Tačke dnevnog reda po sjednicama

III nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

77. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2021. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2021. godine


II nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu;


35. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2023. godinu;


36. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“ za 2023. godinu;


37. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2023. godinu;


38. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2023. godinu;


39. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2023. godinu;


40. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2023. godinu;


41. Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu;


43. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih


44. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji neposrednom pogodbom za zemljište označeno k.č 1592 K.O Sarajevo IV sa firmom „IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo kao kupcem radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu rekonstrukcije i dogradnje poslovnog objekta u ulici Danijela Ozme u Sarajevu;


45. Prijedlog Odluke o usvajanju „Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2022. godinu“;


46. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o dopuni Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;


47. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti „Dr. Ernest Grin“, za 2023. i 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Kantonalne javne ustanove„Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“) kao zakupca;


48. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Vladi Kantona Sarajevo za podnošenje zahtjeva za dobijanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebe termoenergetskog objekta/postrojenja radi priključenja na sistem daljinskog grijanja objekta kolektivnog stanovanja u ulici Igmanskih bataljona br. 39 u Hrasnici;


49. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o korištenju poslovnog prostora označenog kao k.č.8/E4 upisan u zk. ul. br. 88 KO SP_SARAJEVO-MAHALA CXXIX, koji zaključuju Kantonalno javno preduzeće Centar ”Skenderija” d.o.o. Sarajevo i Javna ustanova ”Collegium Artisticum”;


I nastavak Devete radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt Zakona o robnim rezervama Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o davanju naziva parku na području Općine Novi Grad Sarajevo - MZ "Alipašino Polje C II" po ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vojinoviću;


6. Prijedlog odluke o davanju naziva neimenovanom kraku ulice na području Općina Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u naziv: ulica Vrela;


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretninu označenu kao k.č. 709/3 K.O.Hotonj-Oranica/Njiva 3 klase u površini od 447m2, vlasništvo Bajrić Elme u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretninu označenu kao k.č. 692/2 K.O. Hotonj-Voćnjak 2 klase u površini od 1968m2, suvlasništvo Durić Aide i Durić Kemala u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBIH i to za nekretninu označenu kao k.č. 699/2 K.O. Hotonj-Livada 3 klase u površini od 767m2, vlasništvo Demirović Suada u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine označene kao k.č. 708/3 K.O. Hotonj-Oranica/Njiva 3 klase u površini od 395m2 i k.č. 708/4 k.o. Hotonj-Prilazni put u površini od 117m2, vlasništvo Kadrić Seada u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale;


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretninu označenu kao k.č. 693/2 K.O. Hotonj-Voćnjak 2. klase u površini od 1756m2, vlasništvo Durić Sadike u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine označene kao k.č. 175/4 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 2530m2, k.č. 177/4 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 41m2 i k.č. 177/3 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 281m2, suvlasništvo Kadrić Salke, Kadrić Seada i Kamenica Salihe u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o kupoprodaji objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje na parceli označenoj kao k.č.175/4 K.O. Kobilja glava radi rušenjaizmeđu Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Kadrić Seada, Kadrić Salke i Kamenica Salihe sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzala-poddionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale, a u skladu sa Odlukom o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23)


14. Prijedlog Odluke, kojom se daje saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Upravi policije da Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dodijeli u vlasništvo opremu, koja se vodi u modulu stalnih sredstava navedenog Ministarstva - Uprave policije;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2023. godinu.;