Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu sa Programom rada za 2023. godinu (sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu i Izvještajem o radu i finansijskim izvještajem članica Univerziteta u Saraje

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu sa Programom rada za 2023. godinu (sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu i Izvještajem o radu i finansijskim izvještajem članica Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu);

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
20
Protiv: 
2
Suzdržan: 
2