Tačke dnevnog reda po sjednicama

Osma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

22. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu


22. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu


23. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2018. godinu


24. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2018 godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti.


25. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godina


26. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period februar 2018.-februar 2019. godine


27. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu


ZAPISNIK I STENOGRAM


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2018. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2019. godine


Sedma radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak


4. Prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo


5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta „Energetska efikasnost za BiH 2019.“


6. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


7. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš";


9. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2019. godinu"


10. Nacrt odluke o vršenju ovlaštenja skupštine u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo


11. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05-09.05.2019. godine


12. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu) sa prilozima.