Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak rada 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

35. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu


36. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


37. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu


38. Informacija o financijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2017. godinu (zbirno);


39. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


45. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 17.08.2018. godine do 01.10.2018. godine; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period 17.08.2018. godine do 01.10.2018. godine sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća;


4. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode i to: a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 6 stanova u vlasništvo Kantona Sarajevo za dodjelu na korištenje pripadnicima boračke populacije, sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 392.122,50 KM. b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 8 stanova u objektu B1-B, ukupne vrijednosti od 770.162,40 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 734.916,92 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 35.245,48 KM, c) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 22 stana u objekti B1-A, ukupne vrijednosti od 1.614.853,80 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.490.376,97 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 124.476,83 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu


5. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


44.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 05.06 2018. godine do 17.07. 2018. godine sa pokazateljima perioda juli - decembar 2017. godine i januar-juni 2018. godine; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 01.06-13.07. i 14.07-17.08 2018. godine


3. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama


6. Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi;


7. Nacrt zakona o studentskom standardu u Kantonu Sarajevu


10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova , medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide na području Kantona Sarajevo


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2018. godine


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2018.-2020. godina


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2018. godine


ZAPISNIK I STENOGRAM


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2018. godine


Informacija Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture broj: 27-05-25606/18 od 19.06.2018. godine, u vezi sa Rješenjem Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine broj: UP-01-26-2-025-43/17 od 07.06.2018. godine donesenom po Zaključku o pokretanju postupka protiv privrednog subjekta KJKP „Toplane“ d.o.o. Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine


Stavovi Vlade Kantona Sarajevo