Tačke dnevnog reda po sjednicama

41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2021. godine


40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo ONLINE

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo


3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća-skraćeni postupak


4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;


5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju-skraćeni postupak


6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju-skraćeni postupak


7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet);


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I NASTAVAK 39.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

8. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


9. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem;


10. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu sa finansijskim izvještajem;


39. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo,


3. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju


4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu;


5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola ,,ŠIP”;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje "SREDNJA POSLOVNA ŠKOLA“ Ilidža;


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mrzić Đemila);


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2021. godine


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar-mart 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2022. - 2024. godina


ZAPISNICI I STENOGRAMI


I Nastavak 38 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

45. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


20. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2020. godinu;


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2020. godinu;