Tačke dnevnog reda po sjednicama

III nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “RAD” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


7. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;


II nastavak 11.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

5. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Prim. dr. Silva Rizvanbegović za 2022. godinu;


5. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu;


5. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2022. godinu;


5. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


5. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2022. godinu;


5. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2022. godinu


5. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu


5. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


I nastavak 11. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu sa prijedlogomOdluke o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I nastavak 13.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o zakupu koji se zaključuje između Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Općine Centar Sarajevo;


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na provođenje statusne promjene u okviru Univerziteta u Sarajevu u skladu sa Elaboratom o opravdanosti odvajanja Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom na dvije članice: Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet i Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki klinički centar;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2024. godinu;


16. Prijedlog Odluke o usvajanju „Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2023. godinu“;


17. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu sa Programom rada za 2023. godinu (sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu i Izvještajem o radu i finansijskim izvještajem članica Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu);


18. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2022. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti-apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;


19. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2022. godinu.


20. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu;


21. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2022. godinu (zbirno).


13. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2024.godinu


3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine-skraćeni postupak;