Tačke dnevnog reda po sjednicama

35.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - hitni postupak


6. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


7. a)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma kojim se Općina Centar Sarajevo i Kanton Sarajevo obavezuju da povuku tužbeni i protivtužbeni zahtjev ; b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o korištenju dijela poslovne zgrade između Općine Centar Sarajevo i Kantona Sarajevo. Predmet Ugovora je korištenje dijela poslovne zgrade u ulici Reisa Džemaludina Čauševića 1, ukupne površine 2985 m2,, koja se koristi za potrebe organa Kantona Sarajevo;


8. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2016.godinu;


9. Elaborat - Inicijativa za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji;


10. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


ZAPISNIK I STENOGRAM


1. Izvještaj o radu Policijskog komesara za period maj-august 2017. godine; 2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2017. godine; 3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2017. godine;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu-hitni postupak


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu-hitni postupak


4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije


6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;


7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju člana Nezavisnog odbora


8. a. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


8. b. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


9. Prijedlog odluke o izdvajanju Organizacione jedinice “Collegium artisticum” iz Javne ustanove “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” u samostalnu javnu ustanovu;


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu Kantona Sarajevo”;


11. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


12. Prijedlog odluke o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo;


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva zemljišta na Državu Bosnu i Hercegovinu za potrebe Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine;


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Anexa na Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija broj OPU-IP: 373/2017 od 03.05.2017. godine, koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim je izmjenjena obaveza Ministarstva za boračka pitanja tako da umjesto 907.857,30 KM koliko je bilo predviđeno osnovnim Ugovorom koji je predmet Anexa, obaveza treba iznositi 988.957,20 KM;


15. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu;


16. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2017. godine


STENOGRAMI I ZAPISNICI