Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu, sa prilozima;