Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“U odgovoru koji sam dobila od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove spominje se informacija od KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo da je kanalizacioni kolektor Bjelašnica-Igman-Hadžići uvršten na spisak Vlade Federacije BIH kao strateški projekat za realizaciju, stoga molim Vladu Federacije BIH i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da me obavijesti o tačnosti informacije, kao i stepenu realizacije pomenutog projekta ukoliko je informacija tačna.”

Proslijeđeno:
Vlada FBIH
Puni tekst pitanja:

“Molim Vladu KS i sva njena resorna ministarstva da izvrše nadzor nad provedbom UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 11. Uredbe (Službene novine KS, 21/19), te me obavijeste o poduzetim aktivnostima kao i utvrđenom stanju.”

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za dopunu Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/18)”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019. godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekostrukcija dionice Brezovača u dužini od jedan km, nije izvršena zbog neuslovnog terena za koji ne postoje podaci o deminiranju, podnosim incijativu da Vlada KS, resorna ministarstva kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stupe u kontakt sa Centrom za uklanjanje mina BH MAC ili drugim nadležnim tijelom i utvrde činjenično stanje dionice Brezovača po pitanju podataka o deminiranju.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
BH MAC, KJKP VIK, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, new iteFederalna uprava CZm
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD da mi dostavi kopiju finalnog izvještaja “Praćenje i tehnička podrška realizacije rada na analizama sastava i količina procjednih voda u okviru RCUO Smiljevići za period 01.07.2018.-30.06.2019.godine koji je dostavljen 11.11.2019. godine.”

Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim KJKP RAD da mi dostavi kopiju Dinamičkog plana KJKP Rad za prikupljanje i tretman otpadnih voda na RCUO „Smiljevići“ za period 2019. - 2023. godine”

Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi se dostave podaci o izvršenim kontrolama saobraćajne policije, prometne i tržišne inspekcije shodno članu 17. stavu (5) i (6) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2019. godini”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da MUP Kantona Sarajevo pojača nadzor po pitanju nepropisnog parkiranja vozila naročito na prilaznim putevima i mjestima koja bi naročito ometala pristup vatrogascima tokom njihovih intervencija”.

Proslijeđeno:
JP TVSA, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za reviziju diploma, uvjerenja i svjedodžbi zaposlenih u kantonalnim institucijama i tijelima, kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama, zavodima i fondovima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo. Takodje, podnosim inicijativu za reviziju diploma zastupnika i zastupnica u Skupštini KS, koji predstavljaju interese građana KS”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informaciju o provedenim neposrednim nadzorima shodno članu 56. stav (3) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2019. godini.”

Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se u budžetu Kantona Sarajevo izdvoje dostatna sredstva za izradu glavnog projekta za vodovod Crna rijeka koji se nalazio u prethodnim budžetima, ali nije realiziran”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Separatori ulja na Babinom dolu

Proslijeđeno:
Općina Trnovo
Puni tekst pitanja:

Opasnosti od mina i eksplozivnih sredstava

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
BH MAC, Federalna uprava CZ, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo privrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini, a naročito informacije o mjerama i prekršajima shodno članu 59. i 60. Odluke.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informaciju o provedenim aktivnostima monitoringa, analize i izvještavanja shodno članu 50. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini.”

Proslijeđeno:
JU Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sabahudin Delalić,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačkih staza (trotara) u ulicima Olimpijska (nastavak A transferzale nakon kružnog toka Mojmilo), Hasiba Brankovića (dio koji se spaja sa Olimpijskom) do spoja sa ulicom Safeta Hadžića. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedenih pješačkih staza”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem gužve u saobraćaju na saobraćajnici Safeta Hadžića, posebno na raskrsnici ulica Safeta Hadžića i Ive Andrića kod KJKP Toplane. Predlažem da se izgradi kružni tok, koji je već planiran izgradnjom Južne longitudinale. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za izgradnju ovog kružnog toka”.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem skupljanja vode na spoju ulica (raskrsnica) Ante Babića i Safeta Hadžića, koje pri svakoj većoj padavini izgleda poput jezera i onemogućava kretanje automobila i ljudi.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, KJKP VIK, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačke staze (trotoara) u ulici Ante Babića u smjeru od kružnog toka Mojmilo do Bulevara Meše Selimovića.Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedene pješačke staze”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi stabilizaciji trolejbuskog i autobuskog stajališta u ulici Želimira Vidovića – Kelija u opštini Novi Grad. Također, iniciram da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove utvrdi odgovornost za ovaj propust i kazni počinioca”.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
19.11.2019

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Da li imate informaciju o tome koliki je procenat stambeno-poslovnih objekata u KS, u kojima su u funkciji vatrodojavni aparati, te koliki je procenat istih u kojima je hidrantska mreža prikopčana na vodovodni sistem sa komplet opremom u hidrantskim ormarićima.
• Ovo pitanje postavljam prije svega što je nedavno, prilikom požara u stambenoj zgradi na Stupu jedna osoba izgubila život, a po informacijama, kojima raspolažem, mada se radi o stambenom objektu novije gradnje, nije bilo uzbune protiv požara, odnosno vatrodojava nije bila u funkciji.
• Kakva i čija odgovornost je u ovakvim slučajevima?

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje za izgradnju kotlovnice Alipašin most „AM1“potrošeno više od 5.000.000,00KM , a da ista radi sa 20-tak posto kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grejne sezone radi sa konstantnim gubitkom.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Puni tekst pitanja:

• Da li imate informaciju o tome koliko je prosječno potrebno vremena vozilu hitne pomoći u KS, od trenutka obavještenja do dolaska na mjesto na kojem se treba pružiti prva medicinska pomoć?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva