Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2022. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farma

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2022. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti-apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;

Rezultat: 
Nije usvojen

Vertical Tabs

Za: 
10
Protiv: 
2
Suzdržan: 
12