Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upit sindikalne organizacijUpit sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja platae JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja plata
1 Upitom sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja plata Uprava je odgovorila aktom 01-212/22 od 19.02.2022. godine i nije dala odgovor na traženo, ali je između ostalog navela:

„Uprava je postojeću sistematizaciju u potpunosti prilagodila stručnoj spremi i radnom iskustvu uposlenika bez obzira što značajan broj nema adekvatnu stručnu spremu, niti je stekao iskustvo kojima je kompenzirao nedostatak formalnog obrazovanja“. Ne razumijem šta ovo znači?

Još više mi ništa nije jasno kada se uzme u obzir da među četvero uposlenika, sa najvećom platom u JP TV SA (po novom Pravilniku) je dvoje sa VSS 180 ECTS bodova, a da skoro svi uposlenici sa smanjenom platom su dugogodišnji radnici JP Tv Sa, sa VSS 240 ECTS bodova i više.

Pošto znam da ste o svemu obavješteni, pitam Vas : Da li smatrate da li ima osnova tvrdnja da je sistematizacija učinjena nesinhronizovano, bez postojanja ikakvih kriterija u određivanju koeficienata u platnim razredima, te sa preklapanjem radnih mjesta i obaveza?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Očekujem od Upravne inspekcije KS da izvrši nadzor nad zakonitošću rada i postupaka opštinske inspekcije, uvažavajući odredbe Zakona o upravnom postupku, Zakona o organizovanju organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o inspekcijskim poslovima, te Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Prema navedenoj procjeni 2021.godina će biti završena sa 22 miliona viška prihoda nad rashodima, od toga se 21,3 miliona odnosi na mjere podsticajne politike zapošljavanja čija se realizacija prenosi u 2022.g.. Molim za objašnjenje zašto je ovako ogroman iznos sredstava ostao neutrošen.

2. Neutrošena sredstva se odnose na 14 programa. Koji od ovih programa imaju najveći stepen realizacije u 2021.g., a koji najmanji?

3. Planirano je izuzetno veliko smanjivanje sredstava za mere aktivne politike zapošljavanja u 2022. i u slijedeće dvije godine u odnosu na realizaciju u prethodnim godinama - samo 6 miliona za 2022.g. Možete li obrazložiti ovakav pristup?

4. Molim vas i za informaciju o tome da li je vršena analiza efikasnosti pojedinih mjera aktivne politike zapošljavanja i ako nije da li je planirana ovakva analiza odnosno evaluacija rezultata mjera aktivne politike zapošljavanja u cilju boljeg planiranja mjera u 2022. i slijedećim godinama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Šta je Vlada planirala u smislu uvođenja eksperimentalnih programa u predškolskom odgoju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Vlada Kantona

Elmedin Konaković,

Saziv: Aktuelni
28.12.2021

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Sutra je tačno 40 dana od tragične smrti Džene Gadžun.
Da li poduzimate adekvatne radnje u istrazi? Jeste li saslušali sve osumnjičene?
U svojim ste obraćanjima obećali prioritetno postupanje u ovom slučaju, tražim da postupate u skladu sa obećanjima.

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Hamed Aljović,

Saziv: Aktuelni
28.12.2021

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koliko je novca uplaćeno advokatima iz Budžeta za zastupanje Osnovne muzičke škole Ilidža u periodu 2014-2020. godina u sudskim sporovima koje je uzrokovala Uprava škole i kojim advokatima (ime i prezime)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
28.12.2021

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li mi možete dostaviti informaciju koji je broj prijavljenih po pozivu za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za isplatu finansijskih potraživanja iz radnog odnosa uposlenicima organa i institucija KS na osnovu pravosnažnih sudskih presuda?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Amra Hasagić,

Saziv: Aktuelni
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li je razmatrana inicijativa upućena na 38. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo a odnosi se na alociranje više policijskih službenika na područje Općine Vogošća

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za boračka pitanja da u saradnji sa Fondom memorijala Kantona Sarajevo i porodicom pokojnog Karla Ivandića hitno pristupi izradi i izgradnji adekvatnog spomen obilježja pomenutom tragično stradalom momku.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je proces donošenja Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije obzirom da se isti reflektira na konkurs koji je u toku?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za visoko obrazovanje a koje se odnosi na odgovor koji sam dobila na ranije postavljena pitanja da se izvrše sve neophodne pripremne radnje za uspostavu centra za mlade Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim vas da naložite KUIP da izvrši pregled svih izvorišta kiji nisu u sastavu KJKP ,,ViK,,I da se ista stave pod zaštitu kao potencijalnaizvorišta koja će koristiti ovo javno preduzeće , takođe molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad bivšom kasarnom Žunovnica-Hadžići u kojoj se trenutno odlaže otpad različitog porijekla

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim da naložite KJKP ,,Vodovod I kanalizacija ,, da oformi ekipu koja će redovno kontrolisati kolektor Bjelašnica -Hadžići .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Da li je u planu donošenje izmjena zakona o policijskim službenicima MUP KS u dijelu napredovanja a gdje bi policajci napredovalikroz vrijeme provedeno u činu . Npr svakih 5 godina bi trebali napredovati za 1 čin, tako bi se ujedno otvorio prostor za prijem novih policajaca, tako bi se riješio dugogodišnji problem činovanja I izbjegla eventualna ,,zloupotreba ,, I samovolja komesara .
• Trenitna situacija je da stotine policajaca imaju 20 I više godina staža I u penziju idu sa početnim činom bez obzira na stručnost I školovanost, čak I magistri kriminalistike rade kao ,,obični,,policajci jer im do sada zakon nije omogućio da napreduju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za osvjetljenje gradskog groblja Vlakovo uključujući i glavne saobraćajnice.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za boračka pitanja, Općina Ilidža
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za postavljanje dovoljnog broja klupa za odmor posjetilaca na lokalitetu gradskog groblja Vlakovo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Park, KJKP Pokop, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Jasna Duraković,

Saziv: Aktuelni
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji bi nosio naziv profesorice Naze Tanović Miller, akademkinje koja je izuzetno zaslužna za razvoj matematike, pokretanje časopisa u ovoj oblasti, ali i podsticanje razvoja žena u STEM naukama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi KS za usklađivanje Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo ( Sl. nov. KS Broj: 37/2020 od 17.9.2020.god) sa članom 14. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.nov FED Broj:54/19 od 31.7.2019.god.)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Samir Suljević,

Saziv: Aktuelni
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

1. Da li je istina da radnici KJKP „Park“ nemaju radne kombinezone, cipele i ostalu radnu opremu?

Da li je istina da su plate radnika na održavanju zelenih površina kao što sam naprijed naveo?

Ako je sve navedeno istina molim da mi se odgovori; Šta se preduzima da se radnicima obezbijedi oprema za rad i povežaju plaće?

Proslijeđeno:
KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Stambeno-poslovne zgrade „Palma“ i „Loris“, naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo i poslije dvadeset i pet godina nakon rata predstavljaju estetsko ruglo Sarajeva i sigurnosnu opasnost za građane KS. To jedne od rijetkih zgrada sa velikim brojem stanara, u čiju obnovu nisu uložena skoro nikakva finansijska sredstva, osim pojedinačnih akcija stanara. Prije dvije godine na javnom pozivu za energetsko utopljavanje zgrada od strane Ministarstva, zgrada „Palma“ bila prva na rang-listi, ali je „odlaskom“ Vlade šestorke, ovaj projekat zaustavljen. U skladu s navedenim postavljam

ZASTUPNIČKO PITANJE

Da li Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo planiraju sanaciju, odnosno energetsko utopljavanje ovih zgrada ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona