Tačke dnevnog reda po sjednicama

36.Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo


19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo


20. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo;


21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, a u vezi otkupa Azila za napuštene životinje u Prači u cilju trajnog rješavanja i zbrinjavanja napuštenih životinja i životinja bez nadzora vlasnika sa područja Kantona Sarajevo.


23. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 16 stanova sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.129.415,70 KM. b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 4 stana ukupne vrijednosti od 294.411,60 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 291.118,80 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 3.292,80 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja dodjeljuje stanove u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17), na osnovu sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu.


24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe Imamović Elviru u svrhu oblikovanja građevinske parcele


25. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih


26. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo


27. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


IZVJESTAJI RADNIH TJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2017. godine


ZAPISNIK I STENOGRAM


35.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2018.godinu;


3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - hitni postupak


6. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


7. a)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma kojim se Općina Centar Sarajevo i Kanton Sarajevo obavezuju da povuku tužbeni i protivtužbeni zahtjev ; b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o korištenju dijela poslovne zgrade između Općine Centar Sarajevo i Kantona Sarajevo. Predmet Ugovora je korištenje dijela poslovne zgrade u ulici Reisa Džemaludina Čauševića 1, ukupne površine 2985 m2,, koja se koristi za potrebe organa Kantona Sarajevo;


8. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016.godinu;


9. Elaborat - Inicijativa za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji;


10. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


ZAPISNIK I STENOGRAM


1. Izvještaj o radu Policijskog komesara za period maj-august 2017. godine; 2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2017. godine; 3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2017. godine;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu-hitni postupak


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu-hitni postupak


4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-hitni postupak