Tačke dnevnog reda po sjednicama

Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu;


3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


4. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


2. Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o stanju zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo


1.Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


2. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


11.Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Aktuelna bezbjedonosna situacija u Kantonu Sarajevo


Nastavak rada 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

8. Nacrt strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


9. Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Javne ustanove „Željeznički školski centar“, Javne ustanove „Studentski centar“ i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“


12. Prijedlog odluke o verifikaciji Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"-Prečišćeni tekst;


13. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;


13. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;


14. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


14. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“.


16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;


17. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;


18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera


19. Prijedlog odluke kojom se usvaja Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2017. godine


20. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaljučivanje "Ugovora o kupoprodaji nekretnine", zemljišta označenog kao k.č.br. 496/1, u naravi "voćnjak 3 klase, površine 1700m2, upisanog u z.k. izvadku broj 1600 KO SP Donji Butmir, između Kantona Sarajevo, kao kupca s jedne strane i Vanovac Zore, Vanovac Fadile i Vanovac Boriše kao prodavaca, s druge strane


22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2017. godinu


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu


24. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2017. godinu;


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu;


26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu