Tačke dnevnog reda po sjednicama

Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

6. h. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


6. e. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


6. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


6. j. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu;


6. g. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


6. d. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


6. i. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


6. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2019. godinu;


7. Verifikacija odluka Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo


8. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo


8. b. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Skupštine KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža


9. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja v.d. predsjednika i članova Skupštine KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo


9. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja v.d. predsjednika i članova Skupštine KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža


10. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo


10. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2018. godinu


12. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu)


12. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu)


12. f. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu)


12. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu)


12. e. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu


12. b. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2018. godinu)


13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2018. godine sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2018. godine


14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu


15. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2018. godinu


16. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2018.godinu


17. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


18. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2018. godinu


19. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


20. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2018.godinu