Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak rada 29.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

12. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2016. godini


13. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2016. godini;


14. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


29.radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;


5. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju;


-Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektora za zaštitu od požara MUP Kantona Sarajevo u prostorijama "Hetig" d.d. upravitelja stambenog objekta u ulici Geteova br.2, nakon požara koji se dogodio 06.02.2017. godine u ulici Geteova 2/11 , u kome su stradale dvije osobe.


Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


STAVOVI VLADE KANTONA SARAJEVO


Nastavak rada 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2016. godine


11. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu;


12. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu.


13. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


28.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (hitni postupak)


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (hitni postupak);


4. Prijedlog zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade


5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za „Projekat vodovod Sarajevo“


6. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2017. godinu".


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2017.godinu;


8. l. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu;


8. i. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017. godinu


8. f. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu;


8. c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. k. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2017. godinu;