Tačke dnevnog reda po sjednicama

24.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

10. Informacija o ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na privredu u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


INFORMATIVNI MATERIJALI


ZAPISNIK I STENOGRAM


Osma Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu


7 Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


23.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o epidemiološkoj situaciji i stanju zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, kao i efekti isth na privredu u Kantonu Sarajevo


3. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.07. do 01.10.2019. godine


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine - zemljišta (označeno kao k.č. 286 po kulturi cvijetnjak, površine 150 m2, zk ul. Broj 148 k.o. Sarajevo LV, državno vlasništvo sa upisanim pravom raspolaganja u korist Javne ustanove Centar za zaštitu žena i materinstva sa 1/1, stari premjer) koje predstavlja okućnicu objekta u ulici Džidžikovac broj 7 u Sarajevu, u kome je smještena Ambasada Republike Austrije;


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o poslovnoj saradnji između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja na realizaciji Projekta izgradnje stambeno - poslovnog objekta u ul. Grbavička, kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u objekatu u ul. Grbavička br. 62-68, koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice - Južne longitudinale;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kurtović Muharema sa jedne strane i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa druge strane u svrhu proširenja gradskog groblja „Vlakovo“;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i firme “BLOK” d.o.o Sarajevo radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje poslovnog objekta (prodajno-servisnog centra) na lokaciji Ilidža-Stup i okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi saobraćajnice XII transverzale sporazumnim putem;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Hasić Amer);


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine(Kasim Pezo) ;


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O1, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Kruščica Samir) ;


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O2, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Bešlić Belma i Mehidin)


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salić Nusreta i Sedin)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Zahida Fazlagić) ;


14. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje medicinske škole – Jezero Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu


16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo“.


17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo - Dio 2”.


18. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo; - Amandman Vlade Kantona Sarajevo na Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo Amandman Vlade Kantona Sarajevo na Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo


19. Prijedlog Oduke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji između GPA Bosnia, društva za razvoj stanogradnje d.o.o Sarajevo kao prodavac i Kanton Sarajevo kao kupac


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-94, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Admir Bajraktarević);


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O-3A, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (S. i A. Deljković)


22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo


Informacija o donošenju Zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo


ZAPISNIK I STENOGRAM