Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Elvedin Okerić,

Saziv: Aktuelni
28.04.2021

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
28.04.2021

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, Inspektoratu za zaštitu od požara:
“Ljubazno molim Inspektorat za zaštitu od požara da me obavijesti o izvršenim nadzorima po pitanju kotlovnica u naselju Bulevar-Stup ulica Džemala Bijedića broj 279 (Lamele A i B), te mi dostave kopiju svih akata koje ste donosili.
Također molim za preciznu informaciju da li ste zabranjivali rad kotlovnicama i u kojem periodu, kao i razlog tome, te molim i kopiju svih akata u vezi pomenutog.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Proslijeđeno:
KJU Gerontološki centar, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Općini Ilidža:
Molim Općinu Ilidža, Službu za prostorno uređenje Općine Ilidža da mi dostavi kopije Upotrebnih dozvola za objekte naselja Bulevar-Stup i to:
1.Objekat Al br.03-23-5136/19 ; A2 br: 03-23-5134 i A3 br: 03-23-6137 od I4.11.2019.g
2. Objekat A4 br:03-19-828/20; A5 b:03-19-831/20 i A6 br:03-19-832/20 od 08.04 2020.g
3. Objekat B1 br:03-19-2513/20; B2 br:03-19-2514/20 i B3 br:03-19-2515/20 od 27.08.2020.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Općina Ilidža
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu finansija:
“Molim da me obavijestite da li je potpisan i realizovan Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici, te da li su na osnovu člana 8. tačka 4) Sporazuma ostvareni određeni prihodi i koliki je njihov iznos budući je garaža izgrađena."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo saobraćaja
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa:
S obzirom da Odluka o refundiranju troskova za aparate za kontinuirano mjerenje secera u krvi – senzore, sa pripadajucim potrosnim materijalom, istice 19.06.2021. godine, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za postupak javne nabavke, upucujem inicijativu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za produzenjem navedene Odluke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
Da li zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo raspolazu dovoljnim kolicinama \ zalihama lijeka clexan?
Da li ce gradjani koji su bili primorani kupovati lijek clexan, usljed nedostatka istog u zdravstvenim ustanovama, moci ostvariti pravo na refundiranje troskova kupovine istog?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
28.04.2021

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijatvu da se izmijeni i dopuni Instrukcija o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u insttucijama antona Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u antonu Sarajevo (Sl.novine S 38/20)
u članu 3, stav f.tačka 1.i iza teksta“Osnovno uvećanje za dijete demobilisanog borca čiji otac... i majka ili otac i majka,ili roditelji imaju 23 mjseca učešća u oružanim snagama... Suštna je da se i učešće majke u oružanim snagama tretra, kao i učešće oca.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja

Damir Marjanović,

Saziv: Aktuelni
07.04.2021

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• U kojem iznosu je budžet Bosanskog kulturnog centra bio uvećan sredstvima za namjenu održavanja funkcioniranja Colegium artisticuma u periodu zadnjih 5 godina?
• Molim da mi se dostavi tačan pregled utrošenih sredstava za ovu namjenu u istom periodu!

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se zabrani parkiranje automobila u kompleksu Centra Skenderija Sarajevo, na poziciji koja ujedno predstavlja i dio krovnog prostora Colegium artisticum-a. Napominjem da je ovom praksom značajno narušena građavinska struktura ovoga dijela objekta, te da je ista značajno doprinijela devastiranju ovoga prostora. Insistiram da se odluka donese urgentno, najkasnije u roku od sedam dana od prijema ove inicijative!

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se svim zastupnicima u roku od sedam dana od prijema ove Inicijative dostavi dokument pod nazivom „Predmetni kurikulum Društvo“.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
07.04.2021

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za povećanje fonda sati izučavanja teme Holokaust u okviru realizacije nastave iz predmeta Historija u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, te da se, do formiranja Muzeja Holokausta u Sarajevu, u nastavni plan i program uvrsti i obavezna organizovana posjeta učenika Muzeju Jevreja u zgradi Starog hrama najmanje jednom godišnje u kontekstu 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U skladu sa Članom 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine
Kantona Sarajevo” broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 , 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i
14/20), Vladi Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo
upućujem inicijativu da u najkraćem roku pokrenu formiranje Muzeja Holokausta u Sarajevu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
07.04.2021

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ukoliko pravno lice Srebrena malina koje je uvezlo i stavilo u promet respiratore ACM812A tzv. malina respiratore ima suspenziju obavljanja djelatnost od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva na koji način se shodno članu 109. Zakonab o lijekovima i medicinskim sredstvima prate i javljaju neželjene pojave u primjeni medicinskih sredstava u ovom slučaju pomenutih respiratora i reagovanju na njih, odnosno prati materiovigilanca, a koliko nam je poznato iz izjava rukovodstva KCUS-a, ti respiratori se koriste na hospitalizovanim pacijentma i ko sada prat
materiovigilancu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Hamed Aljović,

Saziv: Aktuelni
07.04.2021

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo privrede da mi odgovori na pitanje: U cilju potpune i pravilne primjene pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu namjensko trošenje prihoda sa posebnim osvrtom na raspolaganje namjenski prihoda u skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo ,postavljam sljedeće pitanje : Na koji način je utrošen namjenski prihod ostvaren iz naknade za eksproprisano šumsko zemljište ,naknade za krčenje šuma i naknade na ime troškova podizanja i održavanja novih šuma,na području općine Trnovo ?Na kojem lokalitetu u općini Trnovo je izvršeno podizanje novih šuma ili kupovina šume?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori na pitanje: U cilju zaštite izvorišta Sarajevsko polje pokrenut je projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Gornjoj Grkarici stim u vezi Vas pitamo: Zašto je obustavljen postupak izdavanja okolinske dozvole za postrojenje za tretman odpadnih voda po PVA MBBR tehnologiji na gornjoj Grkarici?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša