Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2024. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
21
Protiv: 
0
Suzdržan: 
2