Tačke dnevnog reda po sjednicama

39. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I Nastavak 38 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

45. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


20. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2020. godinu;


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2020. godinu;


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2020. godinu


26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2020. godinu;


27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2020. godinu;


28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2019. godinu;


29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar – SARTR za 2020. godinu;


30. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2020. godinu;


31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2020. godinu


32. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2020. godinu


33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2020. godinu


34. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo za 2020. godinu;


35. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu


36. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2019. godinu


37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2020. godinu


38. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu


39. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, za 2020. godinu;


40. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora za 2020. godinu;


41. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom


42. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2020. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;


43. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2020. godinu


44. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, u formi dokumenta „Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo” juni 2021. godine


38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice Ministarstva za pravdu i upravu Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2021. godinu


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo