Da se što je prije moguće pristupi realizaciji inicijative za izmjenu imena Srednje škole metalskih zanimanja“.

Konaković Elmedin
Inicijativa

Da se što je prije moguće pristupi realizaciji inicijative za izmjenu imena Srednje škole metalskih zanimanja“.

Odgovor: 

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u proteklom periodu u više navrata primilo inicijativu Srednje škole metalskih zanimanja za promjenu naziva škole u Srednja politehnička škola.
U vezi sa navedenom inicijativom, Ministarstvo je zauzelo sljedeći stav:
1. Srednja škola metalskih zanimanja i Srednja mašinska srednja škola, koje dijele prostor u okviru jedne školske zgrade, svake školske godine upisuju sve manji broj djece u odnosu na Plan upisa učenika koji donosi Vlada Kantona Sarajevo. S tim u vezi, Ministastvo je bilo pokrenulo aktivnosti na izradi elaborata o opravdanosti ujedinjavanja dvije spomenute srednje škole u jednu školu, ali zbog različitih poteškoća na koje smo nailazili prilikom izrade ovog dokumenta, elaborat nikada do kraja nije urađen. Naša namjera je bila da, cijeneći trenutnu ekonomsku situaciju, racionaliziramo troškove funkcioniranja i rada ove dvije škole, na način da od dva pravna lica formiramo jedno pravno lice. Pri tome je svakako važna aktivnost bila da ne dozvolimo situaciju u kojoj bi došlo do eventualnog otpuštanja određenog broja zaposlenih u obje škole. Shodno navedenom, Ministarstvo je mišljenja da bi promjena naziva Srednje škole metalskih zanimanja u ovom trenutku bila nepotrebna, uzumajući u obzir namjeru Ministarstva za spajanja ove dvije škole u jednu srednju školu.
2. Još jedan važan razlog kojim smo se rukovodili do sada, ne dajući saglasnost za izmjenu naziva Srednje škole metalskih zanimanja, je u činjenici da novi naziv Srednja politehnička škola ne upućuje da se u školi obrazuju i učenici III stepena zanimanja. Podsjećamo da je Srednja škola metalskih zanimanja u Kantonu Sarajevio prepoznata kao škola koja obrazuje učenika za zanimanja III stepena – zanati, a novi naziv škole ne bi ukazivao na tu mogućnost, sa čim se ovo ministarstvo ne slaže. Evidentne su aktivnosti navedene škole na inoviranju postojećih nastavnih planova i programa i uvođenju novih zanimanja IV stepena, ali ne III stepena, što može eventualno navoditi na pomisao da u budućnosti ova škola neće obrazovati učenike za zanimanja III stepena. U razgovoru sa predstavnicima škole je jasno navedeno da škola nema ovu namjeru, ali je mišljenje Ministarstva da bi promjena naziva škole u ovom trenutku bila kontraproduktivna.
Isto tako, promjenom naziva škole se ne bi postigao efekat većeg upisa djece u navedenu školu,odnosno škola na ovaj način ne bi upisivala veći broj učenika nego što je to trenutno slučaj.
Na osnovu navedenog, Ministarstvo još jednom ističe da u ovom trenutku ne postoji opravdan razlog za izmjenu naziva Srednje škole metalskih zanimanja.