraka u KS, a svi podaci i mjerenja pomenutog uglja prema informacijama kojima raspolažem nikada nisu davali rezultate za ukupni gorivi sumpor ispod 1%?”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Kantonalnu upravu za inspkecijske poslove budući da se u Informaciji o kvalitetu zraka u KS koji smo imali priliku razmatrati na 26. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo pominje se veliki broj subjekata nadzora i mali broj inspektora iz ove oblasti, pitanje za Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da li su koristili mogućnost koje im pruža član 18. Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 2/2017) prema kojem kada je potrebno hitno izvršiti inspekcijski nadzor radi zaštite javnog interesa, direktor Kantonalne uprave rješenjem može ovlastiti inspektora iz jedne upravne oblasti da izvrši inspekcijski nadzor iz druge upravne oblasti dok traje potreba za istim, a smatramo da je javni interes na što brži i efikasniji način zaštiti zdravlje ljudi?”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Zbog utvrđenih slučajeva putem inspekcijskog nadzora da su predstavnici etažnih vlasnika potpisivali usklađene ugovore između etažnih vlasnika i upravnika shodno članu 26. stav (2) bez saglasnosti odnosno odluke etažnih vlasnika molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravnika obavijestite sve predstavnike etažnih vlasnika, a naročito prinudne predstavnike etažnih vlasnika da ukoliko su eventualno potpisali usklađene ugovore bez saglasnosti i odluke etažnih vlasnika da to u što skorijem periodu isprave, prikupe potpise za saglasnost etažnih vlasnika i potpišu na zakonit način novi usklađeni ugovor s napomenom na predviđene prekršajne kazne u iznosu od 200 do 5000 KM shodno članu 71. stav (1) tačka a) jer će takvi ugovori biti predmet obimnijeg nadzora u skorijoj budućnosti nakon odluke Skupštine Kantona Sarajevo ”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“U odgovoru Inspektorata zaštite od požara akt broj 01-07-02-2-2590/20 od 17.06.2020. utvrđeno je da upravnik OKI Upravitelj angažovao pravno lice A.E. sigurnost doo Agencija za zaštitu ljudi i imovine koja ne posjeduje niti je posjedovala rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara u skladu sa članom 30. Pravilnika o obimu i postupku provjere i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara.

Molim da gore pomenuti javni organi svako iz svoje nadležnosti izvrši nadzor nad svim pravnim licima koja vrše ispitivanje sistema aktivne zaštite od požara angažovanim od strane svih upravnika, molim Ministarstvo prostornog uređenje, građenja i zaštite okoliša da pripremi prijedlog izmjene pravnog okvira koji bi onemogućio ovakvo postupanje upravnika, koji bi sadržavao i prekršajne kazne za ovakve slučajeve.”

Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Proslijeđeno:
BUDŽETSKI INSPEKTORAT
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
JP TVSA, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite kopiju svih akata koje je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša upućivalo Općini Trnovo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove vezano za prostorne planove, gradnju, sječu šume na prostoru planine Bjelašnica.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite Prezentaciju osnovne koncepcije Urbanističkog Plana urbanog područja Sarajeva i to elektronske dokumente sa prezentacije koja se održala 13.07.2020. godine ili da istu prezentaciju na idućoj radnoj sjednici predstavite zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo.

Također molim da istu prezentaciju putem medija naročito Televizije Sarajevo, zvanične web stranice, putem FB profila Vlade Kantona Sarajevo predstavite i građanima.”

Proslijeđeno:
JP TVSA, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

“Budući je u odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-12553-26-3/20 od 09.07.2020. godine upravnik OKI upravitelj dostavio godišnje izvještaje u čijem se zaglavlju nalazi procenat od 12% što je u suprotnosti sa kopijama izvještaja koje je dostavio, a koje se nalaze u aktu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-23-38844-147-2/19 od 17.12.2020. godine, te molim za nastavak nadzora i pojašenjenje za različite podatke koje je upravnik dostavio u dva različita navrata, te utvrdite na koji način je upravnik mijenjao procente u kopijama izvještaja.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu upita pojedinih predstavnika etažnih vlasnika o statusu napuštenih stanova i potraživanju naknade upravnika za iste, molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje i uputstvo u vezi procedure za ukidanje potraživanja za takve stanove budući da predstavnici etažnih vlasnika nailaze na prepreku u utvrđivanju vlasnika stana, kao i institucije kojoj se trebaju obratiti u vezi istih, a upravnik redovno obračunava potraživanja za naknadu.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Budući je u odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-12553-31-4/20 od 16.07.2020. upravnik OKI Upravitelj d.o.o. kao razlog povećanog procenta naplate naknade upravniku na adresi Igmanska 50 naveo potpisivanje novog ugovora od 01.10.2019. godine koji je potpisala predstavnik etažnih vlasnika Snežana Dragoje molim da izvršite nadzor da li je predstavnik etažnih vlasnika dobio saglasnost na tekst ugovora shodno zakonskoj obavezi, te molim da mi se dostavi kopija tog zapisnika.

Također budući da zgrada ima osiguranje molim da mi se dostavi kopija zapisnika kojom su etažni vlasnici ovlastili upravnika da u njihovo ime potpiše ugovor o osiguranju, te također molim da mi se dostavi kopija ugovora o osiguranju.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravnika obavijestite sve predstavnike etažnih vlasnika da svaka reklama koja se nalazi na zajedničkim dijelovima zgrade bilo na fasadi, liftu ili drugom dijelu zgrade ne može biti postavljena bez odluke etažnih vlasnika shodno članu 50. stav (2) tačka p) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, te da su dužni obavijestiti pravna i fizička lica vlasnike reklama da moraju imati odluku etažnih vlasnika.
Predstavnici etažnih vlasnika su shodno članu 54. stav (2) tačke l) i m) dužni zaključiti takve ugovore i obavijestiti upravnika o zakupu zajedničkih dijelova zgrade, te molim da to i učine kako se eventulani prihodi zgrada ne bi umanjili za mogući iznos zakupa zajedničkih dijelova zgrade za reklame.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša