Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
31.05.2021

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Molim nadležno Ministarstvo i KJP Poljoprivredno dobro Butmir da me obavijeste
taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koje su
navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji KJP Poljoprivredno dobro Butmir za 2018.
godinu broj: 01-02-09-14-4-2171-6/18 (septembar, 2019). "

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJP P.D. BUTMIR, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84, KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

"Upućujem inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu saobraćaja da pod hitno počnu sa postavljanjem adaptivnog upravljanja semaforima, da odrede trasu biciklističke staze na području čitavog grada, primarno od Ilidže do Kozije ćuprije, da zaštite ulice, trotoare i pješačke zone od divljanja, parkiranja, neodgovorne i nesavjesne vožnje vlasnika motornih vozila, bicikala i električnih romobila, naročito u gradskom jezgru, naročito vikendom, tako što će pored tzv. “ležećih policajaca”, rasporediti i veći broj pozornika, ne da kažnjavaju već prije svega da upozoravaju i samim svojim prisustvom sprječavaju divljanje i različite ispade."

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Mnogobrojni stanovnici naselja Bulevar se žale na kvalitet  asfaltiranja saobraćajne trake za ulaz u naselje Bulevar-Stup sa glavne gradske saobraćajnice iz smjera Ilidže kod objekta lamele A 1,2,3 gdje šahtovi nisu dobro nivelisani i predstavljaju opasnost za oštećenje vozila što se već stanovnicima naselja Bulevar dešavalo, te molim da izvršite inspekcijski nadzor nad istim.

Molim Ministarstvo unutrašnjih poslova da na osnovu upita zabrinutih građana odgovori na koji način mogu prijaviti nastalu štetu na svojim automobilima, te molim pojašnjenje oko potrebnih procedura."

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Ilidža
Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite zapisnik o izvršenom remontu 2018.godine šesterosjedne žičare potpisan od strane naručioca usluga i izvršioca.
Također, da mi dostavite i fakturu za navedeni remont sa pojedinačnim stavkama prikazanim na fakturi što je definisano ponudom broj 27-09/2018 od 11.09.2018.godine."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Molim da izvršite inspekcijski nadzor na radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Semira Frašte 15 po pitanju rashoda sredstava u 2019, 2020 i 2021 godini.
Molim da utvrdite da li su donešeni godišnji planovi, te da li su sredstva u pomenutim godinama trošena u skladu sa donešenim godišnjim planovima, te da li je upravnik izvršavao sve svoje obaveze shodno članu 41. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), kao i da utvrdite da li je predstavnik etažnih vlasnika izvršavao svoje obaveze u skladu sa članom 54. Zakona. Molim da utvrdite izvršavanje svih taksativno navednih obaveza upravnika i PEV-a u Zakonu

Molim Ministarstvo da mi od upravnika za pomenutu adresu dostavite sljedeću dokumentaciju:
1. Zapisnik kojim je izabran sadašnji upravnik i predstavnik etažnih vlasnika
2. Kopiju ugovora između etažnih vlasnika i upravnika sa zapisnikom koji potvrđuje saglasnost etažnih vlasnika sa tekstom ugovora
3. Godišnji izvještaj u skladu sa članom 46. Zakona za 2019 i 2020. godinu
4. Kvartalni izvještaj za prvi kvartal 2021. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša