Tačke dnevnog reda po sjednicama

I nastavak 45. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

12. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na nacrt Ugovora o zakupu koji treba da zaključe KJKP „Rad” d.o.o. Sarajevo i Instigo d.o.o. Sarajevo;


13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice;


14. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo;


15. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća „ZOI `84” OCS d.o.o. Sarajevo;


16. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća „Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža;


17. Prijedlog Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija” d.o.o. Sarajevo;


18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2021. godinu


20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2021. godinu


21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2021. godinu


22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2021. godinu


23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2021. godinu


45. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu


3. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2022.godinu;


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period juli-septembar 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Rješenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-19/20 od 13.10.2021. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2021. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2021. godine;


Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2020. godinu


Rješenje Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-19/21 od 13.10.2021. godine


II Nastavak 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


34. b. Izvještaj o poslovanju KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


34. c. Izvještaj o poslovanju KJKP „Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;


34. a. Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;


37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2020. godinu


38. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2020. godinu;


39. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2020. godinu


40. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata “IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu