Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Nakon odgovora ZOI 84 gdje podržava navedenu inicijativu za adptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod šatora za led koji koriste hokejaški timovi za treninge, podnosim inicijativu prema Ministarstvu privrede za sufinansiranje ovog projekta

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva i da se kroz tu izmjenu komunikatori odobre kao medicinsko sredstvo i da to bude zagarantovano pravo osobama koje imaju potrebu za nabavku istih

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za sanaciju, obnovu i adaptaciju predškolskog odjela More nade koji je otvoren u sklopu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor

Proslijeđeno:
Općina Novo Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite tačan broj uposlenika po svakoj policijskoj stanici u KS. Također tražim da mi dostavite informacije o tome koliko je od navedenog broja policijskih službenika u patrolama na terenu (pojedinačno za svaku policijsku stanicu)?

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Likovna akademija i fakultet zdravstvenih studija

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se psihijatri uključe u multisektorske sastanke u školama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

1. koliko rješenja o promjeni radnih mjesta policijskih službenika ste donijeli od 09.marta 2023. godine do 10. marta 2024. godine?
2. Potrebno je da mi za svako radno mjesto dostavite pojedinačno obrazloženje i pravni osnov na osnovu kojeg je izvršen premještaj/preraspored policijskog službenika u vremenskom periodu od 09. marta 2023. godine do 10. marta 2024. godine kao i datum kada ste donijeli rješenje o premještaju/preraspodjelu?

3.
4.
5.
6.
7.

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE

Davor Čičić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja KS razmotri mogućnost osnivanja Veteranskog centra za boračku popoulaciju KS i otkupi od sadašnjih vlasnika i renovira u izvornom obliku objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ilica Aleja lipa 56, lociran na k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II kao objekat značajan za kulturno historijsko naslijeđe naslijeđe KS u kojem bi se uspostavio navedeni Veteranski centar

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu za sufinansiranje izgradnje sportske dvorane na Stupu u iznosu od 2.000.000,00 KM zajedno sa Općinom Ilidža

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Faruk Selmanović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Skupštini KS za utvrđivanje odgovornosti Javne ustanove "Memorijalni centar Sarajevo", prema osnivaču, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo, zbog objave na društvenoj mreži novog logotipa Memorijalnog centra, koji je uklonjen tek nakon reakcije javnosti, odnosno građana boraca, te pripadnika šehidskih porodica poginulih boraca i građana iz proteklog rata

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Puni tekst pitanja:

Koja je to priroda poslova koja zahtjeva, da Kabinet premijera KS ima svojstvo pravnog lica, da li je s tim u vezi Kabinet premijera KS upisan u registar, te koji je pravni osnov da Kabinet, odobrava korištenje sredstava tekuće rezerve...?

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS
Puni tekst pitanja:

Da li su Skupština KS, kao osnivač, te Upravni i Nadzorni odbor JU "Memorijalni centar SArajevo", bili upoznati sa izradom i objavom novog logotipa Memorijalnog centra; Da li je raspisan i objavljen javni poziv za izradu novog logotipa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje besplatnog javnog prevoza za osobe sa invaliditetom

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se provede istraživanje, evaluacija rada i potrebe uposlenika kako bi se udovoljilo zahtjevima roditelja djece sa poteškoćema u razvoju

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Haris Zahiragić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za izmjenu propisa kojima su regulisana pitanja upisa i bodovanja u predškolske ustanove preko "Emis" sistema, a sve u odnosu na djecu koja imaju prebivalište na području Općine Trnovo

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Ilijaz Pilav,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu u ime Kluba DF da se na nivou Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS pripreme sve radnje a Skupština KS u okviru svojih nadležnosti razmotri pitanje i u školski program od naredne školske godine vrati predmet čiji će sadržaj uključivati sticanje osnovnih znanja i praktičnih vještina iz oblasti odbrane zaštite i spašavanja

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za propisivanje obaveznog uspostavljanja Registra godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća, javnih ustanova, fondova, agencija i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, uključujući poseban odjel za maloljetnike

Proslijeđeno:
JU zavod za bolesti ovisnosti, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujemo zastupničku inicijativu za izdvajanje sredstava potrebnih za edukaciju zdravstvenog osoblja JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u cilju pružanja usluge bezbolnog poroda

Proslijeđeno:
Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Da se uvede program subvencioniranja ili u potpunosti pokrivanja troškova obaveznih sanitarnih pregleda koji se zahtijevaju kao uslov za prisustvo nastavi za srednjoškolce u Kantonu Sarajevo i to u medicinskim, tehničkim, te ugostiteljskim srednjim školama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnika na punu normu u školama i centrima na svim niovima odgoja i obrazovanja po principu jedna škola jedan socijalni radnik

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da resorno ministarstvo u saradnji sa lokalnim zajednicama a u skladu sa "Elaboratom o reciklažnim dvorištima, nišama i zelenim otocima Kantona Sarajevo" započnme izgradnju novih reciklažnih dvorišta po uzoru na ranije izrađeno reciklažno dvorište u opštini ilijaš

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje senzornog kutka u školama na području Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u okviru resornog ministarstva u Budžetu KS za 2024. godinu osiguraju sredstva u vrijednostima od 100.000 KM, te u saradnji sa Općinom ilijaš obezbjedi neophodan broja plavih kanti, kako bi se uvela treća linija prikupljanja otpada

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi pri JU Psihijatrijska bolnica Ks, uključujući poseban odjel za maloljetnike

Proslijeđeno:
JU Psihijatrijska bolnica, Ministarstvo zdravstva