Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2023. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo;