Tačke dnevnog reda po sjednicama

Deveta radna sjednica SKupštine Kantona Sarajevo

- Izvještaj o finansijskoj reviziji JU Zavod za medicinu rada za 2020. godinu


Izvještaj o finansijskoj reviziji KJKP „Pokop“ doo Sarajevo za 2022. godinu;


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period juli – septembar 2022. godine


Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2022. godini na području Kantona Sarajevo.


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2023. godine;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćajana području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2023. godine;


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2023. godine


Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo broj:20-02-23-819/23, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo;


Izvještaj o finansijskoj reviziji JP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ doo Sarajevo za 2021. godinu


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


Izvještaj Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o realizaciji novčanih podsticaja u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu, sa prilogom Spisak kandidata koji su ostvarili pravo na novčani podsticaj u 2022. godini na području Kantona Sarajevo.


Izvještaj o radu Policijskog komesara Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za period oktobar-decembar 2022. godine


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo u toku 2022. godine


Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


STENOGRAM I ZAPISNIK


Izvještaj o finansijskoj reviziji KJKP „Sarajevo gas“ doo Sarajevo za 2021. godinu


Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2020. godinu


III nastavak 8. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

12. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2020. godinu


13. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2021. godinu


14. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


15. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


16. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;


17. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI' 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o Sarajevo za 2020. godinu;


18. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2019. godinu, broj: 56-010/20 od 20.03.2020. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2019. godine - 31.12.2019. godine, sa prilozima;


19. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2020. godinu, broj: 67-010-1/21 od 07.04.2021. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine, sa prilozima;


20. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


21. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu


22. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o broju dopunskih taksi oznaka u Kantonu Sarajevo;