Tačke dnevnog reda po sjednicama

I Nastavak 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana i garaže u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem (Kadrić Džana)


36. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B1, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine „TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING“ d.o.o. Sarajevo


37. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B3, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Hanjalić Sabina iz Sarajeva


38. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Bećirbašić Danijela;


39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-34, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Hodžić Zehra;


40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina u stambenom objektu K-34, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnina Hodžić Amila;


41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu Lamela B, izgrađenom u naselju Buća Potok, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Fazlić Nihad;


42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Emin Bandić;


43. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Tulek Aziz;


44. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz E, Lamela E4, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine Pilić Alen iz Sarajeva,


45. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora o zakupu zemljišta za odlaganje privremeno oduzetih motornih vozila za period 2021. – 2024. godina između ugovornih strana Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo kao zakupca i „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo, kao zakupodavca, koji je izabran putem javnog poziva provedenog na osnovu člana 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14)


46. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolnički kompleks bivše Klinike za kožno – venerične bolesti "Dr. Ernest Grin", za 2021. i 2022. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba") kao zakupca;


47. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;


48. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2019. godinu


48. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2019. godinu


48. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo za 2019. godinu


48. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2019. godinu


48. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Kamerni teatar 55”, Sarajevo za 2019. godinu


48. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2019. godinu;


48. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2019. godinu


48. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2019. godinu


48. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih, Sarajevo za 2019. godinu


48. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2019. godinu


49. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2018. godinu;


50. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2019. godinu


52. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


53. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2019. godinu


55. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o broju dopunskih taksi oznaka u Kantonu Sarajevo u 2020.godini


56. Informacija o procesu reforme obrazovanja u Kantonu Sarajevo;


XVIII HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo-HITNI POSTUPAK