Tačke dnevnog reda po sjednicama

I nastavak 10.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na nacrt Ugovora o prenosu prava vlasništva uz protučinidbu između Kantona Sarajevo i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo koji će biti zaključen pred notarom između Kantona Sarajevo, kao sticaoca i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, kao prenosioca;


5. Prijedlog Odluke o proglašenju ''Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine, roditelja i prijatelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti Sarajevo'' od posebnog interesa za Kanton Sarajevo


6. b. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2023. godinu


6. j. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


6. g. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2023. godinu;


6. d. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


6. l. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2023. godinu;


6. a. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


6. i. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


6. f. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2023. godinu;


6. c. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevuza 2023. godinu;


6. k. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


6. h. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Prim. dr. Silva Rizvanbegović za 2023. godinu;


6. m. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2023. godinu


6. e. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


7. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu sa Programom rada za 2022. godinu (sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu i Izvještajem interne revizije o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za period od 1.1.-31.12.2021. godine);


10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. a) Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke premijera Kantona Sarajevo; b) Prijedlog Odluke o razrješenju Vlade Kantona Sarajevo


3. d. Prijedlog odluke o preimenovanju kraka ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Pionirska dolina" u novi naziv: ulica Prof.dr. Mustafe Imamovića;


3. a. Prijedlog odluke o davanju naziva ulicama na području Općine Novi Grad Sarajevo;


3. i. Prijedlog odluke o imenovanju ulice na području Općine Centar Sarajevo- MZ"Nahorevo" u novi naziv ulica Gradac;


3. f. Prijedlog odluke o imenovanju ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u novi naziv (nastavak postojeće ulice): ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine;


3. c. Prijedlog odluke o promjeni naziva dijela ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Hrastovi-Mrkovići" u novi naziv: ulica Hasanović Jusufa Juke;


3. h. Prijedlog odluke o imenovanju ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u novi naziv: ulica Selja;


3. e. Prijedlog odluke o imenovanju ulice Nahorevo na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u novi naziv: ulica Šehida Nahoreva;


3. b. Prijedlog odluke o promjeni naziva kraka dijela ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Betanija" u novi naziv: ulica Saše Krušića;


3. j. Prijedlog odluke o imenovanju ulice na području Općine Centar Sarajevo- MZ"Nahorevo" u novi naziv: ulica Usjel.


3. g. Prijedlog odluke o imenovanje ulice na području Općine Centar Sarajevo - MZ "Nahorevo" u novi naziv: ulica Vroce;


- Izvještaj finansijske revizije o praćenju postupanja po preporukama Izvještaja o finansijskoj reviziji Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir“d.o.o.Sarajevo-Ilidža za 2018. godinu;


-Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (“Službene novineKantona Sarajevo”, broj: 31/16 i 45/19) u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za period mart – septembar 2023. godine