Tačke dnevnog reda po sjednicama

32.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

19. Izvještaj o poslovanju KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


20. Prijedlog zaključka o prijedlogu mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo


21. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


STAVOVI VLADE


31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo da može dati saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da putem javne licitacije izvrši prodaju motornih vozila koja se vode u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Ministarstva, odnosno Uprave


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad, koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m2 za kupoprodajnu cijenu od 547.740,00 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-640-2/2017 od 11.05.2017. godine


5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih Javne ustanove Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;


7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanje grobljem "Pokop" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


8. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


10. . Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


12. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2016. godinu;


12. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajeva za 2016. godinu


12. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2016. godinu;


12. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2016. godinu;


12. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2016. godinu


12. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2016. godinu;


12. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo za 2016. godinu


12. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2016. godinu;


12. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar – SARTR za 2016. godinu


12. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2016. godinu;


12. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2016. godinu;


12. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55 Sarajevo za 2016. godinu


13. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima