Tačke dnevnog reda po sjednicama

14.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart 2019.godine - august 2019.godine;


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2019. godine


Druga tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o stanju u oblasti obrazovanja i nauke;


V HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o stanju i aktivnostima u okviru RCUO Smiljevići, sa prijedlogom mjera, koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


Nastavak 13. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji zemljišta – građevinske parcele koja se nalazi u naselju Rosulje, Općina Vogošća i koja je kao k.č. 1510/1 K.O. Vogošća (politička općina Vogošća) upisana u zk.ul.br. 2328 iste K.O., (P.L. 411 K.O. Vogošća) koji će Fond Kantona Sarajevo za igradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe zaključiti sa Prodavcem-Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Općina Vogošća, ulica Jošanička broj 80, (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o nastavku realizacije Projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe – II faza, u kojem Projektu se objekat kolektivnog stanovanja gradi na zemljištu označenom k.č. broj 591/13 K.O. Sarajevo Koševo (stari premjer), što odgovara k.č. broj 657/5 K.O. Sarajevo VI (novi premjer), za što se u cilju završetka II faze gradnje Kanton Sarajevo – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice obavezuje da finansira izgradnju završetka II faze radova u iznosu od 1.007.679,49 KM (slovima: jedanmilionsedamhiljadašeststotinasedamdesetdevet KM i 49/100 KM) sa porezom na dodatnu vrijednost, pri čemu ukupna procjena troškova za objekat iznosi 1.580.725,71 (slovima: jedanmilionpetstotinaosamdesethiljadasedamstotinadvadesetpet KM i 71/100 KM), sa porezom na dodatnu vrijednost, a što je vrijednost projekta po planskom proračunu broj: 01-04-23-1940/17 od 14.11.2017. godine, izračunata od strane Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe. Predmetni ugovor se zaključuje između Kantona Sarajevo - Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općine Centar Sarajevo, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između KANTONA SARAJEVO i „HIGIJENA“ d.o.o Sarajevo u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko – građevinskog kamena) u ležištu “Duboki do”, Općina Ilidža, sa privrednog društva “Nexe” d.o.o. Sarajevo na privredno društvo “Amina trade” d.o.o. Sarajevo


16. Nacrt Odluke o obilježavanju javnih površina institucija i ustanova imenima i zgrada brojevima na području Kantona Sarajevo;


17. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu


18. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo


19. Prijedlog teksta Sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa saradnje između Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Grada Dalian (Narodna Republika Kina)


20. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2018. godinu;


20. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2018. godinu


20. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2018. godinu


20. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2018. godinu;


20. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2018. godinu


20. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu


20. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2018. godinu


20. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih, Sarajevo za 2018. godinu


20. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2018. godinu


20. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2018. godinu


20. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2018. godinu


13.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.03. do 30.06.2019. godine;


3. a. Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo


3. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova Odbora za žalbe javnosti