Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Miomirka Melank,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu kategorizacije prema pravilniku Zavoda ili prema pravilniku o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Proslijeđeno:
JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta KS preuzme nadležnost nad upravljanjem Kantonalnim javnim preduzećem Skenderija d.o.o

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Muamer Bandić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje stacioniranog radara/kamere u ulici Safeta Zajke na relaciji Briješće-Rajlovac

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi sa određenim izmjenama rasporeda (satnica) vožnji na redovnoj liniji Doglodi-Otes-Ilidža te na redovnoj liniji Ilidža-Kovači

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Centrotrans d.d. Sarajevo, Kabinet premijera KS, Ministarstvo saobraćaja, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS
Puni tekst pitanja:

Zanima me trenutni pravni status Hotela Maršal, na Bjelašnici i to:...?

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije sistema informisanja kao i planiranja optimalnijeg organizovanja servisa na grobljima u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

1. U kojoj je fazi, te koja je dinamika, realizacija projekta proširenja Južne longitudinale na teritoriji opštine Novi grad? 2. U kojoj je fazi projekat -Magistralnom putu M18?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitno postavljanje pješačkog prelaza sa vertikalnom signalizacijom i znakom za ograničavanje brzine ili izgradnju paserale kod željezničke stanice u Ilijašu na putnom pravcu R445 u ulici Bosanski put

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS, broj: 04(01)-04-45131-37/23 od 09.01.2024. godine

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije prostora, infrastrukturnih proširenja, održivog i odgovornog upravljanja na grobljima KS posebno na groblju Vlakovo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se obezbjede timovi saobraćajnih policajaca koji će edukovati vozače o pravilnom korištenju kružnih tokova na teritoriji KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitnu izradu i usvajanje Plana promocije, efikasnije usluge i osiguranja svih kritičnih tački na željezničkoj infrastrukturi na teritoriji KS

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, broj: 04(01)-04-45131-38/23 od 08.01.2024. godine

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u ul.Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju dječijeg igrališta u sklopu vrtića Dječiji grad (MZ Olimpijsko naselje)

Proslijeđeno:
JU "Djeca Sarajeva", Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za kreiranje jedinstvene web str Min.kulture i sporta KS za ustanove kulture KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje ograničenja brzine motornim vozilima i drugim vrstama prevoza u ulicama Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva na 30 km/h

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje zvučne signalizacije u vozilima javnog prevoza u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši finansijska procjena osnivanja Studentskog Fonda slodarnosti za studente koji studiraju na javnim univerzitetima u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

Adi Kalem,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu novog Prostornog plana KS i produženje važenja starog prostornog plana KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje koje se tiče zapošljavanja slijepih i slabovidnih lica u KS koji su, po odobrenju Ministarstva iobrazovanja KS, a koje su završile neki od programa dokvalif. i prekvalif. u Ks, na koji način im institucije mogu pomoći za zapošlj.?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti su poduzete po pitanju mog Zaključka usvojenog na 52. Radnoj sj.Skupštine KS i kakve rezultate ste dobili?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom se traži da se nevladinim udruženjima, fondacijama..odobri besplatno korištenje scenckih prostora i pratećih prostorija javnih ustanova KS u svrhu realizacije svojih umjetničkih projekat

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto se u predmetu ostećene Nadin Smajlović nikad nije pristupilo ispitivanju postojanja krivičnog djela iz člana 193. KZ FBiH, kao kr.dj.nedozvoljenog korištenja ličnih podataka

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Da li ste kao glavna tužiteljica pokrenuli disc.post.protiv službenika za informisanje koji je postupajući po zahtjevu Amine Smajlović donio Rješenje koje su Ombudsmeni BiH označili kao suprotno zakonu pa ste kanisje i Vi poništili..?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Koji je razlog neujednačenog postupanja prema oštećenim licima u krivičnim predmetima (vezano za sl.predmeta Nadin Smajlović, pri čemu se odbo omogućiti uvid u spis predmeta)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Iz Tužilaštva je potekla info da Vi (Sabina Sarajlija) znate da je Dalida Burzić nezakonito otuđila dokumentaciju iz Kantonalnog tužilaštva KS a koja se odnosi na predmet Dženan Memić. Koje radnje ste poduzeli po tom pitanju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS