Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
14.12.2021

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti provjeri postupanje svih odgovornih javnih organa i ustanova u vezi usklađivanja prostorno-planske dokumentacije za područja planina Bjelašnica, Igman i Treskavica sa trenutno važećim Prostornim planom Republike BIH shodno članu 115. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBIH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 ) prema kojima je područje pomenutih planina planirano kao Nacionalni park u okviru čega se nalaze dijelovi prvog i drugog režima zaštite sa rezervatima prirode kako bi se spriječilo dalje devastiranje planina i ekocid koji se dešava suprotno zakonskom okviru i stavu struke.

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ OSMAN NAKAŠ podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da u okviru projekta “Energijska efikasnost u javnim zgradama Kantona Sarajevo“ na čijem se spisku za realizaciju u 2022. godini nalazi i JU OŠ OSMAN NAKAŠ posebno obrate pažnju da na postojećim radijatorima izvrše postavljanje regulatora toplote-ventila, jer trenutno je u učionicama nemoguće na drugi način vršiti regulaciju toplote osim otvaranjem prozora, što predstavlja zdravstveni rizik za učenike tokom hladnijih dana, a prozori se otvaraju i u toku velikih vrijednosti prekomjernog aerozagađenja što je i dodatni rizik.

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Senad Hasanović,

Saziv: Aktuelni
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitnje:

Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija u vezi sa tenderima na osnovu kojih su sklopljeni ugovori između:

1. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Elkom d.o.o. Tuzla, a u cilju nabavke SCADA platforme/sistem telemetrije (sistem telemetriskog nadzora i kompikuterska oprema i potrebštine) .
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 17.11.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 239744,37 KM bez PDV-a.

2. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Teneo d.o.o. Sarajevo, a u cilju nabavke „usluge softverskog rješenja za upravljanje poslovnim procesima unutar jedne baze podataka sa karakteristikama otvorenosti za integracije sa drugim softverskim rješenjima“
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 15.10.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 499600,00 KM bez PDV-a.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
14.12.2021

45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

• Da li su izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole iz nadležnosti Ministarstva i Zavoda za proširenje XII transferzale (magistralna cesta M18) na potezu Stupska petlja – entitetska granica?
• Da li je tačno da će se XII transferzala širiti prema naselju Dobrinja, a ne prema Međunarodnom aerodromu Sarajevo?
• Da li je tačno da će proširena transferzala biti na cca. 10m od objekata kolektivnog stanovanja u naselju Dobrinja, čime bi bio prekršen član 58. stav (3) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", br. 12/2010, 16/2010 - ispr. i 66/2013)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na koji način zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo mogu pomoći da Kanton preuzme obavezu mjesečnog plaćanja osiguranja u iznosu od 30,00 KM, koje mladi u toku obaveznog pripravničkog staža u trajanju od 6 ili 12 mjeseci uplaćuju iz sopstvenih sredstava.

Znamo koliko je ostalo neutrošenih sredstava JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” te je zbog toga i moje pitanje koje je zakonsko rješenje da Kanton preuzme obavezu uplate osiguranja od 30,00 KM za pripravnike u Kantonu Sarajevo i to donese kao jednu od mjera pomoći mladima Kantona Sarajevo, ako znamo da nam sredstva ostaju neutrošena i neiskorištena.

U odgovoru koji mi je JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, na mail, dostavila piše kako nije moguće da Služba preuzme plaćanje navedenog osiguranja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pristupi izmjenama potrebnih probisa kako bi se omogućilo učešće predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u Komisiji za visoko obrazovanje Skupštine Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Proslijeđeno:
Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo sa naglaskom na Ministarstvo pravde i uprave da razmotre mogućnost proširivanja javnih priznanja Kantona Sarajevo i uspostavu priznanja "Jovan Divjak" za izniman doprinos obrazovanju i priznanje "Tetka Zilha" za nesebičan humanitarni rad.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona