Tačke dnevnog reda po sjednicama

42.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

10. b. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijela ulice, na području Općine Vogošća


11. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu


13. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu


14. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2017. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2017. godine


15. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2017. godinu


16. f. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


16. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


16. e. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


16. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


16. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


16. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


17. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2018. godinu


17. a. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2018. godinu


17. f. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2018. godinu


17. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu


17. e. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu


17. b. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2018. godinu


17. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2018. godinu


18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2017. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2017. godine


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu


20. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2017. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2018. godinu


21. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2017. godini


22. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2017. godini


23. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2017. godini


24. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu


25. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2017. godini sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti


26. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


ZAPISNIK I STENOGRAM