Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak 43.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


13. a)Prijedlog odluke o razrješenju pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo; b)Prijedlog odluke o imenovanju pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera


15. Prijedlog odluke o pripajanju fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta javne ustanove Univerzitet u Sarajevu sa svojstvom pravnog lica, javnoj ustanovi Univerzitetu u Sarajevu u okviru kojeg nastavljaju sa radom kao organizacione jedinice bez svojstva pravnog lica


16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednjoškolski centar Hadžići na djelatnost obrazovanja odraslih;


17. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;


18. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih


19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2018. godinu


20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš";


21. Prijedlog dluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe ambulante porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – ambulanta Rosulje, Općina Vogošća, koji se sastoji od dvoetažnog poslovnog prostora br. 6 - površine 141,22 m2, poslovnog prostora br. 7 - površine 42,59 m2 i dvoetažnog poslovnog prostora br. 8 - površine 146,89 m2, što ukupno iznosi 330,70 m2, čija ukupna kupoprodajna cijena iznosi 475.000,00 KM


22. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo;


23. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo


24. Prijedlog odluke o osnivanju podružnice u Kantonalnom javnom preduzeću “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo – “Podružnica 1” - Prača;


25. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“;


26. f. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo


26. c. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo


26. e. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice – pijace“ d.o.o. Sarajevo


26. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo


26. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo


26. d. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Toplane- Sarajevo" d.o.o. Sarajevo


27. f. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo


27. c. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo


27. e. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice - pijace" d.o.o. Sarajevo


27. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Pokop" d.o.o. Sarajevo


27. d. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo


27. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo


28. e. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI 84” OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. Sarajevo;


28. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža


28. d. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo