Tačke dnevnog reda po sjednicama

42.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2018. godine


Izvještaji radnih tijela


41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a)Informacija KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći


4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima


5. Nacrt zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;


6. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


7. e. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2018. godinu


7. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2018. godinu;


7. j. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu


7. g. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2018. godinu;


7. d. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2018. godinu;


7. l. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


7. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2018. godinu


7. i. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2018. godinu


7. f. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2018. godinu


7. c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2018. godinu


7. k. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“, Sarajevo za 2018. godinu;


7. h. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2018. godinu


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2018. godinu


9. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2018. godinu;


11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;


12. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2017. godinu.


13. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2018. godine; -Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2018. godine;


- Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I SRENOGRAM SA 39.RADNE SJEDNICE