Prijedlog odluke o davanju saglqasnosti na Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2023. godinu;