Tačke dnevnog reda po sjednicama

31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

13. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima


13. f. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima


13. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima


13. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima


13. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2016. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2016. godine


15. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2016. godinu


16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2016. godinu


17. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2016. godinu


18. Izvještaj o poslovanju JP „ Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


19. Izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2017. godine


20. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


INFORMATIVNI MATERIJAL


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2018-2020. godina


Nastavak rada 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju


4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora za otkup zemljišta u cilju proširenja gradskog groblja “Vlakovo”, označenog kao parcela k.č.765 K.O. Vlakovo površine 7.900 m2, 766 K.O. Vlakovo površine 9.728 m2, k.č., i k.č.764 K.O. Vlakovo površine 35.425 m2, ukupne površine 53.053 m2;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta i način i uslovi korištenja istog, sa Općinom Centar, Sarajevo;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Srednja škola „MAARIF KOLEDŽ“, Sarajevo, Banjalučka bb;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji sa privrednog društva "NEXE" d.o.o. Sarajevo na privredno društvo "AMINA TRADE" d.o.o, Sarajevo


10. c. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017.godinu.


10. e. Program rada i finansijski plan JU Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu


10. b. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za djecu bez roditeljskog starenja" za 2017. godinu


10. g. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2017. godinu


10. d. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Gerontološki centar" za 2017. godinu


10. a. Program rada i finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu