Tačke dnevnog reda po sjednicama

Osma Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2023. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2023. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2022. godinu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2022. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćajana području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2023. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2022. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2023. godine


Sedma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Verifikacija odluka Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


3. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice Zvornička, na području Općine Novo Sarajevo


4. Prijedlog Odluke o davanju naziva cesti na području Općine Stari Grad Sarajevo


5. Prijedlog odluke o davanju naziva dijelu ulice na području Općine Centar


6. Prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


8. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02. do 09.05.2023. godine


ZAPISNIK I STENOGRAM


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći-skraćeni postupak;


5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu;


6. Prijedlog Zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo


7. Prijedlog Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica;


8. Nacrt Zakona o sportu Kantona Sarajevo;


10. Prijedlog Odluke o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog interesa za Kanton Sarajevo


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kojim HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska poklanja nekretninu upisanu u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu u ZK izvadku broj: 2994 K.O. SP_HRASNICA, k.č. 2876/98 u naravi stambena zgrada površine 95 m2 i dvorište 215 m2 ukupne površine 310 m2 , što odgovara upisu u katastarski operat PL broj: 1274 parcela broj 1942 K.O. Ilidža;


12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica“;


13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu".


14. Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”.


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Šesta Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori