Tačke dnevnog reda po sjednicama

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2022. godinu


-Izvještaj o finansijskoj reviziji Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo za 2022. godinu;


-Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2023. godine


- Izvještaj finansijske revizije o praćenju postupanja po preporukama Izvještaja o finansijskoj reviziji Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I STENOGRAM


III nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

50. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji kojom se daje saglasnost Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključenje ugovora o kupoprodaji zemljišta označenog kao k.č 1458/1, površine 16622 m2, k.č 1459 površine 5694 m2, k.č 1460 površine 8213 m2 i k.č 1462 površine 729 m2, sve KO Dolac radi proširenja RCU „Smiljevići“ u svrhu izgradnje i proširenja odlagališta inertnog materijala;


51. Prijedlog odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt ugovora o zakupu koji se zaključuje između Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo kao zakupodavca i Turističke zajednica Kantona Sarajevo kao zakupca;


52. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Javne ustanove „Memorijalni centar Sarajevo“;


53. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


54. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


55. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


56. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima;


57. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


58. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima;


60. Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu;


61. Izvještaj o poslovanju KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


62. Izvještaj o poslovanju KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


63. Izvještaj o poslovanju KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


64. Izvještaj o poslovanju KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


65. Izvještaj o poslovanju KJKP “Toplane - Sarajevo” d.o.o. za 2021. godinu;


66. Izvještaj o poslovanju KJKP “TRŽNICE-PIJACE” d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu


67. Izvještaj o poslovanju „BAGS-ENERGOTEHNIKA“ d.d. Vogošća za 2021. godinu;


68. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2021. godinu;


69. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2021. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2021. godine - 31.12.2021. godine sa prilozima;


70. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine


71. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


73. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu;


74. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2021. godinu


76. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu