Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine ozna

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH i to za nekretnine označene kao k.č. 175/4 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 2530m2, k.č. 177/4 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 41m2 i k.č. 177/3 K.O. Kobilja glava-Livada 2 klase u površini od 281m2, suvlasništvo Kadrić Salke, Kadrić Seada i Kamenica Salihe u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica od tunela „Kobilja glava“ do raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja „Vogošćanska petlja“, izgradnju priključnih i servisnih saobraćajnica u pojasu navedene dionice I transverzale, izgradnju infrastrukture u pojasu navedene dionice I transverzale

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
25
Protiv: 
1