Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite zapisnik o izvršenom remontu 2018.godine šesterosjedne žičare potpisan od strane naručioca usluga i izvršioca.
Također, da mi dostavite i fakturu za navedeni remont sa pojedinačnim stavkama prikazanim na fakturi što je definisano ponudom broj 27-09/2018 od 11.09.2018.godine."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP ZOI84
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Molim da izvršite inspekcijski nadzor na radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Semira Frašte 15 po pitanju rashoda sredstava u 2019, 2020 i 2021 godini.
Molim da utvrdite da li su donešeni godišnji planovi, te da li su sredstva u pomenutim godinama trošena u skladu sa donešenim godišnjim planovima, te da li je upravnik izvršavao sve svoje obaveze shodno članu 41. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), kao i da utvrdite da li je predstavnik etažnih vlasnika izvršavao svoje obaveze u skladu sa članom 54. Zakona. Molim da utvrdite izvršavanje svih taksativno navednih obaveza upravnika i PEV-a u Zakonu

Molim Ministarstvo da mi od upravnika za pomenutu adresu dostavite sljedeću dokumentaciju:
1. Zapisnik kojim je izabran sadašnji upravnik i predstavnik etažnih vlasnika
2. Kopiju ugovora između etažnih vlasnika i upravnika sa zapisnikom koji potvrđuje saglasnost etažnih vlasnika sa tekstom ugovora
3. Godišnji izvještaj u skladu sa članom 46. Zakona za 2019 i 2020. godinu
4. Kvartalni izvještaj za prvi kvartal 2021. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite zapisnik o izvršenom remontu 2019.godine četverosjedne žičare potpisan od strane naručioca usluga i izvršioca.
Također, da mi dostavite i fakturu za navedeni remont sa pojedinačnim stavkama prikazanim na fakturi što je definisano ponudom broj 32-06/2019 od 10.06.2019.godine."

Proslijeđeno:
KJKP ZOI84

Haris Zahiragić,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da u skladu sa svojim nadležnostima pronađe način i smanji visinu školarina za sve studente na Univerzitetu u Sarajevu u iznosu od 30% za školsku 2020.-2021. godine, u skladu sa zahtjevom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu broj: 38/20-21 od 22.03.2021. godine.”

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Tražim od Ministarstva saobraćaja KS da mi dostavi tačnu informaciju o cijelom projektu zatvaranja tramvajskih stajališta u KS, kao i o informacionom sistemu vezanom za isti, to jeste sam projekat, javni poziv, odluku o odabiru izvođača, informaciju o dinamici implementacije projekta, te informaciju o svim pojedinačnim plaćanjima vezanim za taj projekat po datumima. "

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Igor Stojanović,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Vrijeme za prelaz na Titovoj ulici između Alipašine dzamije  i Zavoda za javno zdravstvo FBIH je veoma kratko. Građani često trčeći pokušavaju stići za vrijeme zelenog svjetla na drugu stranu. Čak se i prave skečevi na društvenim profilima u vezi ovog prelaza. Molim da Ministarstvo saobraćaja pokrene inicijativu da se riješi pitanje ovog prelaza."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Jasna Duraković,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

"Podnosim inicijativu prema Ministarstvu za predškolski, osnovni i srednjoškolski odgoj i obrazovanje KS da razmotri uvođenje kontrolnog mehanizma nad radom privatnih vrtića u KS, koje bi djelovalo direktno pri resornom ministarstvu te da donese Odluku o zabrani mijenjanja/podizanja mjesečne cijene za boravak djece koja su već upisana u privatne vrtiće u KS, čije roditelje subvencionira Vlada KS. Naglo podizanje cijena ne bi smjelo biti prihvatljivo u vremenu pandemije i ekonomske krize."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju da li je prilikom izrade dokumenata u okviru kurikularne reforme razmatran problem inkluzije učenika sa poteškoćama u razvoju, te da li je u okviru toga angažovano neko od stručnih lica i sa kojim kvalifikacijama.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Senad Hasanović,

Saziv: Aktuelni
11.05.2021

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

"Imajući u vidu da je Skupština Kantona Sarajevo prekinula sa praksom razmatranja informacije o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, molim za informaciju koje mjere se trenutno provode, te da li je osigurano funkcionisanje javnog gradskog prevoza u narednim mjesecima? Da li je Vlada Kantona Sarajevo sačinila korigovani plan aktivnosti s obzirom da je aktuelna pandemija dodatno pogoršala ionako vrlo kompleksno pitanje rješavanja statusa GRAS-a?"

Proslijeđeno:
Vlada Kantona