Tačke dnevnog reda po sjednicama

2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-prvi nastavak

17. Skupstina je usvojila Izvjestaj 0 radu ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja za skolsku 200911 0 godinu sa programom rada za skolsku 2010111 godinu;


18. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu


19. Poslanička pitanja, inicijative i odgovori


Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju


Informacija o izvršenoj reviziji statusa civilnih žrtava rata za period 01.08.2009. godine do 31.08.2010. godine


2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu


3. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu


4. Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju insitucija u Federaciji Bosne i Hercegovine data u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu


6. Prijedlog zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godin


8. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2011. godine


9. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2011. godinu


10. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo


1. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


47. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


45.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastvu (skraćeni postupak)


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;


4. Nacrt zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo


5. Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


6. 6.Prijedlozi odluka: a) o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Predrag Mitrović razrješava dužnosti; b) o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Denis Softić imenuje za vršioca dužnosti; 7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod Razvojne banke Federacije BiH;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod Razvojne banke Federacije BiH;


8. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat otpadnih voda u Sarajevu


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-17172-35.1/10 od 24.06.2010.godine o zaduženju kod komercijalnih banaka za kredite u iznosu od 25.130.000,00 KM


10. Prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala privrednog društva „KEMOS“ d.o.o. Sarajevo


Konstituirajuća sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Izvještaj Izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su dobile poslanički/zastupnički mandat u Skupštini Kantona Sarajevo


2. Izjava o prihvatanju/odbijanju mandata, davanje i pojedinačno potpisivanje svečane izjave


3. Konstituisanje klubova naroda u Skupštini Kantona Sarajevo


4. Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo