Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2023. godinu;