Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak 43.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

32. h. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2018. godinu


33. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola “ANEKS”;


34. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2017. godinu


34. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2017. godinu


34. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2017. godinu;


34. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2017. godinu


34. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu


34. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2017. godinu


35. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu


36. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


43.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 25.04.2018. godine do 31.05.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća;


3. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu-hitni postupak;


4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo-hitni postupak


6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama-hitni postupak


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2018. godine; -- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2018. godine;


ZAPISNIK I STENOGRAM


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2018.godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


42.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći-hitni postupak


4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima-hitni postupak


5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja škola za okoliš i drvni dizajn na djelatnost obrazovanja odraslih


6. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu"


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje (rekonstrukcije) objekta “Austrijske kuće” između Kantona Sarajevo-Ministarstva pravde i uprave, Općine Centar i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o definisanju elemenata za zaključivanje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje objekta „Kosi lift“ Ciglane


9. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar, na lokalitetu MZ „Park-Višnjik”


10. a. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici, na lokalitetu MZ"Blagovac" na području Općine Vogošća