Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2023. godinu