Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2023. godinu;