Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša da pristupe hitnoj izmjeni Zakona o prostornom uređenju KS u smislu da se građanima KS omogući legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Mirza Čelik,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
30.10.2019

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim Vladu KS, Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD da mi dostave informacije o količini otpada po vrsti koji je prikupljen implementacijom sistema odvojenog prikupljanja i sortiranja reciklabilnog otpada na godišnjem nivou u proteklih 5 godina

Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade za stručno mišljenje prednosti i mana ukidanja ocjenjivanja od drugog do petog razreda?
• Naime, na tematskoj sjednici održanoj 22.10.2019. godine se pominjao finski model obrazovanja u kojem u toku osnovnog školovanja uopšte nema ocjenjivanja. Budući da prema trenutnom Zakonu o osnovnom obrazovanju KS uspjeh učenika od drugog do petog razreda ne utiče na nastavak školovanja, navodim ovaj period školovanja kao period u kojem je moguće lakše ukinuti ocjenjivanje, kako bismo poboljšali postojećim sistem obrazovanja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Zahvaljujem se na prethodnom odgovoru, te ljubazno molim Federalni zavod za agropedologiju da uradi analize poljoprivrednog zemljišta oko deponije Smiljevići u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine FBIH 52/09) i spomenutim pravilnikom koji proizilazi iz ovog Zakona.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalni zavod za agropedologiju
Puni tekst pitanja:

Inspekcijski nadzon na teritoriji Općine Trnovo

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za pošumljavanje u periodu od 2015. godine do danas.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Uprava za šumarstvo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS da mi odgovore da li je istina da su na Klinici za bolesti uha, grla i nosa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu obustavljene operacije tonzilektomije, kao i edukacija za iste?”

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za izmjenu i dopunu UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U ZAVODIMA, AGENCIJAMA, DIREKCIJAMA I UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA, PRAVNIM LICIMA S JAVNIM OVLAŠTENJIMA NA TERITORIJI KANTONA, GRADA ILI OPĆINE, U JAVNIM USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI SU OSNIVAČI KANTON, GRAD ILI OPĆINA, TE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U KOJIMA KANTON, GRAD ILI OPĆINA UČESTVUJU SA VIŠE OD 50% UKUPNOG KAPITALA (Službeni list KS 09/19) kojom bi se regulisala prekršajna odgovornost supervizora iz člana 13. Uredbe.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa Vladi KS a vezano za objavu materijala sa sjednica Vlade Kantona Sarajevo na web stranici.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi izvještaj o dosadašnjoj realizaciji Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo-KEAP”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i Ministarstvu obrazovanja KS da formiraju Radnu grupu, koja će biti sastavljena od profesionalaca, sa ciljem prevencije i nadzora nad svim oblicima nasilja – nasilje nad Ženama, nasilje nad djecom, vrsnjačko nasilje, nasilje na radnom mjestu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na molbu građana podnosim inicijativu prema KJKP PARK da, ukoliko je moguće, izvrše sadnju drveća ili žive ograde na potezu približno od adrese Zmaja od Bosne 34 duž glavne saobraćajnice u smjeru Ilidže do zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. Također ista inicijativa ide za prostor ispred prodajnog objekta Mercator na početku ulice Džemala Bijedića ukoliko taj prostor predstavlja javnu površinu.”

Proslijeđeno:
KJKP Park
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalni zavod za poljoprivredu
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Vladi KS, Ministarstvu saobraćaja KS i KJKP GRAS “za izradu studije izvodljivosti o opravdanosti ugradnje solarnih panela na slobodne površine kojima raspolaže KJKP GRAS poput krovova hala, upravnih zgrada i slično, s ciljem smanjivanja troškova električne energije budući da cijene ugradnje panela u svijetu bilježe pad, kao i praćenja trendova korištenja obnovljivih izvora energije u gradskom saobraćaju”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja i Inspekciji

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja da mi dostave kopije kvartalnih izvještaja o poslovanju i izvršenju plana i programa za 2019. godinu koje su shodno članu 20. potpisanog ugovora sa ZZO KS, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“ dužni dostavljati.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Donošenje pravilnika o posebnim vrstama otpada

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo poljoprivrede, Federalno ministarstvo zdravstva, Vlada FBIH
Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade vezano odvijanje trećeg časa tjelesnog odgoja u sedmici

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima i KJP ZOI 84 “za postavljanje asfalta na dijelu prostora koji se koristi za parking na Babinom dolu”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Inicijativu podnosim u nadi da će se izvještaji o radu kantonalnih javnih preduzeća i ustanova usvajati na vrijeme, a ne kao što je to do sada slučaj da prošlogodišnje izvještaje javnih preduzeća i ustanova usvajamo pri kraju tekuće godine.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS da me obavijesti šta je do sada učinjeno po pitanju aktivnosti kako bi se građanima omogućio slobodan i besplatan (bez naknade) online pristup svim aktima koje Kanton Sarajevo i njegovi organi objavljuju u Službenim novinama Kantona Sarajevo, a vezano za incijativu koju sam podnijela 27.02.2019.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu Vladi KS, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i JU Elektrotehnička škola za energetiku “da po uzoru na Elektrotehničku školu Tuzla obezbjedi finansiranje ugradnje solarnih panela na krovu Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu čime bi se napravili prvi koraci u korištenju obnovljivih izvora energije javnih ustanova u Kantonu Sarajevo, a učenici dobili priliku za obrazovanje na vlastitom sistemu. Ako sam dobro obaviještena u toku je utopljavanje škole što bi zajedno sa ovim projektom dodatno snizilo troškove koji se izdvajaju za toplotnu i električnu energiju”.

Proslijeđeno: