Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje za izgradnju kotlovnice Alipašin most „AM1“potrošeno više od 5.000.000,00KM , a da ista radi sa 20-tak posto kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grejne sezone radi sa konstantnim gubitkom.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Samra Ćosović-Hajdarević,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da nadležni resori HITNO pronađu način kako da riješe problem prelaska saobraćajnice na raskrsnici ulica Želimira Vidovića Kelija, Dedijerova i Ilhamina na Dobrinji IV”.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Sead Milavica,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje rampe za kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugim vrstama pomagala na području Platoa Skenderija.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema resornom ministarstvu da pristupi izradi propisa kojima će definirati pružanje određene finansijske pomoći penzionerima koji nisu trajno riješili stambeno pitanje.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Da li će JKP Toplane vršiti korekciju računa za 10.mjesec, uzimajući u obzir broj aktivnih dana grijanja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane
Puni tekst pitanja:

• Procjenjuje se da dug KJKP Park iznosi i do 13 miliona KM. Zbog neplaćanja poreza, u minusu je devet miliona. Od toga glavnica iznosi tri miliona, a šest miliona su zatezne kamate.
• Prošle sedmice je Vlada KS morala intervenisati u cilju deblokade računa sa preko milion KM.
• Postavljam pitanje svima nama, a i resornim institucijama, do kada će ovakve situacije prolaziti ispod radara nadležnih pravosudnih institucija, jer je ovdje više nego jasno kako su jedini koji sve moraju platiti građani KS kao poreski obveznici, dok se vinovnici sepure po Sarajevu.
• Tražim od resornog ministra da pokrene sve zakonom predviđene aktivnosti za utvrđivanje odgovornosti za ovakvo stanje.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Ovih dana čitamo u medijima tvrdnje Filmskog centra Sarajevo o pokušaju nelegalnog preuzimanja ovoga javnog preduzeća na Jagomiru.
• Spominje se da iza tog zahtjeva stoji Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo.
• S obzirom da se radi o veoma važnom pitanju iz oblasti imovinskih odnosa, a tu je i pitanje nacionalne kulturne baštine, upućujem zahtjev da se Pravobranilaštvo izjasni o ovome predmetu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Pravobranilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija tendera kojim se nabavlja 25 novih trolejebusa? Ugovor o isporuci, prema tekstu EBRD-a na njihovoj zvaničnoj stranici, trebalo je da starta u ponedjeljak, 18.11.2019. godine.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

• Da li u ovom momentu Vlada KS ima pregled ukupnih dugovanja javnih preduzeća uzimajući u obzir presuđene sporove i one koji su u procesu na sudovima, te o kojem iznosu se radi?
• Navedeno pitam zbog činjenice kako je više nego jasno da se deblokade računa zbog sudskih tužbi u cilju funkcionisanja javnih službi vrše budžetskim novcem kao u slucaju KJP Park, te se postavlja pitanje  finansiranja takvih dugova u narednom periodu i rizika naspram održive realizacije aktuelnih projekata!

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Senad Hasanović,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo naloži Inspektoratu Kantonalne uprave civilne zaštite provođenje vanrednog pregleda stanja sistema protivpožarne zaštite u zgaradama kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo, te o rezultatima i eventualno potrebnim mjerama izvjesti Skupštinu Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Koliko uposlenih ukupno ima JU Studentski centar, te koliko je od ukupnog broja uposlenih angažovano u Studentskom naselju Bjelave, a koliko u Studentskom domu Nedžarići ?

• Molim za potpunu informaciju koliko je radnika u stalnom radnom odnosu, na određeno vrijeme i prema ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, te kolika je popunjenost JU Studentski centar u odnosu na važeću sistematizaciju ?

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se omogući nastavnicima zaključivanje ocjene učenicima sa najvise 10% neispunjenog fonda sati u slučajevima opravdanog odsustva nastavnika kada se na vrijeme uobičajenom procedurom nije mogla naći zamjena, a sve u cilju kako učenici ne bi morali polagati predmetni ispit što je propisano po sadašnjem Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za uređenje autobuskog stajališta na Gradskom groblju Vlakovo.

Proslijeđeno:
KJKP Pokop
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se iznađe lokacija i urade tipski objekti za prodaju suvenira i ostalih artikala na Vrelu Bosne”.

Proslijeđeno:
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA KS

Vedran Jakupović,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Velešići, ulica Velešići od 146, lokacija Strelište i priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

“U kojoj je fazi pošumljavanje Čoline Kape koje je najavljeno za jesen ove godine?”

Proslijeđeno:
JU Zaštićena prirodna područja

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija rekonstrukcije obdaništa "Bulbuli"?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

• Molim vas da mi dostavite evidenciju prisustva zastupnika/ca u Skupštini Kantona Sarajevo na sjednicama Kolegija i radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Služba za skupštinske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za sanaciju fasade obdaništa Slavuj, JU "Djeca Sarajeva".

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, u skladu sa Statutom KCUS insistiraju na zaključenju ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze suosnivača.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se pokrene procedura izrade detaljne prostorno - planske i projektne dokumentacije kako bi se prostor Barica uredio i oplemenio, te bio u potpunosti iskorišten u svrhu za koju je namijenjen u punom kapacitetu (kao sportsko - rekreativna i izletnička zona).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Da li su izvorišta vode u Kantonu Sarajevo u svom obuhvatu zaštićena od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom, te drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za uvrštavanje programa edukacije znakovnog jezika kao namjenske stavke u budžet Kantona Sarajevo za 2020 godinu”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za formiranje i proširenje desne izljevne saobraćajne trake u ulici Envera Šehovića, pravac zapad-istok”.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona