Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak rada 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu


10. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2016. godinu


10. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2016. godinu


10. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu


11. c. Izvještaj o poslovanju KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


11. f. Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


11. e. Izvještaj o poslovanju KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


11. b. Izvještaj o poslovanju KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


11. d. Izvještaj o poslovanju KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


11. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2016. godinu


13. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu) sa prilozima


14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2016. godinu


15. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2016. godinu


16. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2017godine;


17. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2016. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2017. godinu.


18. Izvještaj o kriminalitetu, javnom redu i miru i saobraćaju na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2017. godine


19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo; (hitni postupak);


3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći; (hitni postupak);


4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo (hitni postupak);


5. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ;