Tačke dnevnog reda po sjednicama

Sedma radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

12. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu) sa prilozima.


13. e. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2019. godinu


13. b. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2019. godinu


13. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2019. godinu


13. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2019. godinu


13. a. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2019. godinu


13. f. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2019. godinu


13. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2019. godinu


14. b. Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2019. godinu


14. a. Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu


15. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2018. godine


16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu


17. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu


18. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog – privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2019. godinu


19. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite porodice sa djecom u 2018. godini;


20. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini


21. Izvještaj o stanju u oblasti zaštite civilnih žrtava rata u 2018. godini


Informacija o istraživanju tržišta rada na podrućju Kantona Sarajevo za 2018. godinu


Zapisnici i stenogrami


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period oktobar-decembar 2018. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu, za 2018. godinu


Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. b. Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za mjesec februar 2019. godine sa Izvještajima o radu Skupštine za period 01.02.2019.-28.02.2019. godine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01.02.2019.-28.02.2019. godine


2. a. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 01.01. do 01.02.2019. godine


3. Prijedlog program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2019.godinu


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


6. c. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2019.godinu


6. k. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2019. godinu;