Tačke dnevnog reda po sjednicama

Osma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

11. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2018. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2018. godine


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2019. godinu


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“;


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2019. godinu


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


16. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu


16. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu


18. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo na Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica


19. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu


20. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2019. godinu


21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2018. godinu


22. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2018. godinu


22. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2018. godinu


22. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu


23. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2018. godinu


24. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2018 godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti.


25. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019.-2023. godina


26. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period februar 2018.-februar 2019. godine


27. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2018. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2019. godine