Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o kupoprodaji objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje na parceli označenoj kao k.č.175/4 K.O. Kobilja glava r

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o kupoprodaji objekta izgrađenog bez odobrenja za građenje na parceli označenoj kao k.č.175/4 K.O. Kobilja glava radi rušenjaizmeđu Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Kadrić Seada, Kadrić Salke i Kamenica Salihe sa druge strane u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzala-poddionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale, a u skladu sa Odlukom o usvajanju okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23)

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
20
Protiv: 
5