Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti „Dr. Ernest Grin“, za 2023. i 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora - bolnički kompleks bivše Klinike za kožno - venerične bolesti „Dr. Ernest Grin“, za 2023. i 2024. godinu između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Kantonalne javne ustanove„Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“) kao zakupca;

Rezultat: 
Povučen

Vertical Tabs