Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak rada 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo; (hitni postupak);


3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći; (hitni postupak);


4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo (hitni postupak);


5. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ;


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m2 za kupoprodajnu cijenu od 547.740,00 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-640-2/2017 od 11.05.2017. godine


7. Prijedlog odluke o prihvatanju informacije Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog,osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za 2016. godinu (zbirno);


8. b. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


8. a. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


INFORMATIVNI MATERIJALI


ZAPISNIK I STENOGRAM


32.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo


3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (hitni postupak);


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (hitni postupak);


6. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;


7. Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Bentbaša''


8. Prijedlog odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o izgradnji poslovnog objekta – vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo i davanje saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta – vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za obavljanje funkcije sekretara Skupštine Kantona Sarajevo


12. b. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


12. a. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju članova Nezavisnog odbora


DEVETA HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo sa predloženim mjerama za rješavanje problema vodosnabdijevanja


Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo


2. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo