Tačke dnevnog reda po sjednicama

33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći; (hitni postupak);


4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo (hitni postupak);


5. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ;


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m2 za kupoprodajnu cijenu od 547.740,00 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-640-2/2017 od 11.05.2017. godine


7. Prijedlog odluke o prihvatanju informacije Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog,osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za 2016. godinu (zbirno);


8. b. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


8. a. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu


ZAPISNIK I STENOGRAM


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


INFORMATIVNI MATERIJALI


32.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo


3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (hitni postupak);


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (hitni postupak);


6. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju;


7. Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Bentbaša''


8. Prijedlog odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o izgradnji poslovnog objekta – vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo i davanje saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta – vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za obavljanje funkcije sekretara Skupštine Kantona Sarajevo


12. a. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju članova Nezavisnog odbora


12. b. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju


13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/00, 21/06 i 45/15);


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja i Općine Trnovo na zajedničkoj izgradnji podzemne garaže na Bjelašnici;


15. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju Anexa na Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija broj OPU-IP: 373/2017 od 03.05.2017. godine, koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim je izmjenjena obaveza Ministarstva za boračka pitanja tako da umjesto 907.857,30 KM koliko je bilo predviđeno osnovnim Ugovorom koji je predmet Anexa, obaveza treba iznositi 982.957,20 KM.


DEVETA HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo sa predloženim mjerama za rješavanje problema vodosnabdijevanja


Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo


2. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo