Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju pojedinačno po svakoj PU u Kantonu Sarajevo u 2023. godini o broju poziva koje su uputili prema KJKP RAD za izlazak vozila Pauk na intervenciju?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i uvrštavanje na esencijalnu listu lijekova Darzalex, Kyprolis, Nilaro i imnovid za liječenje multiplog mijeloma, mijelodisplastičnog sindroma i dr.rijetkih krvnih bolest

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
Puni tekst pitanja:

Da li je bilo poziva upućenih prema KJKP RAD-u za asistenciju vozila, a da nisu izašli na intervenciju

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši rekonstrukcija krova Srednje škole za stručno osposobljavanje

Odgovor:

Zahtjev za odobravanje sredstava za rekonstrukciju krova, broj: 08-55/24 od 31.01.2024. godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju pojedinačno po svakoj osnovnoj i srednjoj školi o broju prijava u 2023. godini prema smjernicama komunikacije multisektorskog postupanja u iznenadnim, kriznim događajima u odgojno-obrazovnim ustanovama u KS..

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se urade smjernice postupanja poslicijskih službenika u situacijama kada nepropisno parkirano vozilo blokira put

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Da li je svaka odgojno-obrazovna ustanova u KS uspostavila tim za upravljanje kriznim događajima (TUKD)?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Davor Čičić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavljanje podataka o izvršenju budžeta KS za 2023. godinu sa 31.10.2023, ukupno, po funkcijama, po budžetskim korisnicima u elektronskom obliku

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

Elza Gaković,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za produženje linije alternativnog prevoznika Centrotrans sa postojeće relacije Stup-Dobroševići na utvrđenu liniju javnog gradskog prevoza Stup-Gornji Ahatović

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uradi idejno rješenje i projekat za izgradnju vrtića, osnovne škole i sportskih igrališta za potrebe stanovnika naselja Bojnik II

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje vanlinijskog prevoza za učenike mjesne zajednice Dobroševići koji pohađaju OŠ "Mustafa Busuladžić" i učenike koji pohađaju OŠ "Sokolj

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje Programa određenih beneficija za dobrovoljne darivaoce krvi sa područja KS za osobe koje su dobrovoljni darivaoci krvi za 2024. godin

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada nacrta poslovnika Skupštine KS i kad možemo isti očekivati da se uputi u procedutru prema Skupštini KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Radna grupa za izradu Poslovnika KS
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje Fonda za investiranje u tehnološke startupe u 2024. godini

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujemo (Klub zastupnika DF) hitnu Inicijativu radi saniranja štete nastale usljed požara otvorene pijace "Kvadrant" na sljedeći način

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši provjera o posjedovanju akta Plan zaštite od požara za sve kantonalne javne ustanove kulture i izvrši uvid u sve druge mjere koje su propisane zakonom po pitanju zaštite od požara

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Da li je Centralna uprava HKD Napredak dostavila ponudu Vladi KS za kupovinom Napretkovog doma Trebević obzirom na zakonska prava prvokupa i ograničenja u pravnoom prometu

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi izvršenja inspekcijskog nalaza za postupak konkursne procedure u organizaciji Min.privrede KS za Javni konk.za ustupanje prava Ribolovnom području na period od 10 godina

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se nabavljene količine pneumokoknih vakcina hitno učine dostupnim i javnost obavijesti o datumu početka vakcinacije

Proslijeđeno:
Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poduzmu sv e potrebne mjere kako bi se građani KS kao potencijalni konzumenti gaziranih pića, upozorinli i zaštitili od eventualnih štetnih posljedica po zdravlje (vezano za trovanje gaziranim pićima Coca Cola..)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH, Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o broju prijavljenih sl.nasilja u porodici i broju izrečenih zaštitnih mjera u periodu od 2020. godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE

Miomirka Melank,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se Dom mladih u Skenderiji nazove Dom mladih "Želimir Altarac-Čičak"

Proslijeđeno:
Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu kategorizacije prema pravilniku Zavoda ili prema pravilniku o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Proslijeđeno:
JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta KS preuzme nadležnost nad upravljanjem Kantonalnim javnim preduzećem Skenderija d.o.o

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona