Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevosa finansijskim planom za 2023. godinu