Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak 43.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

36. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


43.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 25.04.2018. godine do 31.05.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća;


3. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu-hitni postupak;


4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo-hitni postupak


6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnim taksama-hitni postupak


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2018. godine; -- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2018. godine;


ZAPISNIK I STENOGRAM


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2018.godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


42.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći-hitni postupak


4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima-hitni postupak


5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja škola za okoliš i drvni dizajn na djelatnost obrazovanja odraslih


6. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2018. godinu"


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje (rekonstrukcije) objekta “Austrijske kuće” između Kantona Sarajevo-Ministarstva pravde i uprave, Općine Centar i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o definisanju elemenata za zaključivanje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje objekta „Kosi lift“ Ciglane


9. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar, na lokalitetu MZ „Park-Višnjik”


10. b. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijela ulice, na području Općine Vogošća


10. a. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici, na lokalitetu MZ"Blagovac" na području Općine Vogošća


11. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu;


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu


13. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu


14. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2017. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2017. godine


15. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2017. godinu


16. e. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


16. b. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima


16. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu) sa prilozima