Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Vedrana Vujović,

Saziv: Aktuelni
29.12.2023

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kako su rashodovani i gdje su deponovani stari tramvaji - tramvaji koji više ne voze na relaciji Ilidža-Baščaršija?

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zašto su se pravili kriteriji i bodovali aplikanti prilikom prijave na program Subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenogpitanja, akoćete podijeliti novac linearno-uiznosu od4800 KM-za sveone koji su ispunili kriterije, čime nećete ispuniti obećanje

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

1. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo izvršiti izmjenu svih postojećih Ugovora o korištenju toplotne energije sa korisnicima usluga u pogledu sadržaja ugovora..2. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo prestati da krši pravo na imov

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se odmah poduzmu sve potrebne aktivnosti i obezbjede svi potrebni uslovi kako bi se izvršila revizija starih/postojećih ugovora o korištenju toplotne energije i zaključivanju novih ugovora sa postojećim korisnicima uslugan u pogledu sadržaj

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Belma Kapo,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno obezbjede sredstva za nabavku 4 uređaja koja su neophodna Pedijatrijskoj klinici KCUSa

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezano za požar koji je izbio na lokaciji Pijace Kvadrant za pomoć u sanaciji štet nastale na zgradama u ulici Radnka Abazovića, kao i na objektima KJP Tržnice-pijace Sarajevo

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da kmi se dostave svi godišnji planovi i izvještaji o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade za period od 2021. godine do danas, uključujući i mjesečne ili kvartalne za 2023. godinu za slijedeće adrese: 1. Radnka Abazovića...

Odgovor:

Ostatak odgovora se nalazi u Službi za skupštinske poslove

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika podnosim inicijativu da izvršite nadzor nad radom upravnika na sljedećim adresama: RAdenka Abazovića 2A, 2B, 2C,2D

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je ova oblast uređena federalnim Zakonom o zaštiti prirode molim da mi odg.na slijedeće pitanje vezano za regulisanje pitanja usavršavanja Eco sistema i problema sigurnosti u KS

Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši nadzor nad radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Akifa Seremeta br.3

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u Budžetu 2024. godinu izdvoje sredstva za nabavku GPS narukvica za djecu iz autističnog spektra i djecu koja imaju druge oblike poteškoća i imaju potrebu za ovim narukvicama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva KS, broj: 10-04-50075-23/23 od 05.01.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Prema info.Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS podneseno je u 2022.god. 8.044 zahtjeva prema Općinskom sudu u Sarajevu za provođenje postupka prinudne naplate ili lišenja slobode zbog neplaćanja prekršajnih kazni u saobraćaju i to:.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Općinski sud

Elza Gaković,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li se do kraja oktobra 2023. godine trebao realizirati projekat toplifikacije općine Vogošća? Da li su sredstva bila osigurana i u kom iznosu? Da li je urađena studija izvodivosti daljinskog grijanja osigurana od str EBRD, ako jeste ko je radio studiju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Faruk Selmanović,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dopunu Zakona o državnoj službi KS na način da se jasno propiše u kojoj fazi se može poništiti konkursna procedura?

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaključeno ugovora o djelu u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine, ukupno kao i po ministarstvima pojedinačno?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u skladu sa programom rada osnovnih škola na području KS i planiranom organizacijom studijskih putovanja i ekskurzija planira sredstva u Budžetu za finansiranje istih sa ciljem da svako dijete ima priliku da ode na putovanje

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Koliko je zaposleno državnih službenika u periodu od 01.01.2023. godine do 21.11.2023. godine ukupno kao i po ministarststvima pojedinačno?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Jasmin Šaljić,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se postave stacionarni uređaj-radar na pravcu u ulici Adema Buce kod broja 386 sa ograničenjem brzine na 50 kilometara na sat

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u dnevni red Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja KS uvrsti tačka vezano za obilježavanje godišnjice ubistva naših nevinihz sugrađana 05.02.2005. godine na pijaci Markale

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti
Puni tekst pitanja:

Inicijativa koju podnosim u ime mjesnih zajednica Dolac i Adema Buce kao i građana ovog naselja da postavite zaštitnu ogradu ulicom Adema Buce od kapije firme Zrak prema Gradskoj deponiji Smiljevići

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se dosttavi na uvid cjelokupna dokumentacija o dodjeli sredstava iz Programa održivog povratka svim zastupnicima u Skupštini KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kabinet Predsjedavajuće/predsjedavajućeg KS, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se smanji cijena vode za potrebe domaćinstva između 20%-30% po procjeni Vlade KS i resornog ministarstva

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se preispita odluka iz jula mjeseca ove godine o dodjeli novoizgrađenog objekta izletište-Vidikovac na korištenje određenim IT-firmama

Proslijeđeno:

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
24.11.2023

12. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi donošenja nove Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja za socijalne kategorije društva sa ciljem prilagodbe realnim ekonomsko-socijalnim uslovima života

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je dokument Strategija demografskog razvoja?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice